Tampere
30 May, Thursday
20° C

Proakatemian esseepankki

MEGATRENDIT 2024 – osa 1 Mikä on Sitra?Kirjoittanut: Erika Niemi - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

MEGATRENDIT 2024 – osa 1 Mikä on Sitra?

 

Mikä on Sitra?

Sitra perustettiin lahjaksi 50-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle 5.12.1967 eduskunnan toimesta. Sen tehtäväksi annettiin luoda edellytyksiä Suomen menestykselle tulevaisuudessa. Vaikka Sitran rooli yhteiskunnassa on muuttunut vuosien varrella, sen päätehtävä on pysynyt samana: luoda mahdollisuuksia Suomen uudistumiselle. Sitran toiminta on määritelty Sitra-lain avulla.

 

Sitra toimii tulevaisuustalona minkä tavoitteena on rakentaa Suomea, joka menestyy kestävällä, reilulla ja innostavalla tavalla maapallon kantokyvyn ja ihmisten hyvinvoinnin puitteissa. Sitra ennakoi yhteiskunnan muutoksia, tutkii kehitysvaihtoehtoja, toteuttaa kokeiluja, kehittää uusia toimintamalleja ja edistää vuorovaikutusta ihmisten ja organisaatioiden välillä uudistumisen mahdollistamiseksi. Sitra hyödyntää monipuolisia työkaluja ja laajoja verkostojaan muutostarpeiden tunnistamiseen ja toteuttamiseen.

Sitran visio, strategia ja painopisteet päivitettiin 2021 vuoden alussa, sitran toiminta jakautuu temaattisesti ja tavoitteiltaan kolmeen osaan. Mitkä on Sitran verkkosivuilla kerrottu seuraavanlaisesti:

 

  1. Kestävyysratkaisut
    Vahvistamme luonnon monimuotoisuutta ja vauhditamme ekologista jälleenrakentamista. Käytännössä edistämme siirtymää kohti ympäristön tilaa parantavaa yhteiskuntaa, jossa maapallon kantokykyyn sopeutuminen on kaikille mahdollista.  Kiritämme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, vauhditamme reilua ja kilpailukykyistä kiertotaloutta ja kannustamme kansalaisia kestävyystoimiin.

 

  1. Reilu datatalous
    Rakennamme eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta vaihtoehdoksi valtio- tai datamonopolilähtöiselle datataloudelle. Edistämme siis muutoksia talouden rakenteissa, kuten sääntelyssä ja pelisäännöissä, lisäämme yksilöiden vaikutusmahdollisuuksia datan käyttöön liittyen sekä tarjoamme käytännön työkaluja datamarkkinoilla toimiville yrityksille.

 

  1. Demokratia ja osallisuus
    Vahvistamme demokratiaa ja vaikutamme innostavan tulevaisuuden rakentamiseen.  Uudistamme ja kehitämme esimerkiksi demokratian rakenteita, toimintatapoja ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinoja. Keskitymme erityisesti siihen, miten verkostomaiset toimintatavat ja algoritmi- ja datapohjaisen toiminnan ja vaikuttamisen keinot voidaan valjastaa demokratian, osallisuuden ja yhteistoiminnan tueksi.

 

Miten Sitra toimii ja kuka sen omistaa?

Sitra on julkinen organisaatio, mutta se ei kuulu valtioneuvoston tai sen ministeriöiden toimivallan piiriin. Sen oikeudellinen asema rinnastuu hallinnon yleislaeissa tarkoitettuihin itsenäisiin julkisoikeudellisiin laitoksiin, kuten vahvistettiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksellä kesäkuussa 2016.

Sitran toiminta rahoitetaan pääasiassa sen sijoitustoiminnan tuotoilla. Organisaation vuotuinen budjetti on noin 30 miljoonaa euroa. Alun perin Sitra sai peruspääomansa Suomen Pankilta, mutta nykyään sen rahoitus tulee pääosin sen omasta sijoitustoiminnasta.

Sitran sijoitusomaisuuden markkina-arvo vaihtelee, mutta vuoden 2022 lopussa se oli noin 941 miljoonaa euroa. Sitra sijoittaa varallisuutensa vastuullisesti ja pyrkii tavoittelemaan tuottoa eri sijoituskohteista. Sen sijoitusjakauma oli vuoden 2022 lopussa seuraava: osakkeet 44 prosenttia, korkoinstrumentit 19 prosenttia ja muut sijoitukset 37 prosenttia. Sitra pyrkii saavuttamaan sijoituksilleen inflaation huomioon ottavaa 3 prosentin vuotuista reaalituottoa.

(Sitra.fi)

 

Mitä tarkoittaa megatrendi?

Sitran sivuilla tulevaisuussanasto osiossa megatrendi selitetään auki seuraavasti: Useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, kuten esimerkiksi ekologinen kestävyyskriisi. Mega trendien nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena. (sitra.fi)

 

Megatrendit muodostavat pohjan tulevaisuuden ennustamiselle ja strategiselle suunnittelulle, ja niiden ymmärtäminen on keskeistä niin yrityksille, instituutioille kuin yksilöillekin.

Vuosi 2024 tarjoaa näkymän maailmaan, jossa monimuotoiset muutokset ja kehitykset muokkaavat yhteiskuntaamme ja vaikuttavat laajasti ihmisten elämään. Tässä esseessä tarkastellaan megatrendejä vuodelle 2024, pitkän aikavälin ilmiöitä ja muutoksia, jotka ohjaavat yhteiskuntaamme, talouttamme ja kulttuuriamme.

 

Megatrendejä hyödynnetään monilla eri aloilla ja tasoilla, mukaan lukien:

Liiketoiminta ja strategia

Yritykset käyttävät megatrendejä liiketoimintansa suunnittelussa ja strategian kehittämisessä. Ne pyrkivät ymmärtämään megatrendien vaikutuksia asiakkaisiinsa, markkinoihin, kilpailuun ja toimintaympäristöön sekä hyödyntämään niitä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi.

 

Innovaatiot ja tuotekehitys

Megatrendit ohjaavat innovaatioita ja tuotekehitystä monilla aloilla, kuten teknologiassa, terveydenhuollossa, energia-alalla ja kulutustavaroissa. Yritykset pyrkivät kehittämään tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat megatrendien luomiin tarpeisiin ja odotuksiin.

 

Yhteiskunnalliset ja poliittiset päätökset

Megatrendit vaikuttavat myös yhteiskunnallisiin ja poliittisiin päätöksiin. Hallitukset, viranomaiset ja kansainväliset järjestöt käyttävät megatrenditietoa suunnitellessaan politiikkaa ja strategioita esimerkiksi talouden, ympäristön, terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla.

 

Kansainväliset suhteet ja diplomatia

Megatrendit vaikuttavat myös kansainvälisiin suhteisiin ja diplomatiaan. Maiden väliset suhteet ja kansainväliset järjestöt pyrkivät ottamaan huomioon megatrendit ja niiden vaikutukset globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, väestönkasvuun ja turvallisuuteen.

 

Yksilöiden päätöksenteko

vaikuttavat myös yksilöiden päätöksentekoon ja elämäntapoihin. Ihmiset pyrkivät sopeutumaan ja hyödyntämään megatrendien luomia mahdollisuuksia omassa arjessaan, kuten valitsemalla kestävämpiä kulutustapoja, kouluttautumalla uusille aloille ja suunnittelemalla tulevaisuuttaan niiden perusteella.

 

 

Lähteet:

Perustietoa Sitrasta, n.d. https://www.sitra.fi/aiheet/kysymyksia-ja-vastauksia-sitran-toiminnasta/ viitattu 14.3.2024

 

Kommentoi