Tampere
18 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Menestyksen luokittelu osa-alueisiinKirjoittanut: Timo Myöhänen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Menestyksen luokittelu osa-alueisiin

 

Jotta itse voisi joskus olla osana luomassa menestystä, on hyödyllistä ammentaa oppia niiltä, jotka ovat sen jo tehneet omalla alallaan. Pauli Juutin kirjassa Menestystarinoita kuvataan eri alojen yrityksiä ja toimijoita. Yhteistä kaikilla yrityksillä ja toimijoilla on menestys omassa tekemisessään. Menestys ei kirjassa kohdistu vain suuriin voittoihin tai kovan tuloksen takomiseen, vaan myös pienemmän aikavälin tapahtumiin ja muutoksen luomiseen. Organisaatioiden menestystä kuvataan kiehtovana mysteerinä ja juurikin tätä mysteeriä Juutin teoksessa on lähdetty avaamaan laaja-alaisen tutkimuksen avulla.

Miksi juuri itse halusin lukea juuri kyseisen teoksen? Firmamme ollessa jonkin uuden kynnyksellä, on hyödyllistä saada vaikutteita muiden menestyvien organisaatioiden toimintatavoista ja hyväksi osoittautuneista tavoista. Erityisesti liiketoiminnallisen ajattelun muutoksiin ja siitä syntyvään menestykseen halusin vastauksia ja niitähän löytyikin!

Yrityksen menestystä tutkittaessa voidaan huomata, että menestys koostuu eri yrityksissä eri tekijöistä. Kaikilla tekijöillä on kuitenkin yhteistä se, että ne vaikuttavat viimekädessä asiakkaan kokemukseen tuotteesta tai palvelusta. Näinollen esille nousseita toimintoja voimme kokeilla suoraan esimerkiksi Valuessakin. Yrityksien menestys-syyt on luokiteltu kirjassa kuuteen eri kategoriaan. Kategoriat ovat tuote- tai liiketoimintainnovaatio sekä asiakaskeskeisyys, tuote- tai liiketoimintainnovaatio + asiakaskeskeisyys + henkilöstökeskeisyys, kehittäminen, henkilökeskeisyys, asiakaskeskeisyys + uusi teknologia tai toimintatapa sekä korkealaatuinen toimintatapa kaikilla sektoreilla.

 

Tuote tai liiketoimintainnovaatio sekä asiakaskeskeisyys

Luovuus ja innovaatiot ovat organisaation uudistumisen ja menestyksen keskeisiä tekijöitä. Menestys perustuu tässätapauksessa yrittäjän uudenlaiseen tapaan nähdä maailma, asiakas, tuote, palvelu tai toimintatavat. Innovaatiot mielletään usein tuoteinnovaatioiksi, mutta on muistettava myös liiketoimintainnovaatioiden vaikutus menestysmahdollisuutena. Uudenlainen tapa nähdä asiakkaat ja organisaation toiminta voi mahdollistaa kilpailuetua yrityksen omilla markkinoilla.

Valuen liiketoimintaan tuote- tai liiketoimintainnovaatio sekä asiakaskeskeisyys voisi käsittää asiakkaille tehtävien markkinointitoimenpiteiden tekemistä uudella tavalla, tai tuotteistamalla me markkinoista poikkeavalla tavalla. Myös esimerkiksi asiakassuhteen luomisen ja ylläpidon voisi nähdä uudella tavalla. Esimerkkinä kyseisetä voisi olla vaikkapa videoviestien ja whatsapin käyttäminen arkipäiväisessä tiedottamisessa ja viestinnässä asiakkaalle. Näin asiakas saisi uudenlaisen kokemuksen yhteistyökumppanin kanssa toimimisesta ja kokee näin lisäarvoa toiminnassa.

Tuote- tai liiketoimintainnovaation + asiakaskeskeisyyden + henkilöstökeskeisyyden sekä kehittämisen kategoriassa pätee kutakuinkin samat lainalaisuudet kuin edellisessäkin kategoriassa. Ainoana lisänä on se, että mukaan otetaan vielä kehittäminen. Kehittäminen nähdään tässä valossa tuotteen tai palvelun kehittämisenä. Valuelle tämä voisi ilmetä esimerkiksi palveluiden aktiivisena kehittämisenä asiakkaan kanssa. Kehityksen seurauksena Value saisi vankempaa jalansijaa kohdemarkkinoillaan ja saisi samalla luotua vahvempaa sidettä asiakassuhteisiinsa.

 

Kehittäminen

Organisaatioiden menestymistarinat on aikaansaatavissa myös erityisten kehittämishankkeiden avulla. Tällöin kehittämistoimenpiteiden täytyy olla riittävän pitkäjänteisiä, yrityksen keskeisiin toimintoihin kohdistuvaa, ihmiset mukaan ottavaa sekä todellisia muutoksia aikaansaavaa. Esimerkkinä mainitusta menestystekijästä on esimerkiksi yrityksen ydintuotteen uudistaminen niin merkityksellisesti, että sillä on vaikutusta asiakkaiden silmissä ja ostokäyttäytymisessä. Kehittämisprosessiin on kannattavaa osallistaa koko yrityksen henkilöstö aina ruohonjuuritasolta asti. Näin voidaan varmistaa tärkeät näkökulmat tarpeeksi laajasti. Value voisi luoda menestystä kehityksen avulla esimerkiksi kehittämällä uudenlaisen tavan kuvata ja viestiä asiakkaan työnantajamieikuvaa potentiaalisille työnhakijoille. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi yllättävää kanavaa käyttämällä tai tarpeeksi rohkeilla teknillisillä muutoksilla itse materiaalien tuottamisessa. Valuessa on kuitenkin syytä osallistaa koko yritys kehittämistoimenpiteisiin mahdollistaen tarpeeksi kattavat näkökulmat ja ideat.

 

Henkilöstökeskeisyys

Yrityksen menestystarina voidaan saavuttaa myös niin, että asetetaan yrityksen henkilöstö etusijalle. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö saa aikaan parempia tuloksia halvemmalla ja nopeammin. Kirjassa kuvataan esimerkkejä yrityksistä, jossa on otettu henkilöstö ykkösprioriteetiksi ennen asiakasta, tuotetta ja omistajia. Prioriteettijärjestys perustellaan sillä, että hyvinvoiva ja jatkuvasti osaamistaan kehittävä henkilöstö kykenee palvelemaan asiakkaita hyvin. Tästä seuraa se, että omistajat saavat parempaa vastinetta sijoittamalleen pääomalle ja yritys menestyy. Käytännössä henkilöstökeskeinen organisaatio panostaa henkilöstön fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Mahdollistamalla joustavat työajat, tarpeellisen liikunnan, huolehtimalla työyhteisön ilmapiiristä sekä mahdollistamalla henkilöstön jatkuvan oppimisen, henkilöstökeskeisellä organisaatiolla on edellytykset menestyä.

Jos Value olisi henkilöstökeskeinen organisaatio niin Valuessa ei laskettaisi projektituntien, kirjapisteiden ja semmatuntien määrää, vaan tarkasteltaisiin enneminkin saavutettuja tuloksia ja tekemisen tasoa. Tämä luo rajattomuuden tunnetta työn tekemiseen ja mahdollistaa keskittymisen suoraan olennaisiin asioihin. Valuessa mahdollistettaisiin myös tarpeellinen määrä liikuntaa yhteisillä liikuntaryhmillä ja tempauksilla. Myös hyvinvointia valvottaisiin ja sparrailtaisiin yhteisesti. Valuessa olisi yhteisiä iltamia ja afterworkkeja sekä vahvat sosiaaliset suhteet henkilöstön sisällä. Valuessa kannustettaisiin ja mahdollistettaisiin uuden oppiminen tarjoamalla jokaiselle haasteita ja mahdollisuuksia joutua epämukavuusalueelle.

Edellämainittua listaa tarkastellessa huomaa selkeästi, että oheiset toimenpiteet ovat Valuessa valloillan. Voikin siis suoraan sanoa, että Value on vahvasti henkilöstökeskeinen yritys, mikä mahdollistaa menestymisen siltä osin!

 

Uusi teknologia asiakaskeskeisen toimintatavan tukena

Teknologian ja uusien sovellusten kehittyminen mahdollistaa yrityksille uusia tilaisuuksia menestyä. Asiakaskeskeinen yritys perustaa toimintansa asiakaskärki edellä. Tällöin nousee arvoon asiakkaan kokemus ja toiminta. tyypillisesti palvelualat ovat tällaisia toimialoja, missä mennään vahvasti asiakaskeskeisesti eteenpäin. tällaisilla toimialoilla menestyäkseen on siis pyrittävä erottautumaan jollaintapaa muista kilpailijoista asiakkaan kokemusta muokkaamalla. Teknologia ja sen soveltaminen on suuri mahdollistaja tällaisessa tilanteessa. Ottamalla käyttöön uusinta teknologiaa helpottamaan asiakkaan kokemusta päästään luomaan kilpailuetua.

Valuen tapauksessa tämä voisi tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi täysin uudenlaisen kaluston käyttämistä asiakkaille luoduissa materiaaleissa. Myös esimerkiksi asiakkaiden ehdollistaminen uusien sovellusten käyttämiseen voisi toimia markkinaedun saamisessa. Kyse on kuitenkin aina viimekädessä vanhan tavan ja toimintamallin muuttamista helpommaksi, nopeammaksi ja vaivattomammaksi. On siis tärkeää, että yrityksessä seurataan aktiivisesti teknologian kehitystä ja arvioidaan sen mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseen.

 

Korkealaatuinen toimintatapa kaikilla sektoreilla

Menestystarinat, joissa menestys on luotu korkealaatuisella toimintatavalla kaikilla sektoreilla ovat harvinaisempia. Tällaisissa tapauksissa yritys on pystynyt keskittymään kaikkiin edelläkuvattuihin kategorioihin ja viemään ne menestyksekkäästi käytäntöön liiketoiminnassaan. Kaikilla osa-alueilla menestyminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja sitoutumista organisaatiossa. Muutokset ja menestyminen ei tapahdu hetkessä. Valuessa Tällainen menestymismalli vaatii vankat rutiinit organisaatioon, sekä toimielimet, jotka osaavat seurata toimintaa ja kehitystä tarpeeksi tarkasti. Ihannetilanteessa henkilöstö tiedostaa oman toiminnan kehittymiseen vaadittavat  tekijät ja pystyvät itseohjautuvasti kehittymään ja luomaan yhtenäistä menestyvää työkulttuuria Valueen.

 

Menestystarinoiden taustalla on paljon eri tekijöitä. Menestymiseen vaaditaan, että yrityksessä on paketti kokonaisvaltaisesti halussa ja samaan aikaan osataan tehostaa jotain tiettyä osa-aluetta siten, että erottautuminen markkinoilla ja kilpailijoista tapahtuu. Menestyminen ei tapahdu tietenkään hetkessä, vaan se on kovan työn tulos. Oikeisiin asioihin keskittymällä ja toiminataan luottamalla se on kuitenkin mahdollista savuttaa.

 

 

 

Kommentoi