Tampere
28 May, Tuesday
23° C

Proakatemian esseepankki

Kipinän sijoituspajaKirjoittanut: Kasimir Vuorinen - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Sijoittajaksi 7 päivässä
Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen
Merja Mähkä, Unna Lehtipuu
Jukka Oksaharju
Esseen arvioitu lukuaika on 7 minuuttia.

Kipinän sijoituspaja 

 

Akateeminen essee – 3ep. 

Kirjoittajat: Tuomas Santala, Kasimir Vuorinen ja Aleksi Röyhkiö 

 

Johdanto 

Tarkastelemme tässä esseessä Kipinän sijoituspajaa eri näkökulmista. Tuomas ja Kasimir kertoo pajan vetäjien näkökulmasta nousseita asioita ja sitä, miksi sijoituspaja koettiin tärkeäksi. Aleksi kertoo pajaan osallistuneena siitä nousseista näkökulmista ja käytäntöön vietävistä asioista. Avaamme tässä esseessä myös sijoittamisen kannattavuutta. 

Sijoittaminen ja talousasiat olivat olleet jo pitkään kipinäläisten paja-aiheiden toivomuslistalla. Halusimme avata kipinäläisille oman taloudenhallinnan merkitystä ja sitä kautta sijoittamisen mahdollisuuksia. Sijoittaminen oli pajan vetäjille aiheena todella mieluisa sekä omien kokemusten perusteella tuttu. Pajan tarkoituksena oli saada kipinäläiset ymmärtämään sijoittamisen tuomia mahdollisuuksia ja saada ainakin yksi kipinäläinen aloittamaan sijoittamisen, joka ei sitä ollut vielä aloittanut. Pajassa pyrittiin pysymään sijoittamisen perusasioissa ja kerryttämään uusia näkökulmia omaan taloudenhallintaan liittyen. 

 

Miksi koimme aiheen tärkeäksi? 

Tiimissämme on jo pidemmän aikaa puhuttu talousasioiden mielenkiintoisuudesta ja vähintäänkin niiden ymmärtämisen hyödyllisyydestä. Henkilökohtaisen talouden hallinta ja yrityksen taloushallinto ovat yrittäjälle elintärkeitä asioita ymmärtää. Yrittäjän apuna usein toimii kirjanpitäjä, joka auttaa ja huolehtii yrityksen taloushallinnon lain velvoittamien toimenpiteiden toiminnasta. Mutta henkilökohtaisen talouden hallintaan ei ole olemassa kirjanpitäjää, vaan se jää lähes aina yrittäjän itsensä huolehdittavaksi. Koimme, että henkilökohtaisen talouden hallinta on hyvä fundamentti yrittäjän talousosaamiselle. 

 Sijoittaminen oli pajan vetäjille ennestään tuttu aihe. Usean vuoden kokemus ja aiheeseen aikaisempi perehtyminen antoi hyvät eväät pajan vetämiselle. Ideana oli puhua sijoittamisesta ja sen mahdollisuuksista mahdollisimman objektiivisesti niin, että myös sijoittamisen riskit tulisivat pääpiirteissään kaikille mahdollisimman selväksi. Olemme myös sitä mieltä, että jokainen voi hyötyä järkevästä henkilökohtaisen talouden hallinnasta ja pitkäjänteisestä sijoittamisesta. Sen takia haluammekin levittää omaa hyödyllistä tietoamme muille, jotta mahdollisimman moni voisi hyötyä siitä. 

 

Mitä hyötyä sijoittamisesta on? 

Kaikki ovat sijoittajia. Esimerkiksi oma asunto on sijoitus. Pankki sijoittaa tallettamamme rahat ja eläkkeemme maksetaan sijoitustuotoilla. Omaan aikaan voi sijoittaa vähentämällä töitä tai muita vastuita. Sijoittaminen koskee meitä jokaista arkielämässä. (Sijoittaja.fi n.d.) 

Perinteinen sijoittaminen kohdistuu velkakirjoihin tai osakkeisiin. Näiden perinteisten vaihtoehtojen ohella on nykypäivänä suuri määrä muita vaihtoehtoisia sijoitusinstrumentteja. Jeremy Siegen on tehnyt tutkimusta eri omaisuusluokkien tuotoista vuodesta 1802 asti. Osakkeiden reaalituotto (tuotoista on vähennetty inflaatio) vuodesta 1802 on ollut 6,7 %. Jos sijoittaja olisi vuonna 1802 sijoittanut yhden USA:n dollarin osakkeisiin, olisi sen arvo nykyrahassa mitattuna noin miljoona dollaria. Korkosijoitukset olisivat samassa ajassa tuottaneet 1600 dollaria. (Sijoittaja.fi n.d.) 

 

KUVIO 1. Paljonko sijoitus tuottaa eri tuottoprosenteilla? (Sijoittaja.fi n.d.) 

Yllä oleva kuvaaja kertoo, paljonko 10 000 euron sijoitus tuottaa eri aikaväleillä ja eri tuottoprosenteilla. (Sijoittaja.fi n.d.)  

Yleisimmät kolme syytä miksi ihmiset jättävät sijoittamatta ovat tiedon puute, rahan puute tai ajan puute. Kaikki nämä syyt ovat kuitenkin mahdollisia taklata pois. Sijoittaminen ei ole vaikeaa, eikä se vaadi valtavaa opiskelua tai tietoa sijoitusmarkkinoiden jokaisesta elementistä. Sijoittamisen aloittamiseen vaadittava pääoma on niin pieni, että jokainen pystyy aloittamaan sen. Useimmille on myös mahdollista pienentää kuluja tai kasvattaa tuloja, jolloin sijoittamiseen vapautuu enemmän pääomaa. Sijoittaminen ei välttämättä vie aikaasi ollenkaan. Sijoittamiseen pystyy käyttämään aikaa juuri sen verran, kuin siihen haluaa käyttää. Se mikä kuulostaa oudolta on, että pienimmällä mahdollisella ajankäytöllä on kuitenkin pitkässä juoksussa mahdollista ja jopa todennäköistä, pärjätä tuotoissa niitä vastaan, jotka käyttävät sijoittamiseen enemmän aikaa. (Mähkä & Lehtipuu 2020, 8–9.) 

Menestyvä sijoittaja ei ole pikajuoksija, vaan maratoonari. Pitkäjänteinen sijoittaja menestyy sijoittamalla laadukkaiden pörssiyhtiöiden kohtuuhintaisiin osakkeisiin, pitää osakesalkun tuotot mahdollisimman pienenä, odottaa kärsivällisesti, varoa osakkeiden myymistä huonoina aikoina ja sijoittaa osingot takaisin laatuyhtiön osakkeisiin. (Oksaharju 2014, 16.)  

Oksaharju jakaa sijoittajatyypit kolmeen luokkaan: säästäjiin, spekuloijiin ja sijoittajiin. Säästäjän tavoitteena on pyrkiä laittamaan rahansa sellaiseen kohteeseen, jossa vähintään rahojen ostovoima pysyy ennallaan. Säästäjä pyrkii minimoimaan kaiken riskin ja hänen säästöillensä/sijoituksillensa riittää pieni tuotto. Esim. erilaiset pankkitalletukset tai korkosijoitukset. Sijoittaja pyrkii sijoittamaan varansa niin, että sijoitetun pääoman ostovoima kasvaa. Sijoittaja lykkää omaa kulutustaan kuluttaakseen tulevaisuudessa enemmän. Sijoittaja kantaa riskiä sijoituksistaan. Riskin kantamisen palkkiona tavoitellaan korkeampaa tuottoa, kuin säästäjän vähäriskisistä pankkitalletuksista tai korkosijoituksista. Spekulantti pyrkii ennustamaan markkinoiden liikkeitä ja tätä kautta saavuttamaan ylivoimaisia tuottoja sijoitetulle pääomalle. Spekulantti kantaa suurimman riskin sijoituksistaan suurinta tuottoa jahdatessaan. Spekulantti käyttää yleensä velkavipua maksimoidakseen potentiaalisen tuoton sijoituksissaan. (Oksaharju 2014, 17–18.)  

Korkoa Korolle -ilmiö on pitkäjänteisen sijoittamisen kannattavuuden fundamentti. Korkoa korolle -ilmiön avulla sijoitusten tuotot saadaan kasvamaan lineaarisen kasvun (tasaisen kasvun) sijaan eksponentiaalisesti (kiihtyvästi). Korkoa korolle- ilmiön ansiosta korkoa kertyy paitsi sijoitetulle pääomalle, myös aikaisemmin kertyneelle korolle. Jos sijoitat ensimmäisenä 1000 euroa ja saat tuotollesi 7% tuoton (koron), on sinulla seuraavan vuoden alussa 1070 euroa pääomaa. Seuraavana vuonna saavutat saman 7 % tuoton, jolloin korkoa kertyy alkuperäiselle sijoitetulle pääomalle (1000 euroa) ja aikaisempana vuonna kertyneelle korolle (70 euroa). Tällöin kolmannen vuoden alussa pääomasi on 1145 euroa. Kasvun vauhti on kasvanut ensimmäisen vuoden 70 eurosta 74,9 euroon.  Tätä kaavaa noudattamalla kasvun vauhti kiihtyy vuosi vuodelta eksponentiaalisesti. Pitkä sijoitusaika on suurin tuoton ajuri sijoittamisessa. (Osakesijoittaja.fi n.d.)  

Alla oleva kuvaaja hahmottaa korkoa korolle ilmiötä. (Pörssisäätiö.fi 2017) 

 

KUVIO 2. Kannattaako sijoittaa? – Korkoa korolle -ilmiö. (Pörssisäätiö 2017) 

 

Mitä saimme aikaan? 

Kipinän lukuvuoden ensimmäinen mökkipaja pidettiin syyskuussa Eurajoella. Siellä koko Kipinä työsti yhteistä strategiaa tulevalle ja jäljellä olevalle yhteiselle Proakatemia ajanjaksollemme. Strategiaa silmällä pitäen mökkipajasta lähti mukaan myös kotitehtävät pienryhmille. Jokaiselle pienryhmälle annettiin siis oma vastuualue, jonka avulla piti tuoda tiimille jotakin uutta kyseisestä aihealueesta. Tuomaksen, Kasimirin ja Vernerin vastuualueeksi annettiin talous ja sijoittaminen. 

Tämä kyseinen sijoituspaja oli yksi merkittävä kyseisen kotitehtävän aikaansaannos. Osana Kipinän strategiaa halusimme jalkauttaa sijoitustietoutta ja viedä käytäntöön sen, mitä olimme joskus aiemminkin jo ääneen luvanneet eli pitää yhteinen paja aiheista oma talous, sijoittaminen ja sijoittamisen aloittaminen. Näin jälkikäteen on hyvä todeta, että saimme ainakin yhden merkittävän konkreettisen käytännön teon pajojen osalta tehtyä. 

Sijoituspajaan lähdettäessä yksi keskeisimmistä tavoitteistamme oli saada ainakin yksi sellainen henkilö aloittamaan sijoittamisen, joka ei ollut sitä vielä syystä tai toisesta tehnyt. Uskallan tässä kohtaa sanoa, että onnistuimme! Paja herätti valtavasti ajatuksia ja erityisen paljon jopa huomiota herättävää inspiraatiota siitä, mitä sijoittamisella voisi saada omalla kohdalla aikaan erityisesti pitkällä aikavälillä. Tästä todisteena olivat esimerkiksi useat erilaiset kysymykset liittyen sijoittamiseen, oman talouden tilaan ja korkoa korolle -ilmiöön.   

Millaista palautetta saimme? 

Päätös sijoituspajan järjestämisestä oli helppo. Helpon päätöksen seurauksena myös pajan suunnittelu ei tuottanut päänvaivaa, vaan se oli melko nopeaa ja sujui jouhevasti. Suunnittelua helpottivat entisestään se, että meillä oli asetettuna selkeät tavoitteet pajaa varten, jotka haluaisimme saavuttaa. 

Halusimme saada pajastamme palautetta samaan tyyliin kuten yleensäkin annamme oman MOTOROLA:n, jokaisesta pajasta, jossa olemme paikalla. Pidimme tällä kertaa huolen siitä, että jokainen pääsisi kertomaan ensin lyhyesti oman fiiliksensä ja palautteensa pajasta ja sen jälkeen keskusteltaisiin vielä yhdessä lopuksi niistä asioista, jotka ovat jääneet mieleen. 

MOTOROLA:n palaute osasi yllättää meidät pajan vetäjät, koska oli selkeästi havaittavissa kiitollisuutta siitä, että tämä paja järjestettiin tässä kohtaa Kipinälle. Oli tärkeää huomata palautteiden perusteella, että onnistuimme kertomaan sijoittamiseen liittyvistä asioista suhteellisen selkeästi muille osallistujille. Pajan vetäjinä saimme huomata palautteesta myös sen, että todella paljon sijoittamiseen liittyviä asioita on pohdittu jo ennen tätä kyseistä sijoituspajaa kukin omalta osaltaan, omaan tilanteeseen suhteutettuna. 

Onneksi nyt vihdoin saimme jaettua tätä tietoisuutta ja näitä pohdintoja koko tiimin kesken. Sijoittamiseen pätee sama viisaus kuin aika moneen muuhunkin elämän osa-alueeseen: ‘’yksin pääsee nopeasti, mutta yhdessä pääsee pidemmälle’’. Eli on hyvä muistaa, että sijoittamiseen liittyvissä asioissa ei kannata jäädä asioiden kanssa yksin märehtimään, vaan jakamalla tietoutta muiden samasta aiheesta kiinnostuneiden kanssa saat itsekin paljon enemmän, kun jaat myös omaa tietouttasi eteenpäin. Tämä edellä mainittu oppi oli ehkä yksi kaikkein tärkeimmistä opeista, minkä oivalsimme saamistamme palautteista. Oli erittäin antoisa kokemus järjestää tämä paja ja kenties tästä seuraa jatkoa esimerkiksi solun tai workshopin muodossa ensin vuoden puolella. 

Mitä oppeja sijoituspajasta jäi käteen, Aleksi? 

Sijoituspaja oli kokonaisuutena yksi Kipinän vuoden 2022 parhaista pajoista. Sen suunnittelu ja tarkoitus oli mietitty huolellisesti alusta loppuun asti. Paja oli aiheena mielenkiintoinen ja motivoi selvästi kaikkia tiimin jäseniä sijoittamaan. Tämä on loistavan pajan täydellinen esimerkki, kun se saa konkreettisia toimenpiteitä aikaiseksi osallistujissa. Innostus ja ilmapiiri olivat jotain täysin eri luokkaa kyseisessä pajassa, kuin missään muissa. Jos tiimiläisemme eivät ala kiinnittämään huomiota rahankäyttöönsä ja sijoittamiseen nyt, siitä ei ainakaan voi pajan vetäjiä syyttää.  

Yksi suurimmista opeistani pajan aikana ja sen jälkeen asioita tutkiskellen oli se, että elämäsi paras sijoitus olet juuri sinä (varapuu.fi). Sijoittamisen ei aina tarvitse olla rahallista sijoittamista rahastoihin, osakkeisiin tai arvokiinteistöihin. Sijoittamista on ympärillämme yllättävän paljon, kun otamme kaiken huomioon. Suurin sijoituskohde omassa elämässämme rahallisesti ja ajallisesti olemme me itse. Ulos syömään lähteminen, salijäsenyyden maksaminen, juhlien pitäminen, lomamatkat ovat kaikki sijoituksia omaan henkilökohtaiseen hyvinvointiimme. Mitä arvoa elämällä olisi, jos emme sijoittaisi ja panostaisi omaan hyvinvointiimme? Nämä asiat usein nähdään rahan tuhlauksena, mutta emme varmasti jaksaisi mennä arkea eteenpäin, jos emme sijoittaisi myös näihin asioihin.  

Yhtenä oppimisen näkökulmana voisin ottaa sijoitus- aiheen ohitse pajan vetotyylin. Se oli vedetty niin hyvin, että kaikkien pitäisi ottaa siitä mallia. Hyvin laadittu ennakkotehtävä, joka viritti hieman ajatuksia tulevaan aiheeseen. Tämän lisäksi paja sisälsi paljon esimerkkejä arkielämän asioista, jotka selitettiin selkeästi taululle. Paja sisälsi siis sopivan paljon sekä teoriaa että dialogia. Loistavien tehtävien ansiosta dialogi tuntui paremmalta, kuin mitä se on ollut pitkään aikaan. Viimeisenä loistavana paja esimerkkinä oli se, kuinka pajan vetäjät kokosivat hyvää sijoitusasiaa sisältävät linkit tiimimme Teams- kanavalle. Antaisin tästä siis täyden 10 suorituksen, jossa näkyi vetäjien intohimo aiheeseen, sopiva määrä tarvittavaa teoriaa, esimerkkejä eri aiheista ja hyvin paketoitu tiivistys.  

 

Mitä käytäntöön? 

Itse olen sijoittanut aikaisemmin ennen korona- pandemian leviämistä, mutta edellä mainitun jälkeen se hieman jäi pienemmälle huomiolle. Nyt täysin tämän pajan ansiosta olen alkanut siirtämään 50 euroa kuukaudessa Nordnet- tililleni, jossa se jakautuu kahden eri rahaston kesken. Pajan vetäjät saivat itseni tajuamaan, kuinka pitkäjänteistä sijoittaminen oikeasti on. Olen itse valitettavasti jo pitkään ollut sellainen ihminen, joka on yrittänyt löytää nopeita teitä rikkauksiin, mutta tämä muutti ajatusmaailmaani. Kuinka helppoa onkaan vaurastua sijoittamalla pitkäjänteisesti normaalin elämän lomassa? Tähän kysymykseen löysin vastauksen oman pääni sisällä, kun aloin miettimään sitä, että huomaisinko oikeasti sitä, jos tililtäni lähtisi joka kuukausi 50 euroa. Rahankäyttö on usein kiinni asioiden priorisoimisesta, eikä tämän suuruisissa summissa edes tarvitse hirveästi priorisoida. On kuitenkin hyvä aloittaa pienemmistä summista kasvattaen omaa oppimistaan ja ymmärtämistään näihin asioihin.  

Vien käytäntöön myös oman arkipäiväisen rahankäytön seuraamisen, mutta sillä tavalla, että arvostan myös omaan hyvinvointiini sijoittamista. Olen myös innostunut opiskelemaan enemmän tästä asiasta, koska siitä voi olla parhaimmillaan todella paljon hyötyä elämäni varrella. Haluan opettaa sen jälkeen omia vanhempiani sijoittamaan, vaikka he sitä hieman tekevätkin jo. Pidän kuitenkin tärkeänä, että ymmärtää mahdollisimman paljon näistä asioista ja oppii mukautumaan aina sillä hetkellä vallitsevaan maailmantilanteeseen.  

Olen ollut aina kiinnostunut sijoittamisesta myös suuremmilla summilla. Nykyajan sosiaalinen media on täynnä sijoitusvinkkejä ja “sijoitusasiantuntijoita”, joista pitäisi oman oppimisen kautta löytää ne parhaimmat ja luotettavimmat. Uskon, että opiskelulla ja intohimolla sijoittamisesta voisi hyötyä monin verroin enemmänkin, kuin normaalista pienen hyödyn sijoittamisesta. Aihe ei ole kuitenkaan helppo, koska maailmassa on varmasti useampi miljoona ihmistä, jotka ajattelevat juuri tällä samalla hetkellä täysin samalla tavalla, kuin minä. Aion kuitenkin erottua tästä porukasta edukseni ja olla se, joka voi rikastua sijoittamisella.  

 

Lähteet 

Mähkä, M & Lehtipuu, U. 2020. Sijoittajaksi 7 Päivässä. Viitattu 3.12.2022. Helsinki: Alma Talent Oy. 

Oksaharju, J. 2014. Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen. 5. täydennetty painos. Oksaharju, J. Viitattu 3.12.2022. Vantaa: Oksaharju Capital Oy, Hansaprint Oy. 

Osakesijoittaja.fi. n.d. Korkoa korolle -ilmiö. Viitattu 3.12.2022. https://osakesijoittaja.fi/korkoa-korolle-ilmio/  

Pörssisäätiö. 2017. Kannattaako sijoittaa? – Korkoa korolle -ilmiö. Viitattu 3.12.2022. https://www.porssisaatio.fi/blog/2017/08/29/kannattaako-sijoittaa-korkoa-korolle-ilmio/ 

Sijoittaja.fi. n.d. Miksi sijoittaa. Viitattu 3.12.2022. https://www.sijoittaja.fi/sijoittaminen/miksi-sijoittaa/  

Varapuu.fi. Elämäsi paras sijoitus olet juuri sinä. Viitattu 7.12.2022 

https://varapuu.fi 

 

Kommentoi