Tampere
25 May, Saturday
12° C

Proakatemian esseepankki

Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)Kirjoittanut: Maria Jussila - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa vuonna 2015 yleismaailmalliseksi kehotukseksi köyhyyden poistamiseksi, ympäristön suojelemiseksi ja kaikkien ihmisten rauhan ja vaurauden varmistamiseksi. SDG:t koostuvat 17 keskinäisesti riippuvaisesta tavoitteesta, jotka pyrkivät saavuttamaan kestävän tulevaisuuden kaikille vuoteen 2030 mennessä. (Ykliitto.fi)

 

SDG:t perustuvat kestävän kehityksen kolmeen pilariin: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen. Nämä pilarit ovat keskinäisesti riippuvaisia ja vahvistavat toisiaan eli yhden saavuttaminen riippuu muiden saavuttamisesta. Tavoitteet ovat seuraavat:

 1. Ei köyhyyttä
 2. Ei nälkää
 3. Hyvä terveys ja hyvinvointi
 4. Laadukas koulutus
 5. Sukupuolten tasa-arvo
 6. Puhtaan veden ja sanitaation saatavuus
 7. Edullinen ja kestävä energia
 8. Ihmisten työllistymismahdollisuudet ja taloudellinen kasvu
 9. Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri
 10. Vähentää eriarvoisuutta
 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 12. Vastuullinen kulutus ja tuotanto
 13. Ilmastonmuutoksen torjuminen
 14. Meret, rannikot ja merellinen elämä
 15. Maan ekosysteemien säilyttäminen ja elvyttäminen
 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
 17. Kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi

Nämä kestävän kehityksen tavoitteet edellyttävät yhteistyötä ja sitoutumista kaikilta mailta, yhteisöiltä, yrityksiltä ja yksilöiltä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös laajaa ja jatkuvaa seurantaa, jotta voidaan varmistaa, että edistyminen on todellista ja kestävää. (Ykliitto.fi)

 

 1. Ei köyhyyttä

Ensimmäinen tavoite on poistaa kaikki köyhyyden muodot ja ulottuvuudet. Tämä tavoite pyrkii varmistamaan, että kaikilla ihmisillä on pääsy perustarpeisiin, kuten ruokaan, veteen, kattoon pään päällä ja terveydenhuoltoon. Se pyrkii myös käsittelemään köyhyyden juurisyitä, kuten epätasa-arvoa, koulutuksen puutetta ja rajoitettuja taloudellisia mahdollisuuksia. (Ykliitto.fi)

 

 1. Ei nälkää

Toinen tavoite pyrkii lopettamaan nälän, saavuttamaan elintarvikevarmuuden ja parantamaan ruuan tasoasekä edistämään kestävää maataloutta. Tämä tavoite pyrkii varmistamaan, että kaikilla ihmisillä on pääsy terveelliseen ja ravitsevaan ruokaan, ja että maatalouden käytännöt ovat kestäviä ja joustavia. (Ykliitto.fi)

 

 1. Hyvä terveys ja hyvinvointi

Kolmas tavoite pyrkii edistämään terveyttä ja hyvinvointia kaikenikäisille. Tämä tavoite pyrkii varmistamaan, että kaikilla ihmisillä on pääsy korkealaatuiseen terveydenhuoltoon, ja että terveydenhuollon käytännöt ovat kestäviä ja kattavia. Tavoite pyrkii myös torjumaan ei-tarttuvia sairauksia, mielenterveysongelmia ja päihteiden väärinkäyttöä. (Ykliitto.fi)

 

 1. Laadukas koulutus

Neljäs tavoite pyrkii varmistamaan laadukkaan koulutuksen kaikille. Tämä tavoite pyrkii varmistamaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus käydä koulua. Tavoitteeseen kuuluu myös, että koulutus on laadukasta ja vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Tavoite pyrkii myös edistämään koulutuksen tasa-arvoa ja parantamaan oppimistuloksia kaikilla tasoilla. (Ykliitto.fi)

 

 1. Sukupuolten tasa-arvo

Viides tavoite pyrkii saavuttamaan sukupuolten tasa-arvon ja vahvistamaan naisten ja tyttöjen asemaa kaikilla tasoilla. Tämä tavoite pyrkii varmistamaan, että naiset ja tytöt voivat osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan ja saada tasa-arvoisia mahdollisuuksia kaikilla elämänalueilla. (Ykliitto.fi)

 

 1. Puhtaan veden ja sanitaation saatavuus

Kuudes tavoite pyrkii varmistamaan puhtaan veden ja sanitaation kaikille. Tavoite pyrkii varmistamaan, että kaikilla ihmisillä on pääsy turvalliseen ja juomakelpoiseen veteen ja asianmukaisiin sanitaatiopalveluihin. Tavoite huomioi myös veden jakautumista, vesihuollon kestävyyttä ja vesivarojen suojelua. (Ykliitto.fi)

 

 1. Edullinen ja kestävä energia

Seitsemäs tavoite pyrkii varmistamaan kestävän energian saatavuuden kaikille. Tämä tavoite pyrkii varmistamaan, että kaikilla ihmisillä on pääsy luotettavaan, kestävään ja kohtuuhintaiseen energiaan. Tavoite pyrkii myös käsittelemään energian tehokkuutta, uusiutuvia energialähteitä ja energian tuotannon vähentämistä. (Ykliitto.fi)

 

8. Ihmisten työllistymismahdollisuudet ja taloudellinen kasvu

Kahdeksas tavoite pyrkii edistämään kestävää talouskasvua. Sekä tuottavaa ja kohtuullista työtä kaikille. Tämä tavoite pyrkii varmistamaan, että talouskasvu on kestävää, ja että kaikilla ihmisillä on pääsy täysipäiväisiin ja kohtuullisesti palkattuihin työpaikkoihin. Tavoite pyrkii siis työttömyyden vähentämiseen. (Ykliitto.fi)

 

9. Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri

Yhdeksäs tavoite pyrkii edistämään kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria. Tämä tavoite pyrkii edistämään kestävää teollisuutta, erityisesti kehittyvissä maissa sekä edistämään innovaatioita ja infrastruktuurin kehittämistä. Tavoite pyrkii myös huomioimaan teollisuuden ja infrastruktuurin ympäristövaikutuksia. (Ykliitto.fi)

 

10. Vähentää eriarvoisuutta

Kymmenes tavoite pyrkii vähentämään eriarvoisuutta kaikkien ihmisten välillä. Tämä tavoite pyrkii vähentämään taloudellista eriarvoisuutta, edistämään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja osallisuutta sekä vähentämään syrjintää kaikkien ihmisten välillä. Tavoite pyrkii myös käsittelemään kehitysmaiden asemaa ja edistämään niiden osallisuutta maailmantaloudessa. (Ykliitto.fi)

 

 1. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Yhdestoista tavoite pyrkii edistämään kestäviä kaupunkeja ja yhteisöjä. Tämä tavoite pyrkii edistämään kaupunkien ja yhteisöjen kestävyyttä sekä edistämään turvallisuutta ja kestävää liikkumista. Tavoite huomioi myös kaupungistumisen vaikutuksia ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. (Ykliitto.fi)

 

 1. Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Kahdestoista tavoite pyrkii edistämään kestävää kulutusta ja tuotantoa. Tämä tavoite pyrkii edistämään kestävää kulutusta ja tuotantoa erityisesti kehittyvissä maissa, ja edistämään jätehuollon kestävyyttä. Tavoite huomioi myös kulutuksen ympäristövaikutuksia ja edistämään vastuullisia kulutustottumuksia. (Ykliitto.fi)

 

 1. Ilmastonmuutoksen torjuminen

Kolmastoista tavoite pyrkii käsittelemään ilmastonmuutosta. Tämä tavoite pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sopeutumista sen vaikutuksiin sekä lisäämään ilmastonmuutosta koskevaa tietoisuutta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. (Ykliitto.fi)

 

14. Meret, rannikot ja merellinen elämä

Neljästoista tavoite pyrkii edistämään merien ja merten kestävää käyttöä. Tämä tavoite pyrkii suojelemaanmerien ja merten biologista monimuotoisuutta sekä merien ja rannikkoalueiden kestävää käyttöä. Tavoite pyrkii myös torjumaan merien saastumista ja ylikalastusta. (Ykliitto.fi)

 

15. Maan ekosysteemien säilyttäminen ja elvyttäminen

Viidestoista tavoite pyrkii edistämään maan ekosysteemien säilyttämistä ja elvyttämistä. Tämä tavoite pyrkii pysäyttämään maaperän köyhtymisen, torjumaan metsien häviämistä ja edistämään kestävää metsätaloutta. Tavoite pyrkii myös suojelemaan biologista monimuotoisuutta ja torjumaan lajien sukupuuttoa. (Ykliitto.fi)

 

16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Kuudestoista tavoite pyrkii edistämään rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvä hallintoa. Tämä tavoite pyrkii vähentämään väkivaltaa ja konflikteja, edistämään ihmisoikeuksia sekä torjumaan korruptiota ja lahjontaa. Tavoite pyrkii myös edistämään avointa ja vastuullista hallintoa kaikilla tasoilla. (Ykliitto.fi)

 

17. Kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi

Seitsemästoista tavoite pyrkii vahvistamaan kestävän kehityksen toteuttamiseen tarvittavaa globaalia kumppanuutta. Tämä tavoite pyrkii edistämään kansainvälistä yhteistyötä ja kehitysapua sekä vahvistamaan yhteistyötä yritysten, yhteisöjen ja maiden kanssa. (Ykliitto.fi)

 

Nämä kaikki 17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat tärkeitä maailmanlaajuisen kestävän kehityksen saavuttamisessa. Tavoitteet ovat kaikki sidoksissa toisiinsa, ja jokainen tavoite vaatii eri toimijoilta yhteistyötä ja sitoutumista niiden saavuttamiseksi. Kestävä kehitys on  haaste ihmiskunnalle sekä mahdollisuus edistää kestävää ja oikeudenmukaista maailmaa kaikille. (Ykliitto.fi)

 

Pohdintaa

Olen aina ollut tietoinen Kestävän kehityksen tavoitteista, mutta lähtiessämme etsimään Armolle rahoitusta törmäsimme Finnpartnershipin rahoituksiin, jotka liittyvät näihin yksittäisiin tavoitteisiin, joten aloin tutustumaan niihin. Koen, että jokaisen yrittäjän ja yrityksen tulisi olla tietoinen näistä kehityksen suuntaviivoista, koska politiikka ja poliittiset päätökset on aina vaikuttava tekijä yritysten toimintaan. Yritysten rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa on erittäin tärkeä, sillä ne ovat merkittäviä vaikuttajia globaalissa taloudessa ja yhteiskunnassa. Yritykset voivat edistää kestävää kehitystä toiminnallaan ja liiketoimintamalleillaan, mutta ne voivat myös aiheuttaa haittaa ympäristölle ja yhteiskunnalle, jos ne eivät huomioi kestävän kehityksen periaatteita. Siksi yritysten on tärkeää olla perillä kestävän kehityksen tavoitteista ja ottaa ne huomioon liiketoiminnassaan, kuten me Armossa pyrimme tekemään.

 

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken, mukaan lukien yritykset. Yritykset ovat osa yhteiskuntaa ja voivat vaikuttaa merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Esimerkiksi yritykset voivat edistää kestävää taloudellista kasvua ja luoda työpaikkoja (tavoite 8), vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia (tavoite 13) ja edistää vastuullista kulutusta ja tuotantoa (tavoite 12). Sekä vaikuttaa myös kaikkien muiden tavoitteiden toteutumiseen. (Ykliitto.fi)

 

Yrityksillä on myös taloudellinen intressi olla perillä kestävän kehityksen tavoitteista. Kestävä kehitys edistää pitkäjänteistä taloudellista kasvua, joka perustuu yhteiskunnalliseen vastuullisuuteen ja kestäviin liiketoimintamalleihin. Kestävä kehitys myös lisää yrityksen arvoa ja kilpailukykyä, kun ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ovat osa yrityksen brändiä ja strategiaa.

 

Lisäksi yrityksillä on myös vastuu ympäristöstä ja yhteiskunnasta, jossa ne toimivat. Yritykset voivat aiheuttaa ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia liiketoiminnastaan, kuten ilmastopäästöjä, jätteiden tuottamista ja ihmisoikeusloukkauksia. Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen liiketoiminnassa auttaa yrityksiä vähentämään negatiivisia vaikutuksia ja edistämään positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

 

 

 

 

Lähteet:

 1. Nettisivu. Luettu 6.4.2023

 

https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet

 

 1. YK-liitto. Kestävä kehitys. Nettisivu. Luettu 6.4.2023

 

https://www.ykliitto.fi/kestava-kehitys

 

 1. UN. Nettisivu. Luettu 6.4.2023

 

https://sdgs.un.org/goals

Kommentoi