Tampere
28 May, Tuesday
17° C

Proakatemian esseepankki

Kun huomasin käyttäväni lean startup -menetelmää tietämättäniKirjoittanut: Mari-Anne Kuosa - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Lean Startup
Eric Ries
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Meillä oli reilu kuukausi sitten innovointipaja, jossa tarkoituksena oli innovoida matalan kynnyksen projekteja Empirialle. Yhtenä ennakkotehtävänä oli tutustua siihen, mikä on lean startup, ja miten se toimii. Viiden minuutin Youtubevideo ei kuitenkaan vielä antanut minulle riittävän kattavaa kuvaa, ja halusinkin selvittää tarkemmin, että mistä lean startupissa on kyse. Halusin syventyä aiheeseen kunnolla kirjoittamalla siitä esseen.

 

Mikä on Lean startup?

Kyseessä on siis menetelmä, jota hyödynnetään uuden yrityksen perustamisessa, tai uuden tuotteen/palvelun käyttöönotossa. Prosessissa on siis tarkoitus kehittää joko yritystä tai tuotetta/palvelua markkinoiden ilmaisemien toiveiden pohjalta. Kuluttajat ovat siis keskiöissä, joiden kiinnostusta arvioidaan aivan prosessin alusta lähtien. Markkinat ovat siis olemassa jo heti lanseeraamisvaiheessa sen sijaan, että tuote olisi jo täysin loppuun asti kehitetty ilman varmuutta sen kysynnän syntymisestä. (Great journey 2021.)

Lean startup -periaatteita käyttämällä kuluttajien kiinnostusta mitataan ja määritetään, kuinka tuotetta tai palvelua on hiottava paremmaksi. Kyseessä on siis validoitu oppiminen, jonka avulla on mahdollista välttää resurssien turha käyttö luomis- ja kehittämisvaiheessa. ”Fail fast” on yksi lean startup- menetelmässä käytetty termi, jossa epäonnistuminen on tarkoitettu tapahtumaan nopealla aikavälillä, ja jossa säästetään sekä aikaa, että rahaa. Lean startup on esimerkki siitä, että sen sijaan, että markkinat sanelevat millaisia tuotteita/palveluita heille tarjotaan, on valta kuluttajilla kertoa, minkälaisia tuotteita/palveluita heille tarjotaan heidän omilla markkinoillaan. (Great journey 2021.)

Työntekijöiden palkkaus eroaa myös lean startupissa perinteisestä liiketoimintamallista – Jos perinteisessä yrityksessä työntekijät palkataan kokemuksen ja kyvykkyyden perusteella, niin lean startup palkkaa työntekijät sen perusteella, kuinka he pystyvät oppimaan, sopeutumaan ja työskentelemään nopeasti. Tuloslaskelman taseen ja kassavirtalaskelman sijasta lean startup hyödyntää taloudellisessa raportoinnissaan mittareina asiakashankintakustannuksia, asiakkaan elinkaaren aikaista arvoa ja asiakkaiden vaihtuvuusastetta, sekä tuotteen suosiota. (Great journey 2021.)

 

Lean startup -prosessi

Tarkan liiketoimintasuunnitelman sijasta lean startup -menetelmä noudattaa liiketoimintamallia, joka perustuu hypoteesien nopeaan kokeiluun (=fail fast). Lean startup -prosessissa on tarkoitus yrittää ymmärtää asiakkaiden ongelma luomalla ongelmahypoteesi, ja lähteä hakemaan ratkaisua validoivan oppimisen kautta. (Great journey 2021.)

Prosessin järjestys on yksinkertaistettuna seuraava:

Idea -> Luominen -> Tuote -> Mittaaminen -> Datan kerääminen -> Oppiminen

(Ries 2011, 76.)

Luodessaan idean tuotteeksi tai palveluksi, on tarkoitus mitata tuotteen toimivuutta havainnoimalla sitä,  kuinka asiakkaat siihen reagoivat, ja näin oppia, pitääkö tuotetta kehittää, vai toimiiko se sellaisenaan. (Ries 2011, 9.)

Asiakkaalla tulee olla ongelma, joka on sen verran olennainen, että asiakkaat ovat valmiita maksamaan siihen keksitystä ratkaisusta. Ongelmaa on mahdollista ratkaista luomalla MPV (minimum Viable Product) eli halvin mahdollinen tuote. MPV -testejä on monia erilaisia, ja testit antavatkin arvokasta dataa oppimisen kannalta. Dataa hyödyntämällä prosessi pystytään aloittamaan tarvittaessa alusta, ja kehittämään tuote tai palvelu sellaiseksi, että se vastaa täydellisesti kuluttajien tarpeisiin ja näin myös menestyy markkinoilla. (Mikkonen 2014.)

 

Pohdinta

Akatemialla tehtävissä projekteissa lean startup -menetelmä on mielestäni erittäin hyödyllinen tapa lähteä toteuttamaan matalan kynnyksen projekteja. Siitä päivästä lähtien, kun itse aloitin akatemialla, minulle on toitotettu sitä, kuinka akatemia on turvallinen paikka kokeilla erilaisia asioita, ja myös epäonnistua. Epäonnistuminen tuo aina oppeja, jotka lean startup -menetelmässäkin on keskeisessä osassa koko prosessia. Toteuttamalla lean startupia on ikään kuin annettu jo lupa epäonnistua, jotta voi opin kautta kehittyä ja luoda jotain parempaa.

Olen hyödyntänyt menetelmän ydinajatusta myös omassa johtamisessa toimiessani Empirian business leaderinä, ja huomannut, miten valtavan määrän olen saanut oppia jo lyhyessäkin ajassa. Olen tuonut tiimilleni omia heikkouksiani useaan otteeseen esille, ja mainittakoon niistä yhtenä: Nopeus. Tein itsestäni swot -analyysin Empirian business leaderin näkökulmasta, ja en ollut alkuun varma, mihin sijoittaisin nopeuteni. Ennen BL -kauttani, olisin sijoittanut tämän vahvuuksiin, sen kummempia miettimättä. Näen sen valtavana vahvuutenani ja kykynäni viedä asioita nopeasti eteenpäin ja käytäntöön, mutta se voi myös kääntyä yhdeksi isoimmaksi heikkoudekseni, niin kuin olen jo tähän mennessä huomannut BL:nä toimiessani. Tiimin rytmissä toimiminen saa kärsimättömyyteni koetukselle ja koen paljon turhautumisen tunteita. Nämä turhautumiset ovat välillä näkyneet myös BL:n toimissani, josta olen saanut palautetta, ja huomannut sen avulla myös itse sen varjopuolen. Ne ovat myös toisaalta (ja samalla) vieneet tiimiä isoja askelia eteenpäin.

Välillä olen epäonnistunut ja halunnutkin tuoda sen näkyvästi tiimiin esille. Olen myös kertonut tiimille, että haluan saada palautteen koko tiimin kuullen, oli kyseessä sitten positiivinen tai kehittävä palaute. Koen pystyväni tällöin saamaan useamman henkilön palautteen kyseiseen asiaan, ja näin reflektoimaan sitä aidosti omassa toiminnassani. Haluan myös minimoida väärinkäsitysten syntymisen, ja vastaanottaa palautteen kaikkien kuullen, jotta myös minulla on mahdollisuus reagoida siihen. Olen lyhyessä ajassa oppinut paljon niitä asioita, miten 20 henkilön tiimiä ei ainakaan tule johtaa, minkälainen juuri meidän tiimin dynamiikka on, ja onko tiimimme koko sopiva optimaalisen toiminnan saavuttamiselle. Olen myös oppinut siitä, mitkä asiat oikeasti ovat minun vastuulla ja missä kohtaa taas kyse on tiimimme rakenteista ja toimintakulttuurista, jolloin koko tiimin on kannettava vastuu.

Olen kuin huomaamatta käyttänyt menetelmän ydinajatusta alkusyksyn johtamisessani, vaikka vasta tässä kohtaa syksyä itseasiassa tutustun koko menetelmään ja siihen, kuinka se toimii – Kiitos siitä nopean luonteenpiirteeni. Tällä hetkellä koen, että meidän tiimimme tarvitsee rohkaisua projekteihin lähtemiseen, ja lean startup -menetelmästä on valtava hyöty tässä kohtaa. Seuraava haasteen askel onkin saada hyödynnettyä menetelmää myös tiimin sisällä projektien parissa.

 

 

 

LÄHTEET

Great Journey. Lean Startup. 2021. Verkkosivu. Viitattu 29.9.2022. https://greatjourneyto.com/fi/lean-startup-suomi/

Mikkonen, T. 2014. Lean startup metodologia pähkinänkuoressa. Youtube. Verkkosivu. Viitattu 29.9.2022. https://www.youtube.com/watch?v=8N1He3fetco)

Ries, E. 2011. The Lean Startup. Lontoo: Portfolio Penguin

Kommentit
  • Tuomas Kuusisto

    Oppimistiimimme tulee varmasti hyödyntämään tätä lean -tekniikkaa! Tehdään todellisia lean start uppeja. Ostetaan esimerkiksi linja-auto ja sitten korjataan virheitä epäonnistumisien sanelemana.

    5.12.2022
Kommentoi