Tampere
27 May, Monday
14° C

Proakatemian esseepankki

Kriittisen ajattelun ja argumentoinnin merkitys ProakatemiallaKirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kriittinen ajattelu ja argumentointi ovat tärkeitä taitoja jokaiselle ihmiselle etenkin työelämässä kuin myös kaikissa muissa vuorovaikutus tilanteissa. Kriittinen ajattelu yleiskielessä saatetaan sekoittaa virheitä etsivään ja kyyniseen tapaan ajatella, mutta sitä se ei kuitenkaan ole. Kriittinen ajattelu on perusteellista pohdintaa, jossa koitetaan nähdä tilanne mahdollisimman monesta näkökulmasta päätöksiä tehdessä. Kriittinen ajattelun rooli korostuu otettaessa informaatiota vastaan ja päätöksentekotilanteissa. (Helsingin yliopisto. 2020) Argumentointi on oman mielipiteen esittämistä ja sen perustelemista. Argumentointi taidot korostuvat siis esittäessä omaa asiaansa jollekin toiselle. (Helsingin yliopisto. 2022) Voidaan siis päätellä, että kriittisen ajattelun ja argumentoinnin merkitys tiimityöskentelyssä ja yrittäjyydessä Proakatemialla on aika suuri, mutta miksi?

 

Kun tekee töitä tiimissä, on dialogi isossa roolissa. Dialogi tarkoittaa kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua ja yhdessä ajattelua. (Holm, R. Poutanen, P. Ståhle, P. 2018.) Dialogissa on tärkeää pystyä muodostamaan oma mielipiteensä kuunnellessa muita ja ottamalla eri näkökulmia ja informaatiota vastaan, jolloin tarvitaan siis kriittistä ajattelua. Ilman kriittistä ajattelua on oman mielipiteen muodostaminen haastavaa, koska informaation suodattaminen ei onnistu ja päätöksen teko vaikeutuu. Kun oman mielipiteen on muodostanut, on tärkeää pystyä esittämään se hyvin ja perustellusti, mihin siis tarvitsemme argumentointi taitojamme. Vaikka oma mielipide dialogissa olisi hyvä ja oikea, voidaan se sivuuttaa puutteellisten argumentointi taitojen takia, jos esimerkiksi muita mielipiteitä on monia tai jollain toisella dialogissa on vain paremmat argumentointi taidot.

 

Yrittäjä tekee monenlaisia päätöksiä arjessaan, joihin hän tarvitsee kriittistä ajattelua. Yrittäjä on tietyllä tavalla omillaan ja tiedonhaku monesti jää yrittäjän kontolle. Tällöin tiedon suodattamiseen ja lopullisen päätöksen tekoon tarvitsee kriittistä ajattelua. Yrittäjälle argumentointi taidot tulevat todellakin käyttöön muun muassa yrittäjän myydessä omaa tuotettaan tai palveluaan.

 

Proakatemialla yhdistyy tiimityöskentely sekä yrittäjyys, ja kun niissä kummassakin hyötyy kriittisestä ajattelusta ja argumentointi taidoista, niin hyötyyn niistä totisesti Proakatemiallakin. Proakatemialla opiskellaan yrittämistä ja käytännössä tiimityöskentelyä, joiden yhtenä kulmakivistä ovat argumentointi ja kriittinen ajattelu. Proakatemialla näiden merkitys on suuri eikä pelkästään sen takia, että niille olisi tarvetta paljon, vaikka onkin, vaan koska Proakatemialla niiden oppiminen ja kehittäminen nähdään tärkeänä. Proakatemialla ollaan tiimiyrityksessä noin kahdenkymmenen muun ihmisen kanssa eli siis päätöksiä voidaan joutua tekemään parhaimmillaan kahdenkymmen eri mielipiteen väliltä. Mielestäni koko opiskelu tilanne on siis luotu ideaaliksi juuri näiden taitojen kehittämiselle liiketoiminnan harjoittamisen ohella, koska ihmismäärä, jolla päätöksiä tehdään, on kokonsa ja ihmisten sekä näin ollen myös heidän mielipiteidensä tasavertaisuuden takia haastava. Opiskelutilanne pakottaa yksilön ajattelemaan kriittisesti ja parhaansa mukaan suodattamaan tietoa päästäkseen kohti omaa mielipidettään. Se pakottaa myös yksilöä ainakin yrittämään argumentoida ja perustelemaan omaa mielipidettään tullakseen kuulluksi tiimiyrityksessä ja voittaakseen mielipiteensä puolelle mahdollisimman paljon kannatusta. Tämä voisi hyvin olla yksi syy, miksi tiimien koko on niin suuri kuin se on, tai miksi yrityksen päätöksen tekoon sekä myöskin johtamiseen ei olla annettu tarkkoja raameja, vaikka siis syy niihinkin voi olla joku täysin toinen.

 

Kriittisen ajattelun ja argumentoinnin merkitys tiimityöskentelyssä ja yrittäjyydessä Proakatemialla on niiden suuressa tarpeessa tiimiyrityksen pyörittämisessä ja siellä tapahtuvassa dialogissa ja päätöksenteossa. Merkitys on myös näiden taitojen kehittämisessä sekä niiden yleisessä arvostuksessa Proakatemialla. Voidaan myös nähdä merkityksen olevan kriittisen ajattelun ja argumentoinnin taitojen isossa hyödyssä myös työelämässä Proakatemialta valmistumisen jälkeen.

 

 

Lähteet:

 

Helsingin yliopisto.2020. Argumentointi ja argumentoiva kirjoittaminen. Verkkosivu. Viitattu 5.4.2022

Argumentointi ja argumentoiva kirjoittainen

Helsingin yliopisto. 2020. Kriittinen ajattelu taitoa, tahtoa ja tietoa. Verkkosivu. Viitattu 5.4.2022

https://blogs.helsinki.fi/each-project/2020/01/kriittinen-ajattelu-taitoa-tahtoa-ja-tietoa/

Helsingin yliopisto. 2020. Elinikäinen oppiminen ja kriittinen ajattelu. Verkkosivu. Viitattu 5.4.2022

https://blogs.helsinki.fi/each-project/2022/02/elinikainen-oppiminen-ja-kriittinen-ajattelu/

Holm, R. Poutanen, P. Ståhle, P. 2018. Mikä tekee dialogin: Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edellytykset. Verkkosivu. Viitattu 5.4.2022

Mikä tekee dialogin: Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet ja edellytykset

Kommentit
  • Tuomas Kuusisto

    Tämän luki mielellään loppuun asti.

    12.4.2022
Kommentoi