Tampere
25 May, Saturday
20° C

Proakatemian esseepankki

Luottamus on rohkeuttaKirjoittanut: Essi Puurunen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

luottamus, ihmisten välisen yhteistyön perusta. Työelämä on kokenut viimeisen kahden vuoden aikana paljon muutoksia. Työtä tehdään yhä useammin etänä ja sähköisesti viestimällä ja tämä voi tuoda mukanaan muutosta yrityskulttuuriin, jossa on aikaisemmin ollut luotettava ja avoin ilmapiiri. Vuorovaikutus on usein miten helpompi ja tehokkaampi käydä kasvotusten kun sähköisesti. Koen, että etätyöskentelyn aikana myös meidän tiimimme on kokenut jonkinlaisen kolauksen luottamuksessa. Emme aina ole ihan varmoja siitä, mitä kukakin tekee, eivätkä asiat ole niin läpinäkyviä kuin ennen. Luottamus on yksi iso perusta onnistuneelle tiimityöskentelylle ja hyvälle työympäristölle, siksi esseessä paneudutaankin nyt syvemmin luottamukseen, siihen miten luottamus syntyy, mitä luottamuksen ylläpitäminen vaan,  luottamus työpaikalla ja tiimissä sekä luottamus liiketoiminnan näkökulmasta.  

 

Luottamus ja sen syntyminen  

Luottamus on tunne siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa. Se on varmuutta, että joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Luottamus syntyy vuorovaikutuksen ja kaikenlaisen viestinnän tuloksena. Halumme ja kykymme tehdä yhteistyötä sekä ylipäätään olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa pohjautuu luottamukselle. Luottamuksen syntyminen vaatii riskinottoa ja uskallusta. On rohkeutta luottaa toiseen silloinkin kun hänen aikeistaan ei voi olla varma. Aina voi tulla yllätyksiä ja pettymyksiä, siksi luottamus vaatii rohkeutta ja riskinottoa.  

Pohtiessani minulle tärkeitä asioita, on luotettavuus piirre, jota arvostan ihmisissä. Pidän myös tärkeänä sitä, että ihmiset pitävät itseään luotettavana. Ihminen, joka pystyy olemaan lojaali arvoilleen ja mielipiteilleen herättää luottamusta. Luotettavuutta pystyy mittamaan eri tavoin ja sitä on erilaista. Joihinkin ihmisiin pystyy luottamaan helpommin kuin toisiin. Itselläni on ainakin helppo luottaa sellaisiin ihmisiin, jotka ovat esimerkillisiä ja jakavat itseni kanssa samat arvot. (Laukkanen, N.D)  

 

Luottamuksen ylläpitäminen  

Lenni Laukkanen on kirjoittanut artikkelin Johtajat Ilman Rajoja, 2020. Laukkanen kirjoittaa artikkelissaan, että luottamuksen ylläpitäminen ei aina ole helppoa, mutta ei ylitsepääsemättömän vaikeaakaan. Luottamuksen ylläpitämistä helpottaa se, että meissä ihmisissä on lähtökohtaisesti sisäänrakennettuna tahto ja halu luottaa toisiimme ja niin myös halu olla luotettu. Miten luottamusta kuitenkin ylläpidetään? Yksi tärkeimmistä muistisäännöistä on se, että  

sanot mitä teet ja teet mitä sanot.  

Ole siis avoin siitä mitä olet tekemässä ja milloinkin. Jos asiat eivät ole ihmisillä tiedossa, he alkavat tehdä olettamuksia. Tämä taas jättää tilaa väärinkäsityksille ja epävarmuudelle. Kun taas lupaa tehdä jotain, tee se ja viesti mahdollisimman avoimesti siitä milloin olet tekemässä.  

Kerro rohkeasti jos et osaa ja toimi esimerkillä.  

Kukaan meistä ei ole seppä syntyessään tai supersankari, jolla olisi tieto taito kaikkeen. Ole siis rehellinen itsellesi ja muille sekä kerro se ääneen, jos et pysty tai osaa tehdä jotakin. On kuitenkin tärkeää, ettei asiaa jätetä siihen. On hyvä esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja tai kertoa miten aikoo tilanteen hoitaa. On myös tärkeää toimia itse niin, kuin tahtoisi muiden toimivan. Tämä on tärkeä muistaa kun rakennettaan tai ylläpidetään luottamusta. Kun osoittaa itse luottamusta, ihmiset usein tahtovat olla myöskin luottamuksen arvoisia.  

Muista antaa palautetta  

On tärkeää antaa sekä saada rehellistä ja avointa palautetta, niin positiivista kuin kehitettävääkin. Kun olemme rehellisiä ja avoimia toisillemme, luottamusta syntyy automaattisesti.  

Ole oma itsesi.  

Pyri olemaan mahdollisimman oma itsesi, äläkä vedä roolia. Ihmiset luottavat aitoihin ihmisiin ja haistavat todella helposti teeskentelyn.  

Näin tulisi toimia niin johtajien, tiimiläisten ja siviili-ihmistenkin. (Laukkanen, 2020)  

 

Luottamus työpaikalla ja tiimissä 

Luottamus työpaikalla on edellytys onnistuneelle liiketoiminnalle, sillä samalla yritys pystyy antamaan itsestään hyvän ja luotettavan kuvan asiakkaalle. Esihenkilön lisäksi myös työntekijöillä on vastuu luottamuksen rakentamisesta, sillä luottamus on vastavuoroista. On tärkeää hoitaa työnsä pelisääntöjen mukaan ja olla avoin ja reilu työkavereita ja esihenkilöä kohtaan. Kuitenkin esihenkilön lisäksi työntekijöiden asioista työpaikalla vastaa usein luottamusmies, joka valitaan työntekijöiden kesken järjestetyillä luottamusmiesvaaleilla. Luottamusmiehen tehtävä on huolehtia siitä, että työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti, mikä vähentää työpaikkojen eriarvoisuutta ja parantaa tiimihenkeä. (Laukkanen, n.d) 

Emmi Laukkanen on kirjoittanut artikkelin, Miten Luottamus Syntyy? (N.D) Laukkanen kirjoittaa artikkelissa, että luottamuksella on merkitystä, koska se vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin ja luo pohjan hyvälle tiimihengelle. Kun ihminen on luotettava, hän antaa parhaansa, häntä ei tarvitse epäillä tai vahtia. Tällöin pystyy keskittymään pelkästään ydintehtäväänsä ja kokea turvallinen olo työssään.  

Huonon työilmapiirin taustalla taas ovat usein ristiriidat työyhteisössä, jotka taas voivat johtua esihenkilön johtamistyylistä, työryhmän ilmapiiristä tai yksilön asenteesta työtä kohtaan. Tiimihenkeä voi parantaa monin tavoin, mutta se vaatii kuitenkin koko tiimiltä halua muutokseen. Mahdollisen esihenkilön yhteistyöhalukkuus on tässä erityisen tärkeässä roolissa. Jo pienillä teoilla voi olla merkittävä vaikutus koko tiimiin. Esimerkiksi kiittämällä usein pienistäkin asioista ja huomioimalla yksilöiden kuin myös koko tiimin onnistumiset voidaan nostattaa yhteishenkeä ja siten rakentaa ihmisten välistä luottamusta. Virkistyspäivillä ja muilla vapaamuotoisilla illanvietoilla on myös tärkeä rooli työhyvinvoinnin rakentajina. Tällaisissa tapahtumissa työntekijät tutustuvat toisiinsa myös työn ulkopuolella ja voivat siten löytää yhteisiä mielenkiinnonkohteita sekä naurun aiheita keskenään. Yhdessä tekeminen ja yhteiset kokemukset tuovat muistoja, jotka puolestaan luovat pohjaa hyvälle vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Arvostus ja kunnioitus työtovereita ja heidän tekemäänsä työtä kohtaan nostattaa luottamusta työyhteisössä ja vie koko tiimiä kohti yhteisiä tavoitteita. (Laukkanen, N.D)  

Kun taas peilaan omiin kokemuksiin ja omaan tiimiin, löydän paljonkin yhtäläisyyksiä. Koen, että virkistyspäivillä ja vapaamuotoisilla illanvietoilla on todella tärkeä rooli luotettavan ja hyvän työilmapiirin luomiseen. Meillä Wauressa nämä illanvietot buustaavat yhteistä tekemistä kun pääsemme paremmin tutustumaan toisiimme. Luottamus ja ymmärrys toisia kohtaan kasvaa ja yhteistyö on entistä helpompaa. Tällöin löytää helposti myös yhtäläisyyksiä ja samoja mielenkiinnon ja osaamisen kohteita 

 

Luottamus liiketoiminnassa 

Riikka Seppälä on kirjoittanut artikkelin, Asiakkaan luottamuspula on suurin kustannuserä. (n.d) Seppälä kirjoittaa artikkelissaan, että nykypäivänä potentiaalisen asiakkaan ja palvelun myyjän välinen suhde on muuttunut paljon. Kauppoja ei enää ratkaista tiedolla, vaan ansaitulla luottamuksella. Ennen myyjillä oli kaikki tietoa, nyt tilanne on aivan toisin ja tieto on tänä päivänä ostajalla. Luottamus on siis noussut suurempaan rooliin ja myyjän on herätettävä ja rakennettava luottamusta asiakkaaseen muilla tavoin kuin tuotteeseen tai palveluun liittyvällä tietotaidolla.  

Ihmiset ovat kuitenkin jo kautta aikojen maksaneet luotettavuudesta. Tuotteen tai palvelun brändääminen laadukkaaksi on pohja asiakkaan luottamukselle. Myös johdonmukainen, nopea ja ystävällinen asiakaspalvelu saa asiakkaan investoimaan tuotteeseen, vaikka ongelmia ilmenisikin. Asiakkaalle tuttujen ihmisten kuten ystävien tai some-vaikuttajien käyttökokemukset voivat myös herättää kiinnostusta tuotteeseen tai palveluun ja kasvattaa luottamusta brändiä kohtaan. 

Luottamus kulminoituukin siis suoraan liiketoiminnan hyödyksi. Kun asioista uskalletaan puhua suoraan ja niiden oikeilla nimillä syntyy luottamusta ja tämä näkyy liiketoiminnassa mm. Suurempana keskikauppana, parempana laatuna ja lyhyempänä myyntisyklinä.  (seppälä, N.D) 

 

 

 

 

 

Lähteet: 

  

Laukkanen, E. N.D. Miten luottamus syntyy. Erto.fi. Viitattu 26.4.2022

https://www.erto.fi/palvelut/tyo-ja-elama/toissa/4205-miten-luottamus-syntyy 

Laukkanen, L. 2020. Johtajat ilman rajoja. Viitattu 26.4.2022  

https://www.johtajatilmanrajoja.fi 

Seppälä, R. N.D. Asiakkaan luottamuspula on suurin kustannuserä. Sitomo. Viitattu 26.4.2022 https://sitomo.fi/blog/asiakkaan-luottamuspula-on-yrityksen-kustannusera/ 

 

 

 

Kommentoi