Tampere
25 May, Saturday
18° C

Proakatemian esseepankki

Miksi nuoret uupuvat?Kirjoittanut: Pihla Uimonen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Miksi nuoret uupuvat? 

 

  1. Johdanto

 

Luin alla mainitun artikkelin ja huolta herätti kyseinen lause: “Nuorten pahoinvointi vaikeuttaa myös tavoitetta saada puolet ikäluokasta suorittamaan korkeakoulututkinto 2030”. (Yliopisto-lehti. Koulutus, oppiminen ja terveempi maailma. Artikkeli aiheesta: Nuorten hätähuuto-uupuneiksi itsensä kokevien määrä on kaksinkertaistunut pandemian aikana. Katariina Salmela-Aro, 18.01.2022.). 

 

Mihin suuntaan Suomessa koulutus on menossa jos osa tippuu pois jossain välissä opintoja oman jaksamisen vuoksi? Mistä nuorten uupuminen johtuu? Kuinka sitä voi itse ehkäistä? 

 

Halusin kirjoittaa tästä aiheesta, koska paja herätti minussa ajatuksia oman sekä tiimin jaksamisen suhteen. Tulevaisuudessa haluaisin tehdä myös sen eteen töitä, että saataisiin nuoret voimaan paremmin ja estettäisiin kiusaamista mahdollisimman tehokkaasti. 

 

  1. Uupumisesta

 

Uupumuksella tarkoitetaan pitkäaikaista tai voimakasta väsymys tilaa, johon liittyy voimattomuutta. Uupunut ihminen ei virkisty, vaikka saisi levätä. Tähän voidaan rinnastaa myös työ- ja opiskelu-uupumus.

 

Tänä päivänä nuorten aikuisten keskuudessa tavataan uupumusta enemmän kuin koskaan aiemmin. Se voi liittyä opintoihin, työhön tai kokonaisvaltaisesti elämään. Tämä näkyy negatiivisena suhtautumisena elämään ja koulunkäyntiin sekä riittämättömyyden ja merkityksettömyyden tuntemisena. Uupumus voi olla yhteydessä myös masennukseen ja ahdistukseen. Kaikki eivät myöskään tunnista uupumuksen oireita itsessään, joka hankaloittaa uupumuksesta palautumista normaaliin hyvinvoinnin tilaan.

 

Moni ihminen kokee elämänsä aikana uupumusta ja väsymystä, jotka on hyvä erottaa toisistaan. Satunnaista väsymistä ja riittämättömyyden tunnetta esiintyy meidän jokaisen arjessa, mutta sen pitäisi olla vain ajoittaista. Kuormittaviin ajanjaksoihin elämässä on hyvä koota itselle sopivia selviytymismalleja. 

 

  1. Asiat tuo ja vie sinulta energiaa

 

Aiheeseen liittyvä paja aloitettiin pohtimalla asioita, jotka tuo minulle energiaa ja iloa. Uupumus aiheena on yleisen käsityksen mukaan negatiivinen asia, joten tällainen lähestymistapa oli hyvä näkökulma. 

 

Omat ilon lähteet auttoivat itseäni pohtimaan sitä, että näänkö ollenkaan pienten arjen asioiden merkitystä? Oliko listassa etelänmatkat ja oma talo tulevaisuudessa? Vai oliko siellä autolla ajelu musiikkia kuunnellen, aamukahvin tuoksu, oma koti ja onnistumiset? On hyvä miettiä miltä kantilta iloa tuovia asioita nostaa esiin ja millä aikavälillä ne tuovat iloa elämääsi.

 

Nuorten kanssa toimivien terveyden- ja opetushallinnon ammattilaisten olisi hyvä ottaa huomioon, että asiaa voi käsitellä myös positiivisuuden kautta, jolloin nuori kiinnittäisi arjessa huomiota iloa tuomiin asioihin mikä voi johtaa nopeampaan paranemiseen uupumisesta sekä hyvin/pahoinvoinnin kokonaiskuvan kirkastumisena.

 

  1. Mitkä asiat johtaa uupumiseen?

 

“Kriittiset nivelvaiheet ovat siirtymiä eri koulutusvaiheiden välillä, kuten ammattikoulutuksen aloittaminen tai siirtyminen työelämään. Kriittisissä nivelvaiheissa ympäristössä, opiskelukyvyssä, motivaatiossa ja uupumuksessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Luomalla opiskelukykyä lisääviä toimenpiteitä saadaan yhteyksiä opiskelukyvystä työkykyyn ja koulutuksesta työelämään. Työelämään nuorta valmistavat opiskelukyky ja opiskeluinto, sillä opiskeluvaiheen hyvinvointi ennustaa myös hyvinvointia työssä”. (Nuorten näkökulmia koulu-uupumuksen ehkäisemisestä, syntyyn vaikuttavista tekijöistä ja kouluterveydenhoitajan käyttämistä auttamismenetelmistä, Opinnäytetyö. Sonja Harja, 2012). 

 

On myös kansantaloudellisesti tärkeää tunnistaa koulu-uupuneet nuoret, sillä uupumus saattaa lisätä koulutuksellisen ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiä. Opiskelukyvyn ylläpitäminen koko koulun ajan vahvistaa positiivista asennetta opiskelua kohtaan. Uupumuksen ennaltaehkäisevällä toiminnalla on suuri merkitys nuorten jaksamiseen. 

 

Opinnäytetyössä nuorten keskuudessa asiat, jotka vaikuttaa uupumiseen voidaan jakaa neljään alakategoriaan: Koulu, vapaa-aika ja lepo, ihmissuhteet sekä henkilökohtaiset asiat.

 

Opinnäytetyön pohjalle tehdyn tutkimuksen mukaan koulussa uupumukseen vaikutti kiusaaminen, stressi koulussa menestymisestä, opettajien joustamattomuus ja välinpitämättömyys, yhteishenki luokassa sekä koulun tasolla sekä pitkät koulupäivät. 

 

Vapaa-ajalla taas kuormitti myöhään valvominen ja unen saannin vaikeus, joka johtaa välttämättä huonoon ja vähäisiin yöuniin sekä keskittymisvaikeuksiin koulussa. Nykyaikana sosiaalisen median viemä aika lyhentää nuorten vapaa-aikaa entisestään ja on yhteydessä oppimisen tason laskuun. Minun mielestäni myös laitteiden äärellä vietetty aika on pois aina jostakin muusta nuorelle hyödyllisestä asiasta.

 

Ihmissuhteissa kuormittaa hankaluudet ystävyyssuhteissa, perheen tuen puute ja heidän luomat vaatimukset sekä yksinäisyys.

 

Motivaation puute, huono asenne, liian korkeat tavoitteet ja stressi sekä omasta olosta puhumattomuus ovat henkilökohtaisia vaikutteita. Ei välttämättä uskalleta kertoa uupumuksesta kellekään tai ei voida luottaa, että kerrottuaan heitä autetaan ja tilanne otetaan vakavasti. 

 

Minun tilanteessa uupumiseen on johtanut liian korkea työkuorma, sekavat työtehtävät ja palautumisen vähäisyys. Onneksi olen tunnistanut asiat, koska ilman sitä ei voi tehdä muutosta parempaan.

 

  1. Millä keinoilla ehkäistään uupumusta?

 

Uupumus yhdistetään usein koulu- ja työmaailmaan. Kun ihmisellä on kaikki hyvin töissä/koulussa, se vaikuttaa positiivisella tavalla muun elämän mielekkyyteen. Jokaisen ihmisen toimintamallit, käytöstavat ja kapasiteetti muodostuu lapsuudessa sekä kasvatuksesta että koulun kautta. Tulevaisuudessa tähän pitäisi panostaa vieläkin enemmän, koska kaikki toiminta lapsuudessa heijastuu aikuisuuteen ja kun asioihin puututaan ajoissa, voidaan siihe vaikuttaa paremmin. 

 

Voimme olla itse ehkäisemässä uupumista kiinnittämällä huomiota omaan tekemiseen. Lisäksi koulumaailmassa ammattilaisilla on voimavaroja ja kapasiteettia tähän.

 

 

Tiimissä uupumista voidaan ennaltaehkäistä jakamalla yrityksen työtehtäviä tasaisesti, ottamalla huomioon jokaisen yksilön, luomalla turvallista ja avointa ilmapiiriä sekä tekemiseen merkityksen tunteen kaikille. Mielekäs rooli auttaa jaksamaan vaikka töitä olisikin paljon. 

 

Vaikka puhuin nuorten uupumisesta, liittyy tämä aihe myös omaankin elämään. Seuraavaksi nostaisin keinoja, joita aion käyttää omalla kohdallani uupumuksen ennaltaehkäisyssä. Toivon, että myös muut voi ottaa tästä matkaan omaan elämään vinkkejä.

 

Pyrin löytämään työn sisällä lähteitä, jotka tuo voimavaroja jaksaa päivästä toiseen. Kyseenalaistan myös omaa toimintaani usein, koska se auttaa ymmärtämään mitkä asiat on tärkeitä juuri nyt. Miksi teen juuri tätä työtä? Mikä tässä on merkityksellistä?

 

Yritän elää kokonaista elämää, johon kuuluu työn, vapaa-aika ja opiskelu. On tärkeä jakaa aikaa tasaisesti tärkeille asioille. Päivittäisessä työn vastapainoksi tarvitaan tarpeeksi lepoa, liikuntaa ja työtoiminnasta poikkeavaa tekemistä. Palautuminen isossa roolissa. Otan puheeksi epäkohdat toiminta ympäristössä ja kokeilen vaihtoehtoisia tapoja toimia jos alkuperäiset toimintamallit ei palvele minua tai tiimiä enää. Lisäksi jaan omia kokemuksia toisten kanssa jolloin minä itse ja toiset voi oivaltaa asioita enkä koe olevani niiden kanssa yksin. Jos en pärjää yksin, hae apua tilanteeseen. 

 

  1. Yhteenveto

 

“Koulu-uupumus on vakava nuoren terveyttä ja hyvinvointia uhkaava tekijä, joka pitäisi jo perusterveydenhuollossa tunnistaa ja ehkäistä. Lapsille ja nuorille tulisi turvata riittävien terveyspalvelujen saaminen, jotta kunnat välttyisivät suuremmilta kustannuksilta”. (Opinnäytetyö. Sonja Harja. Julkaistu 2012. Nuorten näkökulmia koulu-uupumuksen ehkäisemisestä, syntyyn vaikuttavista tekijöistä ja kouluterveydenhoitajan käyttämistä auttamismenetelmistä).

 

Koen, että oman peruskoulun aikana ei nuorten uupumusta nostettu esiin tai sitä ei ole tunnistettu samalla tavalla kuin nykyisin. Tänä päivänä nuorten uupumisesta puhutaan enemmän ja sen ehkäisemiseksi tehdään konkreettisia tekoja, joka on erittäin iso askel. 

Opinnäytetyössä nostetaan esiin auttamistapa esitetyillä kysymyksillä. “Nuorten näkökulmia koulu-uupumuksen ehkäisemisestä, syntyyn vaikuttavista tekijöistä ja kouluterveydenhoitajan käyttämistä auttamismenetelmistä”. (Opinnäytetyö, Sonja Harja, 2012). 

 

Ne auttavat ajattelemaan tulevaisuutta, jossa voidaan pohtia keinoja, joilla tilanne helpottuu, mitä voi itse tehdä muutoksen aikaansaamiseksi ja keneltä uupunut tarvitsisi tukea muutokseen. 

 

  1. On kulunut vuosi ja asiat ovat melko hyvin nyt. Miten ne ovat sinun kannaltasi? Mikä sinua ilahduttaa erityisesti tällä hetkellä?
  2. Mitä teit, jotta myönteinen kehitys saatiin aikaan? Mistä ja keneltä sait tukea ja millaista tukea se oli?
  3. Mikä sinua huoletti vuosi sitten? Mikä vähensi huoltasi?

 

Näitä kysymyksiä voisimme hyödyntää esimerkiksi tiimin toiminnassa kun seurataan jokaisen yksilön jaksamista. 

 

 

  1. Lähteet:

 

Pajojen Yö – Uupumus ottaa, uupumus antaa, tunne rajasi – Tanja Verho – 11.10.2023. Viitattu 29.10.2023.

 

Opinnäytetyö. Sonja Harja. Julkaistu 2012. Nuorten näkökulmia koulu-uupumuksen ehkäisemisestä, syntyyn vaikuttavista tekijöistä ja kouluterveydenhoitajan käyttämistä auttamismenetelmistä. Viitattu 29.10.2023.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51139/Harja_Sonja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Työterveyslaitos, ttl.fi. Stressi ja uupumus artikkeli. Viitattu 28.10.2023.

https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/stressi-ja-tyouupumus

 

Yliopisto-lehti. Koulutus, oppiminen ja terveempi maailma. Artikkeli aiheesta: Nuorten hätähuuto-uupuneiksi itsensä kokevien määrä on kaksinkertaistunut pandemian aikana. Katariina Salmela-Aro. Julkaistu 18.01.2022. Viitattu 30.10.2023.

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-ja-oppiminen/nuorten-hatahuuto-uupuneiksi-itsensa-kokevien-maara-kaksinkertaistunut-pandemian-aikanaKommentoi