Tampere
18 May, Saturday
9° C

Proakatemian esseepankki

Kahvilaliiketoiminnan kilpailustrategiaKirjoittanut: Saura Pohjonen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kahvila liiketoiminnan kilpailustrategia

 

Yritykset eivät koskaan ole valmiita ja täydellisiä. Etenkin vasta aloittelevan yrityksen strategian luominen voi olla vielä hyvin alkuvaiheessa. Valitsin tämän esseen aiheeksi strategian luomisen, koska asia on ajankohtainen minulle aloittelevana yrittäjänä. Mielestäni liiketoiminnan elinehto on luoda selkeä strategia. Wikipedian mukaan strategia tarkoittaa suunnitelmaa, jolla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan. Strategian avulla pyritään löytämään kilpailuetua. https://fi.wikipedia.org/wiki/Strategia

Strategiasta on kirjoitettu paljon ja erilaisia oppaita ja strategian määritelmiä löytyy monenlaisia. Se mikä itseäni kiinnostaa, on pienyrittäjän kasvustrategia. Siksi keskitynkin tässä esseessä yrityksen kasvustrategiaan. Haluan tietää aiheesta enemmän ja mahdollisesti hyödyntää nyt oppimaani kahvilayrityksen laajentamiseen ja kehittämiseen. Strategiatyö on haastavaa. On vaikeaa ymmärtää, mikä se meidän kasvustrategiamme on ja miten luomme sen voittavaksi ja kasvua tukevaksi.

Harvard business review’n 1983 mukaan pienellä yrityksellä on viisi kasvun vaihetta: syntyminen, selviytyminen, menestyminen, nousu ja kypsyys. Tämän teorian mukaan syntyvaiheessa yritys ratkaisee tuotteen ja palvelun toimittamiseen liittyvät haasteet ja löytää asiakkaat. Selviytymisvaiheessa yritys saa riittävästi asiakkaita yritystoiminnan ylläpitämiseen. Tästä vaiheesta alkaa yrityksen kasvuvaihe. Menestyessään yrityksen on valittava laajentuminen ja kasvuhakuisuus tai vakauden ja tuottavuuden ylläpito. Kasvun vaiheessa yritys hakee yleensä rahoitusta ja keinoja kasvunsa toteuttamiseen. Kypsyysvaiheessa yritys pyrkii hallinnoimaan kasvuaan ja siitä saatuja voittoja. (Harvard business review 1983.) Pohdin edellä esitetyn teorian pohjalta oman yritykseni tämänhetkistä vaihetta. Mielestäni olemme vasta synnyttäneet jotain oman näköistä liiketoimintaa ja seuraava vaihe, jonne olemme astumassa, on selviytyminen. Nyt meidän tulisi määrittää ja tunnistaa strategian seuraavat vaiheet, mihin suuntaan liiketoimintaa viemme? Se on selvää, että haemme kasvua ja laajentumista. Ensin täytyy luoda visio, missä näemme itsemme seuraavan viiden vuoden päästä ja mikä on strategia, jolla siihen päästään.

Yrityksellä on myös sisäisiä tekijöitä, kuten yrittäjän tai yrittäjien ominaisuudet, johtamiseen liittyvä strategia sekä henkilöstön osaaminen ja saatavuus. Näillä on merkittävä vaikutus yrityksen kasvun mahdollistajana. Kasvun edellytyksen haasteena on, että toiminta on kannattavaa ja tuottavaa. (Lith 2005, 19- 20.). Aloittavana yrittäjänä onkin ollut haaste ymmärtää, millä resursseilla toiminta on kannattavaa ja tuottavaa. Kannattavuus on monen tekijän summa. Pelkkä liikevaihto tai liiketulos ei vielä kerro yrityksen tuottavuudesta. Tulee ymmärtää, että maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat kannattavuuden edellytys. Kilpailustrategia ei suoraan anna vastauksia edellä esitettyihin, mutta sen avulla voi määritellä keinot saavuttaa tuottava yritystoiminta. Näiden asioiden kanssa olemme vielä varsin alkuvaiheessa. Olen puolen vuoden kokemuksella todennut, että iso haaste on johtaminen. Johtaminen olisi helppoa, jos sen voisi perustaa pelkästään kursseilta tai kirjoista opittuihin tietoihin. Teoria ei kuitenkaan usein ole samanlaista kuin käytännön johtamistyö. Strategiatyö ei anna suoraa vastausta mutta sen avulla voi työstää sekä omaa johtamistavoitteita ja määrittää millaista resurssia kahvila tarvitsee. Osaavan työvoiman löytyminen on alkuvaiheessa tuottanut haasteita etenkin sesonkiaikoina.

En voi jättää mainitsematta Portierin (1985) kilpailustrategia mallia. Kilpailustrategialla pyritään saavuttamaan kannattava ja pysyvä asema omalla toimialalla. Kilpailustrategiat ovat kustannusjohtajuus, differointi (erilaistaminen) ja keskittyminen. (Porter 2006, 26-29.) Yrityksen tulisi noudattaa näistä vain yhtä perusstrategiaa saadakseen kilpailuedun. Erityyppisten kilpailuetujen saavuttamiseen vaaditaan toisille vastakkaisia toimenpiteitä. (Porter 2006, 31.) Kilpailustrategiamme perustuu differointiin. Olemme pyrkineet erottautumaan alueen muista vastaavista kahviloista tarjoamalla jotain erilaista, mitä muut eivät tarjoa. Mielestäni olemme onnistuneet luomaan omanlaisen konseptin. Haasteemme on, miten tällä konseptilla on mahdollista luoda kannattavaa liiketoimintaa ja toisaalta, miten tätä konseptia on mahdollista monistaa ja laajentaa. Yritämme mahdollistaa orgaanisen kasvun. Yleensä orgaaninen kasvu on osoitus siitä, että yritys on onnistunut kilpailustrategiassaan. Kasvu sinällään ei ole itseisarvo, vaan se on seurausta kilpailukyvystä, osaamisesta ja oikeanlaisesta innovatiivisuudesta. (Viitala & Jylhä 2013, 335.)

Uusien tulokkaiden uhka rajoittaa aina voittopotentiaalia, koska uudet tulokkaat tuovat mukanaan uutta kapasiteettia ja haalivat markkinaosuutta. Tiukka kilpailu verottaa voittoja. Läheisten korvaavien tuotteiden olemassaolo alentaa hintoja ja toimialan myyntivolyymia. (Porter 2006, 71-71.) Kahvilatoimintaa aloittaessamme strategiamme oli tuoda uutta kapasiteettia ja innovatiivinen konsepti markkinoille.
Asiakkaiden tyytyväisyys, ennen kaikkea elämys ja palvelukokemus ovat yksi kilpailustrategiamme tavoite. Tämän päivän kahvilakulttuurissa on nähtävissä brunssi trendi. Monilla kahviloilla onkin tarjolla viikonloppu brunsseja. Meidän strategiamme perustuu siihen, että brunssia tarjoillaan joka päivä, koko päivän ajan pöytiin tarjoiltuna. Kahvilan sijainnilla, sisustuksella ja ulkonäöllä, tuotteilla ja tarjonnalla, kalusteilla ja astioilla sekä henkilöstön läsnäololla voidaan vaikuttaa siihen, millaisia merkityssuhteita asiakas kahvilavierailun aikana kokee. (Oddner 2003, 143.) Strategiamme perustuu siihen, että asiakas voi tehdä tilaa paussille ja pitää taukoa yhdessä ystävien kanssa vaikkapa työpäivän aikana. Kahvilamme kilpailustrategiamme on luoda merkityksellinen kahvilahetki.

Liiketoiminnan näkökulmasta tarkasteltuna asiakkaan tarpeiden tyydyttäminen vaatii kahvilan resurssien ja osaamisen hyödyntämistä. Syntyy kilpailutilanne, jossa viime kädessä asiakkaat pyrkivät saavuttamaan parhaan mahdollisen hyöty-hinta suhteen. Toisin sanoen asiakkaat valitsevat sen toimijan, joka pystyy parhaiten tyydyttämään heidän tarpeensa ja toiveet. Kilpailustrategian on pystyttävä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin sekä tuottamaan asiakkaille lisäarvoa kustannusten ja resurssien sallimissa rajoissa (Kamensky 2010, 24-25.). Kahvilan lisäarvoa olemme työstäneet ja innovoineet sekä testanneet. Kaupunkiolosuhteissa asiakas vaatimukset kasvavat. Yksi iso trendi on vegaaniset, kestävän kehityksen tuotteet, joilla nyt tuntuu olevan kysyntää. Samaan aikaan tuotteiden sijoittelu, tarjoilu saa yhä enemmän merkitystä. Kilpailustrategiassa pyrimme siis määrittämään asiakaskuntaamme. Samalla pyrimme luomaan kahvilan imagoa nuorekkaana, rentona, mutta samalla vastuullisena toimijana. Vastuullisuutta on mm. kierrätetyt astiat. Raaka-aineet pyrimme valitsemaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kilpailustrategiamme on lähellä tuotetut, laadukkaat tuotteet. Haemme uusia ideoida ulkomailta kuin kotimaasta. Kilpailustrategia työtä tulemme tekemään jatkuvasti, koska ympäristö ja asiakastrendit muuttuvat. Tärkeää on myös, että henkilökunta tiedostaa ja ymmärtää kahvilan strategian.

LIITTEET:

Harvard business review, Churchill, N. & Lewis, V. 1983. The five stages of small business growth. Luettu 10.10.2023.
https://hbr.org/1983/05/the-five-stagesof-small-business-growth

KAMENSKY, Mika 2010. Strateginen johtaminen menestyksen timantti. 2. painos. Hämeenlinna:

Lith, P. 2005. Taloushallinnon palvelujen kasvuyritykset. Tilisanomat 26 (4)

Porter, M. 2006. Kilpailuetu. Espoo: Weilin+Göös

Oddner, F. 2003. Kafékultur, kommunikation och gränser. Ruotsi,

Strategia – Wikipedia
https://fi.wikipedia.org/wiki/Strategia

Viitala R. & Jylhä E. 2013. Liiketoimintaosaaminen menestyvän yrityksen perusta. Helsinki: Edita Publishing Oy.

 

Kommentoi