Tampere
21 Jun, Friday
15° C

Proakatemian esseepankki

Mitä on vastuullisuus?Kirjoittanut: Iiris Ryhänen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

1 Johdanto 

Yrityksen vastuullinen toiminta on kannattavaa, jotta yritys on elinvoimainen ja pitkällä tähtäimellä menestyvä. Vastuullinen yritys on kilpailukykyinen, sekä kannattava. Yritys pyrkii minimoimaan kielteiset ympäristövaikutukset. Nykypäivänä vastuullisuutta tutkitaan koko elinkaaren laajuudelta. Vastuullinen yritystoiminta on siis resurssitehokasta, vähentää ympäristö haittoja palvelun/tuotteiden koko elinkaaren ajalta, henkilöstö on motivoitunutta ja jatkuvasti kehittyvää. (Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä, n.d.) 

Tämän huikean esseen on kirjoittanut Saura Pohjonen, Iiris Ryhänen ja Kaisa Oksala. Esseen tarkoituksena on ymmärtää vastuullinen liiketoiminta erilaisista näkökulmista. Tarkastelemme vastuullisuutta osana matkailua, koska se tuo erilaista näkökulmaa ja auttaa ymmärtämään vastuullisuutta monesta erinäkökulmasta. Saawassa on esimerkiksi monia vastuullisen yrityksen piirteitä ja haluamme yrityksenä myös muuttaa yritys kulttuuria kohti parempaa tulevaisuutta. Esimerkkinä Vieno Outdoors, Sauma outfitters ja Kahvila Lempi. 

2 Mitä on vastuullisuus 

Vastuullinen liiketoiminta sisältää kolme eri osa-aluetta taloudellinen vastuullisuus, sosiaalinen vastuullisuus ja ekologinen vastuullisuus. Nämä kaikki yhdistettynä ovat avain kohti kestävää liiketoimintaa. Yritys on moraalisesti vastuullisten yksilöiden yhteenliittymä, jokaisella yrityksessä työskentelevällä henkilöllä on vastuu yrityksen toiminnan eettisyydestä. Suomessa vastuullisuuden nykytila on kasvamassa. Taloudellinen vastuu on lähes jokaisessa yrityksessä käytössä. Sosiaalinen vastuullisuus alkaa kasvaa, sillä henkilöstöön ja asiakkaisiin ruvetaan panostamaan. Ihmiset ovat tiedostavampia, kuin koskaan aikaisemmin ja siksi yrityksien tuleekin kasvattaa sosiaalista vastuullisuuttaan. Ekologinen vastuullisuus on jo hyvinkin pinnalla lukuisissa yrityksissä ja sitä kautta yritetäänkin luoda tulosta yrityksiin. Kaikessa on tietenkin vielä kehitettävää, mutta vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat hyvin viime vuosien aikana lähteneet kasvuun. (Ketola 2005, 14.) 

Yrityksen vastuullisuuden eri osa-alueet määrittävät sen koko, markkina-alue, liiketoiminnan tavoitteet ja sidosryhmien odotukset. Vastuullisuuden kehittymistä tulee jatkuvasti seurata ja kehittää niitä sidosryhmien haluamaan suuntaan. (Yritysvastuun osa-alueet, 2021.) 

 

Ympäristö vastuullisuus 

Yritykset ovat osallisina ympäristöongelmissa, sekä niiden vähentämisessä. Maailman ympäristö ongelmat jaetaan kolmeen eri luokkaan. 1. Maapallon kantokyvyn rajat 2. Uusimattomien luonnonvarojen rajallisuus 3. Uusiutuvien luonnonvarojen tuotannon rajallisuus. Yrityksen ekologinen vastuu kattaa oman toimintansa kaikista vaikutuksista luonnonympäristöön kaikkialla missä ne toimivat. Tällä hetkellä puhutaan yhteiskunnan ja yrityksen ekologisesta jalanjäljestä, joihin kuuluu kaikki ympäristövaikutukset, kuten luonnonvarojen käyttö, päästöt maahan, ilmaan ja vesiin, sekä jätteiden määrä ja kohtalo. Näistä lasketaan ekologinen jalanjälki, mitä pienempi jälki sen ekologisempi. Yritykset pyrkivät ympäristöstrategioillaan saavuttamaan taloudellista hyötyä. (mts. 2021.) 

 

Kestävä kehitys ympäristön näkökulmasta Suomessa 

Ympäristön näkökulmasta kestävä kehitys asetetaan planetaarisiin rajoihin, jolloin ympäristö ei kärsi. Suomen ympäristövastuullisuus on edistyksellistä. Suomesta löytyy paljon metsää, peltoa, vettä ja löytyy hyvä kasvava luonnonpeite, hyvä teknologia, puhdas maaperä, puhdas ilma, ymmärrys perusteista, paljon vettä ja ymmärrys kestävän ruuantuotannon perusteista. Ympäristövastuullisuutta voidaan edistää ostamalla kotimaisia tuotteita. Kaikessa ruuan tuotannossa aineiden kierto pitää muistaa. Aineiden kierto tarkoittaa esimerkiksi lihan tuotannossa, josta saadaan lantaa, josta puolestaan pellot saavat ravinteita. (Pietola, 2016.) 

 

Sosiaalinen vastuullisuus 

Yrityksen sosiaalinen vastuu sisältää vastuun omasta henkilökunnasta, tavarantoimittajista, alihankkijoista, urakoitsijoista, muista yhteistyökumppaneista, asiakkaista, paikallisista asukkaista, suuresta yleisöstä eli ihmisistä kaikkialla maailmassa. Sosiaalisessa vastuussa on siis kyse ihmisoikeuksista. Sosiaalisessa vastuussa kuuluu siis huolehtia ihmisten fyysisestä terveydestä, turvallisuudesta, sekä antaa hyvää kohtelua ja kunnioittaa ihmisoikeuksia, sekä psyykkisten, sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden tyydyttäminen. (mts. 40.) 

 

Taloudellinen vastuullisuus 

Taloudellinen vastuu keskittyy tyydyttämään omistajien ja rahoittajien tarpeita. Yritykset siis pyrkivät tuottamaan voittoa toiminnassaan. Taloudelliseen vastuuseen kuuluu myös jakaa voitto-osuudet omistajilleen, sekä oman pääoman arvon nousua. Yritykset kantavat myös taloudellista vastuuta työllistämällä ihmisiä suoraan palkkaamalla työntekijöitä, urakoitsijoita, tavarantoimittajia, yhteistyökumppaneita ja konsultteja. Yritykset työllistävät myös välillisesti toimittamalla asiakkailleen niiden työssään tarvittavia tuotteita ja palveluita. Yritysten ympärille kehittyy siis vireitä paikallisyhteisöjä palveluineen, sekä yritykset maksavat veroja, joilla kehitetään paikallisyhteisöjä ja yhteiskuntaa. Taloudellinen vastuu on siis länsimaisille yrityksille jo aika itsestäänselvyys, mutta ahneuden raja menee siinä kohtaa, kun yrityksen taloudellinen voitontavoitteluvastuu kohtaa yrityksen sosiaalisen ja ekologisen vastuun. Rahaa ei siis saa tehdä henkilöstön, muiden sidosryhmien ja ympäristön kustannuksella. (mts. 32.) 

 

Kestävä kehitys tuoteturvallisuuden näkökulmasta 

Tuoteturvallisuuden riskitekijöitä ovat mikrobiologiset, kemialliset, fysikaaliset ja ravitsemukselliset riskit. Tuotteiden tulee soveltua ihmisravinnoksi ja niiden tulee olla terveydelle edistyksellisiä, sekä tuotteiden tiedot tulee selkeästi merkitä oikein. Mikrobiologiset riskitekijät luetaan bakteereiksi. Kemialliset riskitekijät luetaan lisäaineiden väärät annostukset tai elintarvikkeista luontaisesti löytyvät myrkyt. Fysikaaliset riskitekijät ovat näkyvät ylimääräiset asiat kuten hiukset, kivet ja lasinsirpaleet. Ravitsemukselliset riskitekijät ovat terveydelle haitallisia. Vierasaineiden ja lisäaineiden saantia voidaan vähentää käyttämällä käsittelemättömiä raaka-aineita, pesemällä kasviksia, sekä kuorimalla hedelmät, keittämällä ja uunissa hauduttamalla ruuat, käsittelemällä sienet oikein ja keräämällä sieniä, jotka tiedät, liottamalla, valmistamalla pavut ohjeiden mukaan, käytä oikeita astioita elintarvikkeiden säilytyksessä. (Sippola 2016.) 

 

 

3 Kestävä kehitys osana matkailua 

Kestävä kehitys määritellään kehitykseksi, joka tyydyttää nykyisen ihmissukupolven tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan. Kestävä kehitys matkailu yrityksessä luonto on tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Luontoon liittyy läheisesti puhtaus ja vastuullisuus, joka toimii myös kilpailuetuna. Tämä tarkoittaa siis kolmen eri ulottuvuuden ekologisen, sosio-kulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden jatkuvaa seurantaa, mittaamista ja haittojen vähentämistä. Käytännössä nämä asiat ovat siis uusiutuvien energialähteiden käyttöä, jätemäärän vähentämistä, luonnon kulumisen estämistä, paikallisen kulttuurin ja paikallisten asukkaiden huomioimista, sekä heidän työllistämistä. Nämä tavat ovat tärkeimpiä osoituksia matkailijoille kestävästä toiminnasta. (Investoiminen kestävään kehitykseen luo matkailuyritykselle kilpailuetua, 2017.) 

Kesällä 2021 työskennellessäni Vieno Outdoorsissa pyrimme miettimään kaikki ratkaisut kestävästi ja luontoa rasittamatta. Emme kuitenkaan käyttäneet tätä markkinoinnissa, koska luulimme, että meidän pitää tehdä jotain ennen näkemätöntä, jotta olemme vastuullinen yritys. Olemme lähimatkailua tuottava yritys, joka toimii niiden puitteiden varassa vastuullisesti, kuin pystyimme. Ensi kesänä kehitämme vastuullisuuttamme ja näkökulmaamme markkinointiin. Markkinoinnissa vastuullisuus on tällä hetkellä ihmisiä kiinnostava, koska ihmiset ovat enenevissä määrin kiinnostuneet luonnon kantokyvystä ja kestävästä kehityksestä. Pieniä askelia mitä olemme konkreettisesti tehneet ovat, lähellä tuotettujen tuotteiden käyttämistä, jätemäärän vähentämistä. Näistä on hyvä jatkaa kohti kestävämpää yritystä.  

 

 

 

 

4 Pohdinta 

Olen ollut työhaastattelussa, jossa minulle esiteltiin yrityksen arvot. Haastattelijat esittelivät minulle arvot ja keskustelimme niistä. Tämän jälkeen he kysyivät minulta mikä oli suosikki arvoni. Yrityksen olisikin hyvä etsiä jo rekrytointiprosessissa heidän arvojaan kannattavia ihmisiä. Näin esimerkiksi Vihreitä arvoja kannattava työtekijä voi huomauttaa työantajalleen puutteista ja keksiä mahdollisesti ratkaisuehdotuksia. 

Akatemialla onkin haasteena se, että tiimiyrityksissä perustaessa Belbinit eivät kerro ihmisen arvoja. Tämän seurauksena samaan osuuskuntaan voi päätyä varsin eri arvoja kannattavia henkilöitä. Mikä on toisaalta hyvä, jotta voimme oppia toisiltamme.  

 

Vastuullisuus ja kestävä kehitys käsitteenä on laaja. Mielestäni kestävä kehitys osana liiketoimintaa on monimuotoista ja se auttaa tekemään resurssitehokkaita valintoja. Emme ole Saawassa vielä päässeet resurssi tehokkuuden pariin. Tarvitsemme maailmaan uusia innovaatioita, ehkä meiltä Saawasta löytyy sellaisia, kun pääsemme vauhtiin. Viime kesänä liiketoimintamme Kahvila Lempi toimi hyvänä esimerkkinä meille, kuinka kahvilasta voi tehdä ilmastoa vähemmän rasittavan. Tarjosimme pitkälti vegaanisia tuotteita, mutta meidän asiakas ryhmämme ei ihan osunut vegaaniseen. Sijaitsemme leikkipuiston vieressä ja asiakkaitamme oli lapsiperheet, joille ykkös juttu ei ollut selkeästi vegaanisuus. Kahvila Lemmen tuotteita pitää kehittää jatkossa vastuullisiksi, mutta niin että asiakasryhmä on tyytyväinen tuotteisiimme. Huomasin että Vegaanisuus saattaa herättää ihmisissä jopa ärsytystä ja täten rajaakin hieman liikaa asiakasryhmäämme.  

Kestävä kehitys on jatkuvasti uudistuvaa ja siinä mukana pysyminen vaatii paljon tutkimista. Tiimistämme löytyy paljon kiinnostusta kehittää ja uudistua jatkuvasti. Proakatemialla olemme kuitenkin kokonaisuudessaan vielä lapsen kengissä vastuullisuudessa. Onneksemme vastuullisuus tiimi toimii ja inspiroi muitakin tiimejä miettimään miten yrityksestä voi tehdä vastuullisen.  

 

 

Lähteet 

Investoiminen kestävään kehitykseen luo matkailuyritykselle kilpailuetua. 2017. Luettu 13.12.2021.  http://www.visitfinland.fi/news/investoiminen-kestavaan-kehitykseen-luo-matkailuyritykselle-kilpailuetua/  

Ketola, T. 2005. Vastuullinen liiketoiminta. Helsinki.  

Pietola, L. 2016. Video. Ympäristövastuullisuus ruuantuotannossa (Kestävä ruoka) Youtube. Viitattu 13.12.2021. https://www.youtube.com/watch?v=_HVUWnYiZic&feature=youtu.be  

Sippola, S. 2016. Video. Tuoteturvallisuus (kestävä ruoka) Youtube. Viitattu 13.12.2021. https://www.youtube.com/watch?v=Mb7heQE13yI  

Vastuullisuus liiketoiminnan ytimessä – Elinkeinoelämän keskusliitto. N.d. Luettu 13.12.2021. https://ek.fi/mita-teemme/energia-liikenne-ja-ymparisto/vastuullisuus/  

Yritysvastuun osa-alueet. 2021. Luettu 13.12.2021.  http://poistotekstiilit.fi/yritysvastuun-osa-alueet/  

Kommentoi