Tampere
30 May, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

Laki ohjaa hyvinvointia työpaikalla, mutta riittääkö se?Kirjoittanut: Katri Stylman - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Työhyvinvointi kuuluu jokaiselle työpaikalle. Työyhteisöin jokainen jäsen on osana sen toteutumisessa, ja työpaikan johtavassa asemassa olevilla henkilöillä on erityinen asema huolehtia siitä, että hyvinvointi työssä on mahdollista. Työhyvinvoinnin toteutumista ohjaa työturvallisuuslaki, joka velvoittaa työnantajan huolehtimaan työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Monesti työpaikalla kuulee, että heillä huolehditaan työhyvinvoinnista, kun nämä asiat otetaan jossain määrin huomioon. Voiko tätä kuitenkaan vielä kutsua työhyvinvoinniksi? Onko työhyvinvointi sitä, että pakon edessä noudatetaan lain määräämiä säädöksiä työoloista? Omasta mielestäni ei täysin.

Työhyvinvointi on mitattavissa oleva asia, mutta myös jokaisen työntekijän subjektiivinen kokemus. Sillä voi olla myös erilaisia määritelmiä, riippuen mistä näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Työhyvinvointi voi olla esimerkiksi työn merkityksellisyyteen ja mielekkyyteen liittyvää, työn terveellisyyttä ja turvallisuutta, työskentelyä organisaatiossa, jossa työntekijät ja johtajat ovat ammattitaitoisia, tai parhaimmillaan kaikkia näitä. Työhyvinvointi ei ole vain työntekijän ja työnantajan asia, vaan työyhteisön hyvinvointi näkyy myös yrityksen asiakkaille.  (Työturvallisuuskeskus nd.) Näin ollen työhyvinvoinnista kannattaa huolehtia, sillä asiakkaan kokemukseen ja sitoutuvuuteen voi olla vaikutusta sillä, miltä yritys ja sen työyhteisö näyttävät ulospäin.

 

Laki velvoittaa työnantajaa

 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöidensä turvallisuudesta sekä terveydestä. Työnantajan tulee ottaa työhön liittyvien olosuhteiden lisäksi huomioon myös työntekijän ominaisuudet, joita ovat esimerkiksi ikä sekä työkokemus. Mahdolliset arvaamattomat olosuhteet ja tilanteet eivät kuulu työnantajan huolehtimisvelvoitteeseen, sillä näihin työnantajan ei ole ollut mahdollista vaikuttaa. Muutoin työnantajalla on velvollisuus huolehtia työhyvinvoinnin toteutumisesta työpaikalla. On ensisijaisesti esihenkilöiden ja johtajien vastuulla, että työhyvinvoinnista huolehditaan ja sitä ylläpidetään sekä kehitetään. (Minilex nd.)

Työhyvinvoinnin toteutuminen vaatii työtä ja tietämystä. Mikäli työpaikalla ei ole oikeaa tietoa, osaamista tai halua toteuttaa työhyvinvointia ja asettaa sitä tavoitteeksi, ei se todennäköisesti tule täysin toteutumaan eikä sitä näin ollen voi myöskään kehittää. Erityisesti työntekijöiden henkiseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa hyvällä johtamisella. Hyvä johtaja on tietoinen työntekijöiden hyvinvoinnista ja hän osaa ja haluaa kehittää työhyvinvointia ja näin ollen parantaa työn tuottavuutta ja laatua. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.)

 

Tyky-toiminta on työkykyä ylläpitävää toimintaa

 

Työhyvinvoinnin edistämisen pohjana voidaan nähdä tyky-toiminta, eli työkykyä ylläpitävää toiminta. Tähän kuuluvat seuraavat osa-alueet: yksilön voimavarojen ja terveyden edistäminen, ammatillinen osaaminen, työympäristön ja työn kehittäminen sekä työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden kehittäminen. Tyky-toiminnalla tavoitellaan sitä, että työn vaatimukset kohtaisivat ja olisivat tasapainossa työntekijän voimavarojen kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.)

Työkyvyn tukemisessa ovat mukana työyhteisön lisäksi työterveyshuolto sekä työsuojelu. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) Työterveyshuolto edistää omalla asiantuntemuksellaan työn ja työympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työterveyshuolto laatii myös työpaikkaselvityksiä, joita voidaan hyödyntää riskien arvioinnissa sekä työhyvinvoinnin toteutumisen seurannassa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011.)

 

Työhyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

 

Vaikka työhyvinvointi määritellään pääasiassa hyvinvoinnin toteutumiseksi työpaikalla, ei se jää vain työpaikalle. Varmasti moni meistä on ollut työpaikassa, jossa työhyvinvointi ei ole ollut kohdillaan niin työolosuhteiden, työn turvallisuuden, työpaikan johtamisen tai perehdytyksen ja ammattitaidon osalta. Uskon, että näissä työpaikoissa ollessaan, yksilön hyvinvointi ei ole kokonaisvaltaisestikaan elämässä ollut täysin kohdillaan.

Yhteiskunta, jossa elämme, on erittäin työ- ja suorituskeskeinen, ja ainakin omassa elämässäni koen työn niin suurena osana elämiämme, että mikäli työhyvinvointi ei toteudu työpaikalla, ei hyvinvointi voi toteutua tällöin täysin muussakaan elämässä työn ulkopuolella. Vietämme niin suuren osan elämästämme työpaikalla, että työn ja työpaikalla toteutuvan hyvinvoinnin tai sen puutteen vaikutusta yleiseen hyvinvointiin ei vaan voi sivuuttaa.

Oman kokemukseni mukaan työhyvinvointia tukevia tekijöitä ovat olleet erityisesti työyhteisön ilmapiiriin ja johtamiseen liittyvät tekijät. Ihmiset tekevät työyhteisön, joten näin ollen he myös tekevät työhyvinvoinnin. Mikäli työyhteisön ilmapiiri on ollut sellainen, että turvallisuus tuoda asioita ilmi tai toteuttaa omaa ammattitaitoaan työpaikalla on ollut puutteellinen, on se heikentänyt työhyvinvointiani. Lisäksi osaamattomat johtajat ja erittäin hierarkkiset työympäristöt ovat heikentäneet omaa kokemustani työhyvinvoinnin toteutumisesta.

Työyhteisön turvallisuus, luottamus sekä työyhteisön tunteminen ovat avainasemassa hyvän ja osaavan johtamisen kanssa työhyvinvoinnin luomisessa omasta näkökulmastani. Myös ammattitaidon tukeminen ja työtehtäviin riittävä perehdyttäminen luovat turvallisuutta ja hyvinvointia työssä. Vaikka työhyvinvointi on lain määrittämä velvollisuus työnantajalle, ei se ole joka paikassa itsestäänselvyys. Myöskään ainoastaan lain noudattaminen ei ole työhyvinvointia, vaan työyhteisön dynamiikka ja yksilöiden ominaisuudet vaikuttavat siihen ja ovat otettava huomioon työhyvinvointia kehitettäessä. Hyvinvoiva työntekijä kokee merkityksellisyyden ja hyvän olon tunteita työssään sekä on ammattitaitoinen ja tuottava, mikä on myös yrityksen etu. Näin ollen työhyvinvointi on ehdottomasti sellainen asia, johon on kannattavaa panostaa, jopa enemmän kuin mitä laki vaatii.

 

Lähteet:

Minilex. nd. Työnantajan vastuu työhyvinvoinnista. https://www.minilex.fi/a/ty%C3%B6nantajan-vastuu-ty%C3%B6hyvinvoinnista. Luettu 21.2.2023.

Työturvallisuuskeskus. nd. Työhyvinvointi. https://ttk.fi/tyoturvallisuus/tyohyvinvointi/. Luettu 21.2.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2010. Työsuojelu Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2. https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Tyosuojelu_Suomessa_STM_2010.pdf/410a9069-1503-4616-b478-7b9fd02b719f.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2011. Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72777/Julk201113.pdf.

Kommentoi