Tampere
18 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointiviestintä kilpailuetuna Kirjoittanut: Petra Hiltunen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityksen markkinointiviestintä
Heli Isohookana
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto 

Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kilpailu on kovaa, ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja vaatimustaso kasvaa. Yritysten kilpailukyky ja sen kehittäminen ovat tämän päivän yrityksille vaativa tehtävä. Kilpailukyky voi perustua esimerkiksi tehokkaaseen tuotannon tai logistiikan hallintaan tai erinomaiseen tuote- tai palvelukonseptiin. Globalisaation ja digitalisaation myötä yritysten kilpailukentäksi on laajentunut koko maailma, jossa asiakkaalla on mahdollisuus valita juuri itselleen mieleisensä tuotteet ja palvelut. Koko maailman kokoisessa kilpailussa pärjäävätkin ne, jotka näkevät kokonaiskuvan siitä, että kuinka myynti ja markkinointi, brändi ja palvelu sekä yrityksen arvot ja visio kytkeytyvät toisiinsa. Ja ennen kaikkea ymmärtävät sen, että kuinka niiden avulla saadaan aikaiseksi parhain asiakaskokemus sekä millainen vaikutus sillä on yritystoimintaan. Kiinnittämällä huomiota sisäiseen ja ulkoiseen viestintään yritys voi rakentaa kilpailukykyä, jota muiden on vaikea kopioida.  Viestinnästä voidaan luoda vahva kilpailutekijä silloin kun se nähdään kokonaisvaltaisesti.  

Esseessä tulen tarkastelemaan miksi yritysten tulisi hyödyntää viestintää ja perehtyä siihen, miksi siitä on kilpailuetua. Tulen myös tutkimaan mitä yritysviestintä ja markkinointiviestintä pitävät sisällään, ja mitä eroja niissä on. Puran markkinoinnin ja viestinnän käsitteet perusteellisesti sekä tuon esiin, mistä työkaluista kannattaa aloittaa. 

 

Viestinnän tehtävänä on muun muassa jakaa tietoa ja näin luoda tietoisuutta yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista sekä avoimista työpaikoista. Viestinnän avulla vahvistetaan tunnettavuutta, muistutetaan olemassaolosta ja kerrotaan erilaisista yrityksen toimintaan liittyvistä asioista. Sen avulla myös perustellaan ja vaikutetaan. (Isohookkana 2007, 11) 

Usein eri yritysten samantapaiset tuotteet tai palvelut eivät eroa suurestikaan toisistaan, jolloin viestinnän avulla erottaudutaan kilpailijoista. Viestinnällä siis pyritään informoimaan jotakin valittua kohderyhmää, vaikkapa yhteisön henkilöstöä tai sidos- tai kohderyhmiä. 

 

Markkinoinnin tehtävä on tuottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvua. Markkinointi on kokonaisvaltaista toimintaa, joka kytkeytyy tiukasti yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Markkinoinnin tyypillinen päätarkoitus on aktivoida vastaanottajaa käyttäytymään jollakin viestin lähettäjän haluamalla tavalla – kuten ostamaan jotakin tuotetta tai palvelua. 

Markkinointi on myös taloutta ja sen kasvua. Aiemmin markkinointia on ehkä pidetty irrallisena osana liiketoimintaa, mutta nykyään on yleistynyt käsitys siitä, että se on osa kokonaisvaltaista liiketoimintaa, jonka vaikutuspiiriin kuuluvat sekä yritys, että sen sidosryhmät. Se ei ole yksittäinen toiminto, vaan tapa ajatella ja toimia. Se auttaa analysoimaan tietoja asiakkaista, kilpailijoista ja muista sidosryhmistä, joiden avulla voidaan määritellä yritykselle ne tekijät, joilla se erottuu muista kilpailijoista ja joiden avulla se posioituu oman alansa kilpailukentillä. (Isohookana 2007, 36.) 

Eli tiivistettynä voisi todeta: Siinä missä markkinointi pyrkii vetoamaan tunteisiin ja – usein harhaanjohtavilla tavoilla – herättämään kuluttajassa myönteisiä mielikuvia, viestintä on asiallisempaa, neutraalimpaa ja faktapohjaisempaa.  

 

Yritysviestintä tukee koko yrityksen toimintaa. Yritysviestinnällä luodaan, ylläpidetään ja vahvistetaan sidosryhmäsuhteita ja vaikutetaan koko yrityksen tunnettuuteen ja kiinnostuvuuteen. Eri sidosryhmillä on erilaisia tiedontarpeita ja yrityksen tulisi vastata niihin viestinnällä. Media on kiinnostunut uutisista, sijoittajat ja omistajat taloudesta, valtio verotuloista, potentiaaliset työnhakijat avoimista työpaikoista. (Isohookkana 2007, 16) 

 

Markkinointiviestinässä puolestaan korostetaan tuotteita ja palveluita sekä niiden tarjoamia hyötyjä asiakkaille.  Markkinointiviestintä on itsessään yksi markkinoinnin osa-alue, jonka sisälle kuuluu myös mainonta, myyntityö, tiedotus- ja suhdetoiminta sekä myynninedistäminen. Markkinointiviestintä pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan kohderyhmän ajattelutapaan ja ostokäyttäytymiseen – tavoite on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa. 

Markkinointiviestintä pyrkii tekemään asiakkaan ostokokemuksesta miellyttävän kokonaisuuden aina ensimmäisestä askeleesta viimeiseen vaiheeseen saakka. Jos haluat asiakkaan ostavan, tee ostaminen helpoksi ja mukavaksi: herätä asiakkaan huomio, ylläpidä kiinnostusta, ohjaa asiakasta tekemään ostopäätös ja kun hän sen tekee, tee ostaminen mutkattomaksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että verkkokauppa pelaa ja kivijalkakaupan hyllyt on täydennetty. 

Markkinointiviestintä on kattotermi kaikille niille kilpailukeinoille, joiden avulla yritys pyrkii tavalla tai toisella kertomaan tuotteistaan ja palveluistaan asiakkailleen ja muille ulkoisille sidosryhmille, kuten yhteistyökumppaneille. Markkinointiviestinnän tavoitteena ei ole pelkästään välitön myynnin kasvattaminen, vaan sillä pyritään myös pitkäaikaisiin tuloksiin.  

 

Markkinointiviestintä kilpailuetuna 

Markkinointiviestintä voidaan jaotella neljään eri osa-alueeseen eli mainontaan, myynninedistämiseen, tiedottamiseen sekä henkilökohtaiseen myyntiin ja asiakaspalveluun. Mainonta on näkyvin osa yrityksen markkinointiviestintää. Mainonta on useimmiten maksettua ja tavoitteellista tiedottamista yrityksen myymistä tuotteista, palveluista ja se on perinteisesti jaettu media- ja suoramainontaan. Mediamainonta on tehokas mainonnan tapa silloin, kun sen kautta mainostettavien tuotteiden käyttäjiä on paljon. Mainonnan avulla pyritäänkin saavuttamaan suuri kohdeyleisö. Sosiaalisen median ja verkossa tapahtuvan mainonnan määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja se on osaltaan syönyt perinteisten mainosvälineiden (lehdet, tv, radio) käyttöä ja niihin käytetyn rahan määrää. Mainosresurssien jako onkin muuttunut huomattavasti entisestä – jos ennen keskityttiin pitkälti televisio- ja ilmoittelumainontaan, nykyään budjetti jakaantuu huomattavasti useampaan osaan. (Verkkovaria n.d.) 

Markkinointiviestinnän tehokkain keino vaikutukseltaan on usein henkilökohtainen myyntityö. Kun yritys ja asiakas kohtaavat, on aika lunastaa mainonnan avulla annetut lupaukset. Myyntityö on erityisen tärkeä osa markkinointiviestintää yrityksiin ja organisaatioihin kohdistuvassa, esimerkiksi teknisten tuotteiden ja asiantuntijapalveluiden markkinoinnissa. (Verkkovaria n.d.) 

 

Pohdinta 

Tänä päivänä jokaisen yrityksen tulee ymmärtää markkinointiviestinnän perusteet menestyäkseen. Hyvällä idealla ei pitkälle päästä, menestyksen elinehto on erottua joukosta. Tähän erottautumiseen eväät löytyvät markkinointiviestinnästä. Suuri tällä hetkellä trendaava erottumiskeino on vastuullisuus. Monet yritykset käyttävät vastuullisuus tekojaan tai kotimaisuutta tehostavana elementtinä markkinointiviestinnässä. Koska kuluttajat kiinnittävät näihin aiheisiin huomattavasti enemmän huomiota, vastuullisuus ja kotimaisuus myy. Kuitenkin nykyään kuluttajat huomaavat myös päälle liimatun mainonnan ja markkinoinnin, eikä mikä tahansa mene läpi. Aitous ja läpinäkyvyys ovat siis hyvässä ja onnistuneessa markkinointiviestinnässä tärkeitä elementtejä. Esimerkiksi suomalainen kosmetiikkabrändi Lumene, jonka visiona ja missiona on rakentaa tunnettuutta globaalisti luonnon puhtaisiin raaka-aineisiin ja arktiseen valoon perustuvalla tarinankerronnalla, on onnistunut kasvattamaan brändiarvoaan hyvällä markkinointi- ja yritysviestinnällä. Lumenen nykyisen toimitusjohtaja Johan Bergin (2019) mukaan vastuullisuus, puhtaus ja eettisyys ovat brändin peruslähtökohtia. Nykyään yrityksellä on tuotteita myynnissä noin 15 eri maassa, mutta verkossa asiakaskunta on vieläkin laajempi. Lumene on aloittanut toimintansa pienimuotoisesti Suomen markkinoilta, mutta nyt Bergin mukaan markkinointia ei kuitenkaan toteuteta enää pala palalta, vaan tarkoituksena on tavoittaa koko maailma kerralla (Tammilehto; Berg, 2019). Kun kuluttaja ostaa Lumenen tuotteita, hän ostaa palan Suomen luonnon puhtautta ja raikkautta. Kyse ei siis enää ole yksittäisen tuotteen ostamisesta, vaan ostopäätös ja siihen vaikuttaneet asiat liittyvät oleellisesti tunteeseen ja tunteisiin mitä tuote meissä herättää. (Parvianen 2021) 

 

 

 

Lähteet: 

Isohookkana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. WSOY  

Viestijät. Nettisivu. 9.6.2020. Viitattu 10.4.2022 

https://viestijat.fi/markkinointi-ja-viestinta-pidettava-erillisina/#ae9d9d5c 

Kubla. Blogi. N.d. Viitattu 8.4.2022 

https://kubla.fi/blogi/markkinointiviestinta/ 

Verkkovaria. Verkkosivu. Päivitetty: 01.04.2016 Viitattu 12.4.2022 

https://www.verkkovaria.fi/taydentavat/markkinointi/?page_id=495 

Parvianen, J. 2021. Suomalaista kauneutta maailmalle. Retoriikka Lumenen globaalissa markkinointiviestinnässä. Pro gradu –tutkelma. Vaasan yliopisto. Vaasa. Viitattu 12.4.2022 

https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/12829/Juuli_Parviainen_Pro_Gradu_Final.pdf?sequence=2 

 

Kommentoi