Tampere
19 May, Sunday
9° C

Proakatemian esseepankki

Kuvien ja videoiden tuottaminen yrityksen sosiaaliseen mediaan.Kirjoittanut: Tatu Neejärvi - tiimistä Edel.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Somemarkkinoinnin työkirja
Salla Virtanen
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kuvien ja videoiden tuottaminen yrityksen sosiaaliseen mediaan.

Tässä esseessä kerron omaa näkemystäni kuvien ja videoiden käytöstä sosiaalisessa mediassa ja lisäksi tuon hyviä poimintoja muunmuassa kirjasta Somemarkkinoinnin Työkirja. Olen itse toiminut yrityksessä sosiaalisen median vastaavana, Proakatemian markkinointi ja viestintätiimissä, Tampereen Tradenomiopiskelijat Ry:n mediavastaavana sekä valo- ja videokuvausyrittäjänä.

Pyrin avaamaan rehellisesti omaan kokemukseeni nojaten näkökulmaa siitä, mihin yritysten kannattaa panostaa sosiaalisessa mediassa ja mitä tulee huomioida kun palkataan ammattiosaamista kuvien ja videoiden tuottamiseen.

Sosiaalinen media yritys käytössä

Suomalaiset yritykset käyttävät nykypäivänä paljon sosiaalista mediaa. Jotkut enemmän ja toiset vähemmän. “Sosiaalista mediaa käyttää 75 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä” (Tilastokeskus 2017). Moderni yritys ei enää kykene ohittamaan sosiaalisen median alustojen tarjoamia mahdollisuuksia, sillä ne mahdollistavat suoran ja kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen yrityksen ja sen kohderyhmän välillä. Suosituimpia sosiaalisen median alustoja ovat Facebook, Instagram, Tiktok, LinkedIn ja Twitter jotka tarjoavat yrityksille arvokkaita välineitä niin brändin rakentamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen kuin myynnin edistämiseenkin.

Yksi sosiaalisen median suurimmista eduista on sen tarjoama mittava ja monipuolinen käyttäjäkunta. Yritykset pystyvät kohdentamaan viestintänsä tarkasti haluamilleen kohderyhmille hyödyntäen alustojen kehittyneitä analytiikkatyökaluja. Näiden työkalujen avulla on mahdollista seurata mainonnan tehokkuutta reaaliajassa ja optimoida markkinointikampanjoita jatkuvasti parempien tulosten saavuttamiseksi.

Lisäksi sosiaalinen media tarjoaa alustan tarinankerronnalle ja asiakaskokemuksen rikastamiselle. Yritykset voivat jakaa tarinoita, jotka resonoi yleisön kanssa, luoden näin syvempiä ja merkityksellisempiä suhteita asiakkaisiin. Videoiden ja kuvien käyttö tekee viesteistä elävämpiä ja helpommin omaksuttavia, mikä on erityisen tärkeää informaatiotulvassa, jossa kuluttajat tekevät nopeita päätöksiä siitä, mihin kiinnittävät huomionsa.

Toisaalta sosiaalisen median jatkuva kehitys ja algoritmien muutokset asettavat yritykset aina uusien haasteiden eteen. On tärkeää pysyä ajan tasalla siitä, miten algoritmit vaikuttavat näkyvyyteen ja kuinka voimme mukauttaa strategioitamme vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin.

Tavoitteet ja kohderyhmä

Sosiaalisen median markkinointia suunnitellessa on tärkeää miettiä organisaation somen päätavoitetta. Lisäksi muut pienemmät tavoitteet on hyvä kirjata ylös. Kohderyhmän rajaaminen on myös avainasemassa, sillä muuten tuotettu sisältö on todennäköisesti tylsää kaikille eikä se kiinnosta ketään. (Virtanen 2020, 12).

Päätavoite sosiaalisen median käytössä voi vaihdella yrityksen luonteen mukaan. Se voi esimerkiksi olla brändin tunnettuuden lisääminen, asiakassuhteen syventäminen tai uusien asiakkaiden hankkiminen. Tämä päätavoite toimii perustana kaikelle muulle sisällölle, ja sen tulisi ohjata kaikkia markkinointitoimenpiteitä. Esimerkiksi, jos tavoitteena on brändin tunnettuuden lisääminen, sosiaalisen median sisällön tulisi olla suunniteltua niin, että se houkuttelee jakamaan ja keskustelemaan brändistä, laajentaen sen näkyvyyttä orgaanisesti.

Pienemmät sivutavoitteet voivat tukea päätavoitetta ja tarjota konkreettisia mittareita menestyksen seurantaan. Nämä voivat sisältää esimerkiksi tietyn määrän seuraajien kasvattamista, tietyn määrän vuorovaikutuksia julkaisuihin (tykkäykset, kommentit, jaot) tai tiettyyn sisältöön liittyvien konversioiden määrän kasvattamista. Sivutavoitteiden asettaminen auttaa hahmottamaan ja optimoimaan strategian toimivuutta, ja ne tulisi räätälöidä siten, että ne palvelevat päätavoitteen saavuttamista tehokkaasti.

Kohderyhmän rajaaminen on kriittistä, sillä se määrittää, kenelle sisältöä tuotetaan ja miten viestintää kohdennetaan. Ymmärrys kohderyhmästä auttaa luomaan merkityksellistä ja kohdennettua sisältöä, joka resonoi vastaanottajansa kanssa. Tähän sisältyy demografisten tietojen, kuten iän, sukupuolen ja sijainnin, analysointi sekä psykografisten tietojen, kuten arvojen, asenteiden ja kiinnostuksen kohteiden, ymmärtäminen. Kohderyhmän tarkka määrittely mahdollistaa myös tehokkaamman mainonnan kohdentamisen sosiaalisen median alustoilla, mikä voi merkittävästi parantaa markkinoinnin kustannustehokkuutta ja ROI:ta (Return on Investment).

Lopulta, kun päätavoite, sivutavoitteet ja kohderyhmä ovat selkeästi määriteltyjä, yritys voi tuottaa kohdennettua ja merkityksellistä sisältöä, joka ei ainoastaan tavoita oikeaa yleisöä, vaan myös edistää yrityksen tavoitteita sosiaalisessa mediassa tehokkaasti.

Sisältö

Kun sosiaalisen median pää- ja sivutavoitteet sekä kohderyhmä on selvitetty, voidaan miettiä seuraavaksi sisältöä. Sisältö tulee olla sellaista joka tukee tavoitteiden saavuttamista ja osuu sekä uppoaa kohderyhmälle. Yksi sisällön tärkeistä osa-alueista on teksti ja puhe ja siine esille tuleva äänensävy. Äänensävy on merkittävä tekijä siinä, millainen mielikuva organisaatiosta syntyy, aivan kuten yksilön puhetapa ja sanavalinnat vaikuttavat siihen, miten muut hänet kokevat (Virtanen 2020.)

Virtanen (2020) esitteli kirjassaan hyvänlaisen harjoiteen jonka avulla voidaan miettiä tekstin ja puheen sävyä.

“1. Millainen puhetyyli organisaatiollesi sopii somessa, eli miten puhut/kirjoitat? Valitse 2–5 alla olevista äänensävyvaihtoehdoista.

 • kohteliaasti
 • teititellen
 • virallisesti
 • vakavasti
 • tuttavallisesti
 • leikkisästi
 • sarkastisesti
 • lämpimästi
 • rauhoittavasti
 • innokkaasti
 • asiantuntevasti
 • kuin hyvälle kaverille
 • kuin tuntemattomalle
 • kirjakielellä
 • puhekielellä
 • omalla murteella
 • selkokielellä
 • ammattikielellä

 1. Kuuluvatko organisaatiosi julkaisuihin
 • hymiöt/emojit
 • kirosanat
 • ISOILLA KIRJAIMILLA KIRJOITTAMINEN
 • henkilökohtaiset kuulumiset
 • vitsit ja meemit
 • kriittisyys
 • yhteiskunnallinen kantaaottavuus?” (Virtanen 2020.)

Kun äänensävy teksti- ja puhesisältöä varten on suunniteltu, tulee tämä saattaa kaikkien tietoisuuteen jotka yrityksen sosiaalista mediaa käyttävät. Julkaisusta toiseen vaihteleva äänensävy ei luo ammattimaista kuvaa yrityksestä eikä se palvele kohdennettua asiakasryhmää.

Sosiaalisen median markkinoinnissa täydellinen kielioppi ja pilkutus eivät ole yhtä kriittisiä kuin perinteisessä painetussa mediassa. Sosiaalisessa mediassa käyttäjät ovat tottuneet vapaamuotoisempaan ja henkilökohtaisempaan viestintään. Markkinointiviestinnän tulee silti olla selkeää ja ymmärrettävää, joten harkitsematon teksti ei ole suotavaa. Erityisesti maksetuissa mainoksissa kirjoitusvirheet voivat herättää negatiivista huomiota. (Virtanen, 2020, 58.)

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Nykypäivänä sosiaalisessa mediassa tekstin merkitys vähenee ja kuvien sekä erityisesti videoiden merkitys kasvaa. Kuvat muodostavat monitahoisen kulttuurisen vuorovaikutuksen kuvan luojan ja katsojan välille. Katsojan tulkintaan ja havaintoon kuvasta vaikuttavat hänen tiedostamattomat kokemuksensa sekä vakiintuneet tavat keskustella kuvista. Tietysti myös kuvan tekniikka ja esitystapa vaikuttavat siihen, millainen mielikuva kuvasta lopulta muodostuu. (Seppä 2012, Törmä 2017, 16.)

Ammattimaiset ja laadukkaat kuvat viestittävät yleisölle organisaation ammattitaidosta ja huolellisuudesta. Ne kertovat, että yritys panostaa siihen, miten se esittäytyy julkisuudessa, mikä voi parantaa brändin arvostusta ja luotettavuutta. Toisaalta puhelimella otetuissa kuvissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Puhelinkuvat voivat olla nopeita ja spontaaneja, mikä tuo esiin inhimillisempää ja lähestyttävämpää puolta yrityksestä. Ne mahdollistavat ajankohtaisen sisällön tuottamisen helposti ja nopeasti. Kuitenkin, jos kuvan laatu kärsii tai kuva on huolimattomasti sommiteltu, se voi heijastella negatiivisesti yrityksen imagoon ja viestittää puutteellista huolellisuutta.

Kuvien sisältö on myös keskeisessä asemassa. Se, mitä kuva esittää ja kuinka se resonoi kohderyhmän kanssa, on ratkaisevaa. Ihmiset ovat kiinnostuneita toisista ihmisistä. On hyvä idea käyttää valokuvissa työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoisten tai tapahtuman osallistujien kasvoja. Positiiviset ilmeet ja iloinen ilmapiiri saavat sosiaalisen median käyttäjät pysähtymään ja kiinnittämään huomiota julkaisuusi. (Virtanen 202, 63.) Sisällön tulisi olla suunniteltua niin, että se tukee yrityksen brändiä ja viestintätavoitteita. On tärkeää, että kuvat eivät ainoastaan kiinnitä huomiota, vaan myös välittävät halutun viestin ja tunteen. Valitut kuvat voivat olla voimakkaita työkaluja tarinankerronnassa ja yhteisön rakentamisessa, joten niiden merkitys ja vaikutus tulee huomioida huolellisesti sosiaalisen median strategiassa.

Videokuvan sisältö sosiaalisessa mediassa vaatii eri alustoilla erilaisia lähestymistapoja. YouTubessa pitempi, syvällisempi sisältö resonoi yleisön kanssa, sillä alusta tukee opetusvideoita, dokumentteja ja tarinankerrontaa. Instagramissa puolestaan suositaan lyhyempiä, visuaalisesti houkuttelevia videoita, jotka sopivat alustan tyyliin ja yleisön odotuksiin nopeasta viihteestä. TikTok erottuu dynaamisena alustana, jossa nopeat, trendikkäät ja usein humoristiset sisällöt tavoittavat nuorimman yleisön, joka arvostaa luovuutta ja välittömyyttä.

Videon laadulla on suuri merkitys kaikilla alustoilla, aivan kuten valokuvauksessakin. Laadukas kuva ja ääni parantavat käyttäjäkokemusta ja vahvistavat yrityksen ammattimaista kuvaa. Huolimatta alustan vaatimasta sisältötyypistä, on tärkeää, että video on teknisesti hyvin toteutettu ja sisällöllisesti kohderyhmää puhutteleva. Tämä lisää videoiden vaikuttavuutta ja edistää brändin tavoitteita sosiaalisessa mediassa. Toisaalta myös puhelimella kuvattu ja aidompi sisältö voi toimia myös hyvin. Olen keskustellut monien ihmisten kanssa asiasta ja osa sanoo ohittavansa suoraan videot jotka näyttävät liian mainosmaisilta.

Ammattilaisen käyttö sosiaalisen median sisällön tuottamisessa

Nyt kun tiedämme sosiaalisen median markkinoinnin päätavoitteet, sivutavoitteet, kohderyhmä ja sen millaista sisältöä haluamme tuottaa, voimme joko tuottaa materiaalin itse tai käyttää siihen ammattilaista. Itse tuotettu sisältö on edullista ja usein aitoa, mutta sen tuottaminen voi vaatia osaamattomalta henkilöltä älyttömästi työtunteja tai muuten sisältö saattaa jäädä tylsäksi. Kun työntekijä tai yrittäjä tekee kaiken sisällön itse, voi helposti jälkikäteen huomata, että sisällöntuotanto on käynyt kalliiksi, jos laskee arvon käytetyille työtunneille. Sen sijaan, että rekrytoisit henkilön hoitamaan sosiaalista mediaa, voi olla kustannustehokkaampaa hankkia sosiaalisen median hallinta ja sisällöntuotanto ulkoistettuna palveluna (Jalli 2021).

Ammattilaisen palkkaaminen kuvien ja videoiden tuottamiseen voi tarjota useita etuja. Ensinnäkin, ammattilainen voi nopeuttaa prosessia merkittävästi, sillä hänellä on tarvittavat taidot ja kokemus tuottaa sisältöä tehokkaasti. Tämä säästää yrityksen aikaa, joka voidaan käyttää muihin ydintoimintoihin. Lisäksi ammattilainen osaa helpottaa koko tuotantoprosessia suunnittelusta toteutukseen, mikä vähentää yrityksen henkilöstön kuormitusta.

Laadukas ja hyvin suunniteltu sisältö on toinen merkittävä etu. Ammattikuvaaja tai videontekijä tietää, miten valaistus, sommittelu ja muut tekniset seikat vaikuttavat lopputulokseen, ja he pystyvät luomaan visuaalisesti vaikuttavaa materiaalia, joka edistää yrityksen brändiä tehokkaasti. Lisäksi he ymmärtävät eri mediakanavien vaatimukset tiedostomuodoille ja -kooille, mikä varmistaa, että sisältö toimii sujuvasti alustasta riippumatta.

Ammattilaisen käyttöön liittyy kuitenkin myös joitain haittoja. Kuvilla ja videoilla saattaa olla lisenssimaksuja tai rajattuja käyttöoikeuksia, mikä voi rajoittaa materiaalin monipuolista käyttöä. Ammattimaisesti tuotettu sisältö voi myös tuntua geneeriseltä tai liian mainosmaiselta, mikä saattaa vieraannuttaa joitakin kohderyhmiä. Lisäksi, jos kommunikaatio kuvaajan tai tuotantoyhtiön kanssa ei toimi kunnolla, voi sisältö lopulta olla täysin erilaista kuin mitä alun perin suunniteltiin. Monet kuvauspalveluita tarjoavat yritykset vaativat suuria summia rahaa jälkieditoinneista jolloin kustannukset voivat myös muodostua ongelmaksi, jos sisältöä täytyy muokata jälkikäteen useita kertoja.

Näitä seikkoja punnitessa on tärkeää arvioida, millainen tasapaino laadun, kustannusten ja käytännön toteutuksen välillä palvelee parhaiten yrityksen tavoitteita ja budjettia. Sisällön tuottaminen itse voi tarjota aitoutta ja säästöjä, mutta ammattilaisen käyttö voi tuoda lisäarvoa ammattitaidolla ja tehokkuudella, erityisesti suuremmissa tai vaativammissa projekteissa.

Maksettu mainonta

Maksetun mainonnan strateginen hyödyntäminen voi olla tehokkaampaa kuin suurten summien käyttäminen vain kuvaamiseen, erityisesti jos kuvia käytetään pelkästään yrityksen Instagramissa. Esimerkiksi, jos sijoitat 1000 euroa kuvaussessioon, josta tuotat viisi somepostausta, jotka tavoittavat yhteensä vain 200 ihmistä, voi investointi osoittautua taloudellisesti kannattamattomaksi. Tällaisessa tilanteessa voisi olla järkevämpää käyttää pienempi summa, esimerkiksi 500 euroa, itse kuvaamiseen ja sijoittaa loput 500 euroa suoraan julkaisujen tehokkaaseen markkinointiin. Tämä mahdollistaa suuremman näkyvyyden ja kohdennetun yleisön tavoittamisen.

Kun pohditaan rahankäyttöä mainonnassa, kannattaa miettiä, kuinka paljon rahaa on valmis käyttämään koko kampanjan aikana tai päiväkohtaisesti. Voit aloittaa vaikkapa kymmenellä tai kahdellakymmenellä eurolla, jolloin saat käsityksen mainonnan toimivuudesta käytännössä. Tämän jälkeen mainoksen asettaminen ja hallinta sosiaalisen median alustoilla on yleensä suoraviivaista, ja sen oppii nopeasti perusohjeiden avulla. (Virtanen 2020, 84.)

Mainonnan kohdentaminen on keskeistä. Sosiaalisen median alustat tarjoavat työkaluja, joiden avulla voit kohdentaa mainoksesi tarkasti haluamallesi kohderyhmälle, kuten tietyn ikäisille, kiinnostuksen kohteiden tai maantieteellisen sijainnin perusteella. Tämä varmistaa, että mainosbudjettiasi käytetään mahdollisimman tehokkaasti tavoittamaan juuri ne henkilöt, jotka todennäköisimmin ovat kiinnostuneita tuotteistasi tai palveluistasi.

Investoimalla mainonnan kohdentamiseen ja järkevään budjetointiin voit maksimoida markkinointikampanjasi vaikutuksen ja saavuttaa parempia tuloksia pienemmällä kustannuksella. Tämä lähestymistapa mahdollistaa suuremman joustavuuden ja tehokkuuden sosiaalisen median markkinoinnissa.

Yhteenveto

On keskeistä, että yritykset määrittelevät selkeät pää- ja sivutavoitteet sosiaalisen median käytölleen. Tavoitteiden asettaminen auttaa kohdistamaan toimet tehokkaasti ja varmistamaan, että kaikki tuotettu sisältö tukee haluttua lopputulosta.

Yhtä merkitykseillstä on tunnistaa ja ymmärtää kohderyhmä. Kun kohderyhmä on määritelty tarkasti, yritys voi tuottaa kohdennettua sisältöä, joka on houkuttelevaa vastaanottajille. Olipa kyse teksteistä, kuvista tai videoista on sisällön oltava suunnitelmallista ja sen tulee vastata sekä organisaation brändiä että kuluttajien odotuksia.

On myös tärkeää, että rahan käytön balanssi on oikealla tasolla, erityisesti kun kyseessä on maksettu mainonta ja ammattimaiset kuvauspalvelut. On hyvä arvioida, milloin investoinnit kuvauspalveluihin ovat perusteltuja ja milloin budjettia kannattaa kohdentaa enemmän itse mainonnan tehostamiseen. Tämä ei ole aina helppoa varsinkin jos rahaa ei ole loputtomasti. Kuitenkin tehokas budjetin hallinta ja kohdennettu mainonta maksimoivat markkinoinnin tuoton, parantaen näkyvyyttä ja sitouttaen yleisöä.

Sosiaalisen median markkinoinnin toimivuuden seuranta on äärimmäisen tärkeää, mutta siitä lisää mahdollisesti tulevaisuudessa.

Lähteet:

Jalli A. 2021. 5 syytä ulkoistaa sosiaalinen media. Blogi.
https://www.luovatoimistoviba.fi/post/5-syytä-ulkoistaa-sosiaalinen-media

Törmä J. 2017. Kuvien merkitys yrityksen sosiaalisen median viestinnässä. Media-alan koulutus. Turun Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Viitattu 21.4.2024. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/131949/Jenni_Torma.pdf?sequence=1

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2020, 2. Internet yrityksissä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/icte/2020/icte_2020_2020-12-03_kat_002_fi.html

Virtanen S. 2020. Somemarkkinoinnin työkirja. Helsinki: Kauppakamari.

Kommentoi