Tampere
22 May, Wednesday
19° C

Proakatemian esseepankki

Markkinoinnin ABCKirjoittanut: Sade Elo - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Markkinoinnin kurssimme alkaa vasta hiihtoloman jälkeen, mutta kurssin ollessa erittäin lyhyt ja tiivis kokonaisuus päätin tutustua markkinointiin jo etukäteen paremmin. Mikäli kurssilla ajatusmaailmani muuttuu tai syvenee markkinointiin liittyen, kirjoitan jatkoa tälle Markkinoin ABC:lle ja heijastan uutta oppimaani nyt syntyneeseen mielikuvaani markkinoinnista.

Markkinointi on informoimista ja tiedon levittämistä ihmisille. Yritystä perustaessa usein keskitytään tuotteen tai palvelun luomiseen ja usko omaan tekemiseen on niin kova, että saatetaan unohtaa markkinoinnin perusta; ihmiset eivät tiedä sinua tai sinun tuotettasi. Miten saat tuotteesi tunnetuksi ja kaupan kukoistamaan? Ennen yrityksen perustamista on hyvä miettiä ketkä oikeastaan ovatkaan asiakkaasi. Missä he ovat ja miten heidät tavoittaa parhaiten? Entä miksi asiakkaasi ostaisivat sinulta eivätkä toiselta palveluntarjoajalta? Kaikkien näiden kysymysten vastaamiseen auttaa markkinointistrategian luominen.

Markkinointistrategia

”Markkinointistrategia on PK-yrityksen tärkein ja hyvin usein myös ainut kirjoitettu strategia. Mutta sillä pääsee jo todella pitkälle. Strategia antaa päivittäiselle johtamiselle ja tekemiselle selkänojan tai rännin reunat, ja ennen kaikkea kohdistaa niukat resurssit sinne missä on paras tuotto. Strategian avulla sinä tiedät, miten teet rahaa enemmän ja nopeammin. Bonuksena markkinointistrategia sisältää myös myyntibudjetin, joka on useissa tapauksissa kaikkien budjettien äiti. Lähes aina kaikki budjetointi lähtee siitä.” (Puranen 2018). Markkinointistrategiaan kirjataan kysymykset ja vastaukset vain esitettyihin kysymyksiin ja se tulisi pitää tiiviinä pakettina.

Markkinointistrategiaa tehdessä siihen tulisi sisällyttää seuraavat asiat: nousevat trendit, kohderyhmän tarkastelu, tavoitteet kohderyhmälle sekä kuinka asiat tullaan tekemään päästäkseen päämäärään. ”Markkinointistrategia sisältää siis markkinoinnin pyhän kolmion, eli STP-mallin (segmentointi-targetointi-positiointi)” (Puranen 2018.) Hyvä huomio varsinkin aloittelevalle yrittäjälle on, että markkinointistrategiaan ei kuulu tuotekehitys, hinnoittelu, markkinointiviestinä tai jakelukanavat.
Pureutumatta liikaa markkinointistrategiaan sisällytettäviin kohtiin, tulisi siitä myös löytyä SMART- tavoite. Tavoitteen tulisi olla konkreettinen ja saavutettavissa oleva. SMART muodostuukin sanoista; specific, measurable, ambitious, realistic ja time bound. Eli mitattavissa oleva tarkka tavoite, jolle on jokin aikamääre olemassa.

Markkinointistrategiaa miettiessä on myös hyvä miettiä markkinoinnin budjettia. ”On toimiala- ja asiakasryhmäkohtaista, mihin markkinointirahansa kohdentaa. Kannattaa lähteä liikkeelle tutustumalla ydinasiakasryhmään. Missä he liikkuvat ja mihin aikaan? Mitä he harrastavat, lukevat ja katsovat? Miten heitä kannattaa puhutella? Erilaiset yritysrekisterit, joita aloittavalle yrittäjälle tuputetaan puhelimitse, eivät välttämättä tuo asiakkaita.” (Yrittäjät n.d.). Tarvittavat tiedot selvitettyäsi ja laskettuasi kulut, on hyvä pureutua tarkemmin vielä kahteen kysymykseen: kuinka paljon markkinointiin tarvitaan rahaa ja kuinka paljon markkinointi tuo sillä summalla rahaa?

Markkinoinnin kanavat ja vinkit

Tänä päivänä internetillä ja sosiaalisella medialla on suuri vaikutus ihmisten päivittäiseen elämään ja siellä tavoittaakin helposti erilaiset kohderyhmät. ”Ihmiset ovat internetissä, joten tee kotisivut, jotka palvelevat asiakkaasi tarpeita. Ole selkeä ja suosi tiivistä ilmaisua uuvuttavan viisastelun sijaan. On tärkeää, että sivusto toimii myös mobiililaitteilla. Kuvat ja videot kruunaavat sivustosi. Tämä kaikki vaatii hieman vaivaa ja pikkuisen rahaa, mutta kallista se ei ole.” (Yrittäjät n.d.). Kotisivujen lisäksi myös muiden sosiaalisten median kanavien päivittäminen on erittäin olennainen osa markkinointia. Säännöllisesti sisältöä tuottava tili sekä mielenkiintoa ylläpitävät postaukset keräävät seuraajia ja tukee myös sanan leviämistä sosiaalisen median ulkopuolella.

Ennen markkinoinnin aloittamista pienimuotoinen markkinatutkimus voi olla hyödyllistä ja auttaa erottumaan kilpailijoista. Pitäisikin pohtia markkinointia suunnitellessa, että miksi asiakkaat ostaisivat tuotteen tai palvelun juuri sinulta ja mikä on se tekijä, joka erottaa sinut muista samalla alalla työskentelevistä. Myös hinnan miettiminen on ajankohtaista. Mikä on suurin mahdollinen hinta, jonka asiakkaat suostuvat maksamaan? Hinnoittelun psykologista merkitystä tulisi myös miettiä, millaisen mielikuvan liian halvat hinnat antavat yrityksestäsi tai tuotteestasi ja vastavuoroisesti taas, entä liian korkeat?

Oikean markkinointikanavan sekä -tyylin löytäminen juuri sinun asiakasryhmällesi on myös mietittävä tarkkaan. ”Asetu asiakkaasi nahkoihin. Mainos näkyvälläkään paikalla ei tuo asiakkaita, jos et tarjoa jotain uutta ja kiinnostavaa. Mieti jokaisen markkinointitoimenpiteen kohdalla — on se sitten lehti- tai tv-mainos, flyer, pinssi tai somekampanja — missä asiakkaasi näkee mainoksen ja minkä reaktion haluat saavuttaa? Printtimainokset toimivat edelleen, mutta onko se juuri sinun asiakasryhmällesi oikea väline?” (Yrittäjät n.d.). Olet sitten uusi tai jo kokenut yrittäjä, uusien kontaktien luominen on erittäin tärkeässä asemassa yrittäjäpolkuasi ajatellen. Kuitenkaan vanhojakaan kontakteja ja asiakkaita ei tule unohtaa, koska heidän asemansa korostuu mm. uusien tuotteiden kokeilussa ja heidän mielipiteissään. Usein vanhojen tuttujen asiakkaiden on helpompi suhtautua uusiin asioihin paremmin, kuin aivan tuntemattoman.

Markkinoinnin säännöt

Markkinointia suunnitellessa on hyvä muistaa, että markkinoinnille on asetettu tiettyjä sääntöjä ja vaatimuksia. ”Markkinoinnilla on tietyt pelisäännöt, eikä markkinointi saa olla hyvän tavan vastaista. Markkinoinnin pitää heijastaa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja arvoja. Kuluttajansuojalan mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että mainoksessa ei saa olla yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja arvojen vastaisia viestejä. Esimerkiksi väkivallan käyttö mainoksessa ei ole hyväksyttävää.” (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2021).

Syrjivää mainontaa ei sallita. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi eri kulttuurit ja etniset ryhmät tulee esittää samanarvoisina ja yhdenvertaisina. Mainonta ei saa vahvistaa syrjiviä asenteita. Tällä tarkoitetaan, että mainos ei saa alistaa, halventaa tai loukata ketään ihmistä tai ihmisryhmää. Uskonnollisten ilmausten käyttö ei ole suoranaisesti kiellettyä, mutta vaatii tarkkaa harkintaa, mikäli niitä aikoo käyttää markkinoinnissa. ”Markkinointi on yksi tapa välittää yhteiskunnallisia arvoja. Väkivaltaista käyttäytymistä ja toisen henkilön omaisuuden vahingoittamista ei pidetä hyväksyttävänä, joten väkivallan käyttäminen mainoksen tehokeinona on hyvän tavan vastaista.” (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2021).

Huumorin kanssa tulee olla myös erityisen tarkkana mainonnassa. Huumori ei oikeuta väkivallan tai uhan käyttöä mainoksessa ja ajateltu reaktio saattaa olla päinvastainen: mainos saatetaan kokea vähättelevänä ja sen luoman mielikuvan hyväksyttävänä käyttäytymismallina. Ongelmana on se, että mainokset muokkaavat yhteiskunnan arvopohjaa ja asenteita ja yhtäkkiä tietyistä toimintamalleista saattaa tulla jopa tavoiteltuja. Mainonnan hyviä tapoja pohtiessa tulisi myös muistaa lasten asema. Pelottavat elementit ja kuvat saattavat luoda pelkoa ja ahdistusta, vaikka ne eivät olisikaan suoraan lapsille suunnattuja, – nykypäivänä mainonta tavoittaa lapset pitkälti samalla tavalla kuin aikuiset ja internetissä asioiden levitessä ei voida kontrolloida kuka mainoksen tulee näkemään ja kuka ei. Erityisesti ulkomainoksia tehtäessä tulee muistaa, että mainosten kohtaamiselta ei voi välttyä kukaan. ”Mainoksia suunniteltaessa on otettava huomioon, että kaikilla on oikeus rauhalliseen asuinympäristöön. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei lasten tule kohdata ikä- ja kehitystasoonsa sopimattomia mainoksia.” (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2021).

Alkoholilla, nikotiinituotteilla sekä tarjouksilla on myös olemassa omat säännöt hyvän maun luomalle markkinoinnille. Hyvä on myös muistaa tekijänoikeudet markkinointia suunnitellessa. Mainontaa valvotaan kuluttaja-asiamiehen toimesta. ”Valvonta kohdistuu erityisesti markkinoinnin ja sopimusehtojen sekä perinnän lainmukaisuuteen. Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan vastaista. Kuluttaja-asiamies voi käyttää neuvoston linjauksia valvontatyönsä tukena, mutta perustaa linjauksensa lakiin.” (Kilpailu- ja kuluttajavirasto 2021).

”Mainonta on tärkeä osa yrityksesi markkinointia. Yrittäjänä sinun tulee noudattaa markkinointia koskevia lakeja ja käytäntöjä. Pidä itse huoli siitä, että yrityksesi markkinointi noudattaa säännöksiä ja on hyvän tavan mukaista. Jos käytät mainostoimistoa, tee aina kirjallinen sopimus, josta käy ilmi vastuunjako.” (Suomi.fi 2022)

Koen, että tyylillisesti selkeä ja visuaalisesti kaunis tai persoonallinen markkinointi nostaa yrityksestä saatavaa mielikuvaa asiakkaiden silmissä. Omaa ostokäyttäytymistä pohtiessa kotisivujen sekä Instagramin tyylin merkitys korostaa ja tukee usein päätöksentekoani. Mikäli markkinointiin ja mainontaan panostaa ja pitää sen yhtenevänä ja asiallisena, tulee yrityksestä luotettava ja huoliteltu kuva.
Viime aikoina Instagramissa olen törmännyt postauksiin hevostallilta, jossa nuorempana kävin ratsastamassa. On hauska huomata erilaisten yritysten ymmärtävän sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet yritystoiminnalle. Katsellessani hauskasti ja persoonallisesti tehtyjä postauksia hevosten ja tallin arjesta, luo se myös minulle kaipuun takaisin ratsastuksen pariin. Sopivasti he mainostivatkin myös Takaisin ratsaille- kurssia, joten heidän mainontansa on ollut toimivaa ja saanut ainakin yhden palaavan asiakkaan heille harrastuksen pariin. Mielikuvilla ja asiakkaiden omilla tunnemuistoilla on merkittävä rako olla vaikuttamassa mainonnan tehokkuuteen yksilöiden välillä.

Lähteet:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto. 2021. Markkinoinnin hyvä tapa.
https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/markkinointi-alennukset-ja-hinnan-ilmoittaminen/markkinointi-ja-menettely-asiakassuhteessa/markkinoinnin-hyva-tapa/

Puranen, Tero. 2018. Markkinointistrategia -mitä sisältää ja miten laatia. Viitattu 26.2.2022.

Markkinointistrategia – mitä sisältää ja miten laatia? (päivitetty)

Suomi.f, 2022. Markkinoinnin ja mainonnan rajoitukset. Viitattu 26.2.2022.
https://www.suomi.fi/yritykselle/liiketoiminnan-kehittaminen/markkinointi-ja-myynti/opas/markkinointi-ja-mainonta/markkinoinnin-ja-mainonnan-rajoitukset

Yrittäjät. N.d. Markkinoinnin muistilista. Viitattu 26.2.2022.

Markkinoinnin muistilista

Kommentoi