Tampere
22 Apr, Monday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Johtamisen muistilistaKirjoittanut: Sini-Maaria Aho - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Älykäs johtaminen
Pentti Sydänmaanlakka
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

 

Itsensä johtaminen

 

On hyvä muistaa, että kaikki johtaminen alkaa itsensä johtamisesta. Itsensä johtaminen on jatkuva oppimisprosessi. Se vaatii paljon omien tunteiden ja arvojen tuntemista ja ohjaamista. Mitä paremmin tunnet itsesi ja olet tietoinen toiminnoistasi, sitä paremmin pystyt ohjaamaan omaa elämääsi.

 

Itsensä johtamisessa tarvitsee monipuolista älykkyyttä. Perinteisesti älykkyys on nähty rationaalisena älykkyytenä, jota mitataan älykkyysosamäärällä. Tänä päivänä älykkyys ymmärretään kuitenkin kokonaisvaltaisemmin ja se sisältää myös käytännöllisen, emotionaalisen ja henkisen älykkyyden. Älykkään itsensä johtamisen taustalla onkin kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Yksilö nähdään tekevänä, ajattelevana ja tuntevana ihmisenä, joka koko ajan etsii tarkoitusta ja merkitystä työssään ja elämässään. (Sydänmaanlakka, 2012, 29.)

 

Kokonaisvaltainen hyvinvointi voidaan nähdä yhtenä älykkään itsensä johtamisen päämääränä. Sen pohjalta on helpompi rakentaa hyvää ja merkityksellistä elämää. Kokonaiskuntoisuus koostuu eri osa-alueista, joita pitää osata johtaa tasapainoisesti (Sydänmaanlakka, 2012, 29).

On hyvä pohtia miten seuraavat osa-alueet ovat itsellä hallussa, jotta osaa johtaa itseään kokonaisvaltaisemmin.

 

Sinulla on hyvä osaaminen ja motivaatio. Ajan mittaan on tärkeää, että osaat pitää hyvää huolta osaamisestasi ja työmotivaatiostasi sillä ne vievät sinut pitkälle. Ammatillinen kunto tarkoittaa sitä, että työlläsi on selkeät päämäärät, sinulla on siihen riittävä osaaminen, saat palautetta suorituksestasi ja kehityt jatkuvasti.

 

Psyykkinen kunto on ajatusten, havainnoinnin, muistin ja oppimisen hyvää hallintaa. Myös mieli tarvitsee välillä lepoa.  On tärkeää oppia rentoutumaan kokonaisvaltaisesti. Sosiaalinen kunto taas on tunteiden hallintaa, positiivisuutta ja ihmissuhteista huolehtimista. Läheiset ihmiset ovat meille tärkeä voimavara.

 

On tärkeää, että oman elämän tarkoitus ja arvot ovat tasapainossa ja päämäärät ovat selkeitä. On hyvä pitää huolta, että kehittää jatkuvasti omaa osaamista ja etsii uusia ratkaisuja.  Itsensä johtaminen on oman tietoisuuden laaja-alaista, syvällistä ja käytännöllistä kehittämistä. Tietoisuus on sisäinen tarkkailija, joka ohjaa, valikoi ja tulkitsee kaikkea toimintaamme. Siksi tasaisin väliajoin onkin hyvä pysähtyä pohtimaan mikä on suurin vahvuutesi ja mikä on suurin kehittämiskohteesi.

 

 

Johtaminen yksilötasolla

 

Yksilöiden johtaminen on prosessi, jossa johtaja vaikuttaa yksilöön tai ryhmään, jotta yhteinen tavoite saavutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti. On tärkeää, että johtaja tuntee hyvin johdettavansa ja osaa johtaa heitä yksilöllisesti. On osattava ottaa huomioon alaisen osaaminen, motivaatio, itsenäisyys ja sitoutuminen. Johtajan on myös osattava käyttää erilaisia johtamistyylejä yksilön ja johtamistilanteen mukaan. Joskus pitää ohjata, toisinaan taas osallistua tai delegoida, on tärkeä osata tunnistaa miten johtaa. (Sydänmaanlakka, 2012, 39.)

 

Johtamisessa on olennaista jokaisen yksilön kunnioitus ja tasa-arvoinen kohtelu. Kaikille pitää antaa mahdollisuus onnistua. Jotta voi johtaa yksilötasolla jokaista tasa-arvoisesti on erittäin tärkeää oivaltaa johtamiseen liittyvät kulttuurierot ja huomioida ne johtamisessaan. On hyvä opetella sopeuttamaan oma käyttäytymistä aina tietyssä määrin vallitsevaan kulttuuriin.  Johtajan perusasenne jokaista yksilöä kohtaan on oltava arvostava ja kunnioittava. (Sydänmaanlakka, 2012, 38.)

 

Johtaessaan muita on hyvä pitää mielessään tärkeät peruselementit: Tavoitteen asettaminen, ohjaaminen ja tukeminen, palautteen antaminen, osaamisen kehittäminen, tehokas kommunikointi, motivointi ja omalla esimerkillä johtaminen ovat avainasemassa yksilöiden johtamisessa.

 

 

Tiimin toiminta ja johtamisen vaikutus siihen

 

Tiimi on joukko ihmisiä, joilla on toisiaan täydentävää osaamista. Tiimin jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin ja mitattavissa oleviin tavoitteisiin, joihin pääsemistä seurataan. Tiimillä on yhteinen kulttuuri ja toimintatavat, joita kehitetään yhdessä. Tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toistaan ja kantavat yhteisvastuuta. Tai nämä asiat olisi ainakin hyvä jokaisessa tiimissä olla kunnossa, jotta tavoitteisiin päästään ja tiimin sisällä yksilöt kokevat olevansa merkityksellisiä ja tärkeitä. Johtaessa tiimiä ja yksilöitä tiimin sisällä on tärkeää osata nähdä asiat monelta eri kannalta ja ymmärtää erilaisia näkökulmia ja ajatuksia asioiden tärkeydestä yksilötasolla.

 

Tiimin toiminnan kannalta on tärkeää, että perusasiat ovat kaikille selvät: tiimin tarkoitus ja tavoitteet on määritelty selkeästi, ja kaikki tiimin jäsenet tuntevat ne, tiimin jäsenten roolit ja vastuut ovat kaikkien tiedossa, tiimin toiminta on suunnitelmallista ja tiimin jäsenet ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin. Sitoutumista helpottaa, jos jokainen tiimin jäsen on päässyt osallistumaan itse tavoitteiden asettamiseen. Tärkeää on, että tiimissä annetaan ja saadaan riittävästi palautetta ja ratkaistaan ongelmat rohkeasti ja tehokkaasti. (Sydänmaanlakka, 2012, 49.)

 

Tiimissä välitetään toisista ja annetaan riittävästi tukea tarvittaessa. Ilmapiiri on avoin ja rakentava. Huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että yksilön kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus toteutuvat tiimissä hyvin. Tähän sisältyy myös se, että erilaisuutta arvostetaan ja hyödynnetään riittävästi. (2012, 49.)

 

 

Erilaisuus tulisi nähdä tiimin voimavarana eikä uhkana, sillä erilaisuus synnyttää luovia ratkaisuja.

 

 

Muistilista tärkeistä asioista, joihin sekä johtajien että jokaisen tiimin yksilön on tärkeää kiinnittää huomiota:

 

  • Tiimin jäsenillä on toisiaan täydentävää osaamista ja monipuolista osaamista hyödynnetään yhteisessä käytössä.

 

  • Tiimin jäsenillä on yhteinen tavoite ja selkeät päämäärät, joihin jokainen on sitoutunut.

 

  • Yhteiset tavoitteet ja päämäärät ovat mitattavia ja suoritusta seurataan yhdessä.

 

  • Tiimillä on yhtenäinen toimintatapa, jota kehitetään jatkuvasti.

 

  • Tiimin jäsenet tuntevat kuuluvansa tiimiin ja kantavat vastuuta yhdessä.

 

 

 

Lähteet:

Sydänmaanlakka, P. 2012. Älykäs johtaminen 7.0; Miten kasvaa viisaaksi johtajaksi? Helsinki: Talentum Media Oy

 

 

 

Kommentoi