Tampere
18 May, Saturday
8° C

Proakatemian esseepankki

Instagram yrityskäytössäKirjoittanut: Marianna Käpynen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 9 minuuttia.

Tämä essee on rajattu hyvin selvästi Instagramiin ja sen käyttöön yrityspuolella. Esseen tarkoituksena on käydä läpi aihetta hyvin monipuolisesti erilaisten kysymysten avulla kuten miksi juuri Instagram, mikä tekee siitä toimivan markkinoinnin työkalun, minkälaista sisältöä olisi hyvä lisätä sekä mitä eroa on orgaanisella ja maksetulla näkyvyydellä. Mainitsemieni apukysymysten lisäksi kerron myös joitakin omia vinkkejäni liittyen Instagramiin, jotka olen todennut tehokkaiksi kyseistä sovellusta käytettäessä.

Miksi juuri Instagram?

Perusteluja Instagramin suosioon on varmasti monia, mutta itse haluan painottaa omani käyttäjämäärään pohjautuvaan dataan. Tällä hetkellä kyseisellä sovelluksella on päivittäistasolla yli 500 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa, ja kasvu ei toistaiseksi ole laskusuuntaan päin. Näistä yli 500 miljoonasta päivittäisestä käyttäjästä, yli 2 miljoonaa on suomalaisia. Tämä käyttäjämäärä sekä heidän päivittäinen aktiivisuutensa tarjoavat hyvin eri tyyppisille, isoille sekä pienille yrityksille, loistavan ja helpon kanavan markkinointiin. (Simone. Digimarkkinointi. N.d.)

Useimmista lähteistä, joita hyödynnän esseessäni, käy ilmi tietynlainen stereotyyppinen ajatusmaailma liittyen kyseisen sovelluksen käyttäjiin. Muutamien lähteiden perusteella voisi luulla, ettei Instagramia käytä kuin nuoret ja pääosin naiset. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska käyttäjämäärien viimeaikainen nousu on tapahtunut juurikin tämän käyttäjäkunnan ulkopuolella. Tällä hetkellä kasvua uusien käyttäjien puolesta tapahtuu eniten +50-vuotiaiden suunnalla, sekä miesten että naisten osalta. Tämä kertoo myös siitä, ettei Instagramin tarjonta ole tarkoitettu tai rajattu ainoastaan nuorille naisille. (Anssi. Digimarkkinointi. N.d.)

”Yritysten kannattaa ehdottomasti hyödyntää Instagramia, sillä se mahdollistaa kokonaan uusien ihmisten tavoittamisen sekä vanhojen asiakkaiden sitouttamisen. Instagram tarjoaa yritykselle myös mahdollisuuden erottautua muista saman alan brändeistä omalla persoonallisella tyylillä.” (Kataja. Zoner. 2020.)

Mikä tekee Instagramista toimivan markkinoinnin työkalun?

Syy, miksi yhä useamman yrityksen tulisi ottaa Instagram osaksi heidän markkinoinnin työkaluja, löytyy edellä mainittujen käyttäjämäärien lisäksi Instagramin tarjonnasta julkaisuiden monipuolisuuteen. Nykyinen versio Instagramista on huomattavasti monipuolisempi, markkinointia ajattelen, kuin mitä se oli esimerkiksi viisi vuotta sitten. Ajan saatossa ja sovelluksen kehittyessä, kuvien lisäysmahdollisuuden lisäksi käyttäjä voi jakaa omaan profiiliinsa maksimissaan minuutin mittaisia videoita julkaisuina, storyt, jotka näkyvät katsojille 24 tuntia, hyödyntää IG-Tv:tä pidempien videoiden julkaisussa sekä markkinoida maksullisesti. Näiden lisäksi jokainen käyttäjä voi myös järjestää IG-Liven, jossa liven järjestäjä pääsee kommunikoimaan seuraajiensa kanssa reaaliajassa. Tämä on yksi käytetyimmistä työkaluista tällä hetkellä esimerkiksi erilaisten brändien sekä artistien tiimoilta.

Jos puhutaan yleisesti markkinoinnista, vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan välillä on avainasemassa. Toki erilaisilla markkinointitempauksilla voidaan pyrkiä jokseenkin erilaisiin tavoitteisiin, mutta jokainen niistä kuitenkin lopulta tähtää sekä myyntiin että asiakkaan konkreettisiin tekoihin. Tähän Instagram antaa todella monipuoliset alustat yrityksen käyttöön. Jos tilanne ennen oli se, että asiakas pyrittiin ohjaamaan esimerkiksi yrityksen nettisivuille houkuttelevien tv- tai lehtimainosten avulla, uskallan väittää onnistumisprosentin olevan huomattavasti korkeampi nykypäivänä sekä Instagramin että muiden some-kanavien puolella. Sen sijaan, että asiakkaan tulisi ensin löytää yrityksen mainos ja sen jälkeen etsiä laite, jolla hän pääsee tutustumaan yrityksen nettisivuihin, Instagram tarjoaa siihen mahdollisuuden muutamien klikkauksien avulla. Instagramissa markkinointi on huomattavan helppoa ja vaivatonta yritykselle ja sillä saavutetaan helposti haluttu päämäärä eli asiakkaan huomio.

Ketteryyteen voidaan liittää myös hyvin olennaisena kynnys yhteyden ottoon yrityksen suuntaan, joka jokaisella asiakkaalla on yhteydenottoa kohtaan. Toki jokaisen asiakkaan kohdalla kynnys on eri korkuinen ja tähän voi vaikuttaa hyvin oleellisesti esimerkiksi asiakkaan jo olemassa oleva kokemus yrityksestä. Asiakkaan mahdollisista aiemmista kokemuksista huolimatta, Instagram tarjoaa jokaiselle asiakkaille hyvin matalan kynnyksen yhteydenottoa varten. Jokaisesta Instagram profiilista löytyy viestiosio, jota yhä useammat hyödyntävät viestien lähetykseen ja kommunikointiin. Yritystilillä asiakkaan on mahdollista myös lähettää sähköpostia yritykselle.

Yksi oleellisimmista ominaisuuksista, joka yrityksen olisi hyvä ottaa huomioon ja myös käyttöön Instagramin puolella, on profiilin päivitys yritysprofiiliksi, jonka mainitsin edellisessä kappaleessa. Oleellisin ero normaalin ja yritystilin välillä on data, jota yritystili kerää ja näyttää vuorovaikutteisista käyttäjistä oman profiilisi kanssa. Instagramin keräämä data näyttää mm. vierailujen määrän eli sen, kuinka moni ihminen on vierailut profiilissa viimeisen seitsemän vuorokauden aikana. Tämän lisäksi data näyttää myös sen, minkälaista näkyvyyttä profiilin julkaisut ovat saaneet, kuinka moni yksittäinen käyttäjä eli tili on nähnyt jonkun julkaisusi sekä vierailut profiilissasi. Näiden lisäksi Instagram kerää tietoja seuraajistasi ja näitä tietoja ovat esimerkiksi heidän sijaintinsa, ikänsä, sukupuolensa sekä aika, jolloin he ovat aktiivisimmillaan Instagramin puolella.

Jo siis itsessään mahdollisuus yritystilin kaltaiseen käyttäjätiliin tekee Instagramista hyvin tehokkaan työkalun markkinoinnin tueksi. Tämä ei ole ominaisuus, joka löytyy jokaisesta käytetystä sovelluksesta ja sovellukset, joissa mahdollisuus yritystiliin on, ei ominaisuuksia esimerkiksi datan keräykseen ole välttämättä viety yhtä pitkälle.

Yksi merkittävimmistä seikoista, joka tekee Instagramista sekä suositun mutta myös toimivan työkalun markkinoinnin tueksi, on sen helppous. Nykyaikaisessa versiossa kuka tahansa voi luoda sovellukseen tilin muutamissa minuuteissa, jonka voi halutessaan muuttaa myöhemmin yritystiliksi, ja mikä parasta, kummankin tilin luominen on täysin ilmaista. Tämä laskee huomattavasti kynnystä pienemmille yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta toteuttaa markkinointia suurilla rahasummilla. Instagramissa maksullinen markkinointi on toki mahdollista, mutta se ei ole lähtökohta, mikäli tähtää suurempaan suosioon sekä huomioon.

Minkälaista sisältöä sinne olisi hyvä lisätä yrityskäytössä?

Puhuttaessa Instagramista voidaan ajatella, että käsitte sisältö pitää sisällään vain julkaisut, joita sinne julkaistaan. Sisältönä voidaan kuitenkin pitää kaikkea sitä, joka on yhdistettävissä yritykseen. Tämän vuoksi yrityksen on hyvä miettiä muutama asia valmiiksi ennen varsinaisten kuva- tai videojulkaisuiden tekoa Instagramin eri alustoille. Tärkein asia, joka yrityksen on hyvä tehdä Instagramin suhteen, on kokonaisuuden miettiminen sekä tavoitteen asettaminen. Tavoitteen avulla yrityksen on helppo määrittää se, mihin jokainen julkaisu tähtää, mihin niillä pyritään sekä vastata kysymykseen, miten Instagramia käytetään yrityksen markkinointityökaluna. Tavoitteen avuksi on hyvä määrittää myös aihe, jonka ympärille julkaisut perustuvat. Päätetyn aihealueen seurauksena julkaisuiden tuottaminen ja yhtenäistäminen on huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa. Aiheena voi esimerkiksi olla asiakaskokemusten jakaminen seuraajille, liidien hankinta tai työnantaja kuvan luominen. (Laaksonen. Emine. 2019)

Tavoitteen ja aihelinjauksen lisäksi yrityksen on hyvä miettiä valmiiksi tyyli, joka tulee esille kaikissa julkaisuissa sekä visuaalisesti, mutta myös kirjoitustyylisesti teksteissä. Tyylin tulisi olla tunnistettava siten, että ihmisten nähtyä tai luettua jokin julkaisu, he osaisivat yhdistää sen juuri tiettyyn tiliin. Tyylin määrittelyssä on suositeltavaa käyttää apuna myös kilpailijoiden sisältöä. Tutustumalla kilpailijoiden tuottamaan sisältöön, yritys voi hankkia kallisarvoista tietoa siitä, minkälaiset julkaisut toimivat juuri heidän kohderyhmälleen, mikä seuraajia kiinnostaa sekä saada vaikutteita heidän omaan sisältöönsä. (Kataja. Zoner. 2019)

Edellä mainittujen sisältöön vaikuttavien päätösten jälkeen on hyvä siirtää huomio profiilin bioon. Biolla tarkoitetaan profiilin lyhyttä esittely tekstiä, joka löytyy jokaisen profiilin yläpalkista. Bio on ensimmäinen asia, joka profiilissasi näkyy vierailijoille. Tämän vuoksi sen on oltava sekä huomiota herättävä, mutta myös hyvin informatiivinen. Biosta on siis löydyttävä kaikki oleellinen yritykseen liittyvä info kuten sijainti ja se, mitä yritys tekee. Bioon on hyvä myös lisätä suora linkki yrityksen verkkosivuille, jotta sielä vierailu olisi mahdollisimman helppoa kiinnostuneille. (Kataja. Zoner. 2019.)

Kokonaisuuden sekä bion jälkeen on aika siirtyä tuotettavaan sisältöön ja siihen, mikä on hyvin tuotettua sisältöä. Avainasemassa jokaisen yritystilin sisällössä on sen monipuolisuus. Mikäli yritystili A lisää ainoastaan staattisia kuvia, on odotettavaa, ettei saatu huomio ole haluttua kokoluokkaa. Sen sijaan, yritystili B hyödyntää julkaisuissa monipuolisesti kaikkia Instagramin tarjoamia vaihtoehtoja staattisten kuvien lisäksi IG-tv:tä pidempiin videoihin. Näitä videoita kannattaa hyvin hyödyntää esimerkiksi uusien tuotteiden esittelyyn. Tämän lisäksi yritystili B hyödyntää storeja sekä maksullista markkinointia, joka johtaa parempaan näkyvyyteen ja näin myös haluttuun asiakashankintaan.

Merkittävin ero näiden kahden yrityksen välillä on Instagramin monipuolinen käyttö. Mitä monipuolisempia julkaisuja yritys tuottaa, sitä paremmaksi sen näkyvyys kasvaa. Näkyvyyteen ja suosioon vaikuttaa monipuolisuuden lisäksi myös muutama muukin asia, nimittäin itse julkaisuiden sisältö. Mikäli yritys keskittyy sanomassaan ainoastaan myyntiin ja markkinointiin, joka näkyy hyvin selkeästi sekä kuvista että myös kirjoitustyylistä, ei suosio ole taattu. Myyvän sisällön sijaan yrityksen olisi hyvä keskittyä kokonaisuuden luomiseen julkaisuissa, jotka ovat inspiroivia, kiinnostavia sekä auttavia. Tämä takaa sen, että julkaisut palvelevat yleisöä huomattavasti paremmin ja tämä taas auttaa heidän sitouttamisessaan sekä yrityksen julkaisuihin, mutta myös koko profiiliin sekä brändiin. Hyvin sitoutuneet seuraajat tuovat kuin huomaamatta mukanaan haluttuja reaktioita (tykkäyksiä, kommentteja, julkaisuiden jakamisia omiin profiileihinsa) ja tämä taas vaikuttaa hyvin myönteisesti Instagramin algoritmiin. (Sari. Somelemon. 2016)

Instagramissa on hyvä ottaa huomioon myös se, miksi se on aikanaan luotu ja hyödyntää sitä. Instagram on luotu kauniiden kuvien jakoa varten eli se pohjautuu hyvin vahvasti visuaalisuuteen. Tämän vuoksi eri tyyppisissä julkaisuissa, jotka päätyvät itse profiiliin, on hyvä huomioida yhteneväisyys esimerkiksi värien tai käytettyjen kuvakulmien osalta. Tämän lisäksi erityisesti kuvissa on hyvä keskittyä hyvään laatuun sekä muokkaustapaan, joka tulee olla samankaltainen kaikissa. Mietitty kokonaisuus julkaisuiden kesken kyllä huomataan ilman, että siitä erikseen mainitaan ja tämä jo itsessään luo mielenkiintoa tiliä kohtaan. Instagramissa ihmiset nimittäin kiinnittävät huomattavasti enemmän huomiotaan profiileihin, jotka ovat silmää miellyttäviä, kuin sellaisiin, joihin on julkaistu tärähtäneitä ja hyvin eri tyyppisiä kuvia. (Kataja. Zoner.2019)

Tämän lisäksi julkaisuissa kannattaa hyödyntää ihmismielelle ominaista uteliaisuutta ja tuottaa sisältöä, joka on tyyliltään ”behind the scenes”- tyyppistä. Tämän kaltaista voi hyvin olla esimerkiksi henkilökunnan esittely joko pysyvien julkaisuiden muodossa tai storien avulla. Itse olen usein törmännyt tämän kaltaisiin storeihin, joissa henkilö x yrityksestä y on esitellyt itseään ja työtehtäviään päivän mittaan. Storien hyvä puoli piilee juurikin siinä, etteivät ne ole pysyviä, ellei niitä erikseen tallenneta highlight-osioon, joka löytyy Instagram-tilin biosta. (Sari. Somelemon. 2016)

Storien suosioon on vaikuttanut hyvin vahvasti myös niiden käyttötarkoitus. Julkaisuista poiketen, storien suunnittelua ei halutessaan tarvitse viedä yhtä pitkälle esimerkiksi värien tai viestin osalta, vaan sinne voi julkaista matalammalla kynnyksellä sisältöä. Ja mikä parasta, huomattavasti inhimillisempi sisältö toimii storeissa loistavasti. Storien sisällössä on hyvä ottaa käyttöön monipuolisesti Instagramin tarjoamaa sisältöä kuten kyselyitä tai reakointiin pohjautuvia tarroja. Yritys pystyy hyödyntämään tarroja esimerkiksi asiakkaita askarruttavien kysymysten läpikäyntiin lisäämällä stooriinsa kysymyslaatikon, johon jokainen seuraaja pystyy helposti jättämään kommenttinsa. Tarrojen ideana on luoda reaktioita seuraajien toimesta, koska ne vaikuttavat myönteisesti Instagramin algoritmiin ja tätä kautta myös näkyvyyteen.

Vaihtelevassa sisällössä on hyvä tähdätä aina siihen, että se luo reaktioita tilin ja seuraajien välille. Nämä reaktiot luovat jo itsessään näkyvyyttä seuraajien ulkopuolelle. Instagramista nimittäin löytyy osio, jossa jokaisen seurattavan tilin tykkäykset sekä kommentoinnit näkyvät heidän seuraajilleen. Tätä kautta ihmiset, jotka eivät seuraa tiliäsi vielä, mutta seuraavat seuraajiasi, voivat päätyä profiiliisi ja he voivat päätyä myös sinun seuraajiksi. Reaktioiden lisäksi on hyvä keskittyä myös hastagien käyttöön, joka mahdollistaa tilisi näkyvyyden myös heille, jotka eivät vielä ole seuraajiasi. Hastageja käytettäessä on hyvä keskittyä siihen, että ne ovat linkitettävissä yritykseesi, yritystoimintaasi tai toimialaan, jossa toimit. Yhä useammin Instagramissa törmää myös yritysten omiin hastageihin, joita käyttää heidän lisäkseen myös heidän seuraajansa. Näin ollen, brändien ja yritysten omat hastagit luovat heidän oman profiilin lisäksi toisen kanavan, jossa heihin voi tutustua. (Sari. Somelemon. 2016)

Tärkein pointti Instagramin sisällössä on kuitenkin sen jatkuvuus. Mikäli yritystili aloittaa suurella julkaisumäärällä, mutta lopettaa kuin seinään, työ Instagramin algoritmia ja näkyvyyttä kohtaan on aloitettava aina alusta. Instagramissa kaiken a ja o visuaalisuuden jälkeen on vuorovaikutus sekä jatkuvuus julkaisuissa. Tähän hyvä nyrkkisääntö on tehdä sitä mieluiten vähän päivittäin kuin kerran viikossa ja paljon, koska jatkuvuus luo parempaa näkyvyyttä. Päivittäisessä käytössä on hyvä ottaa huomioon se, että julkaiset jotain merkiksi siitä, että profiilisi on edelleen olemassa ja uutta sisältöä löytyy säännöllisesti profiilistanne. Tämän lisäksi on suotavaa ja tärkeää tykätä ja kommentoida myös muiden sisältöä, koska Instagram on vuorovaikutteisuuteen tarkoitettu sovellus. (Laaksonen. Emine. 2019)

Mitä eroa on orgaanisella ja maksetulla näkyvyydellä?

Alkuun haluan selventää käsitteet orgaanisesta sekä maksetusta näkyvyydestä. Orgaanisella näkyvyydellä tarkoitetaan näkyvyyttä, joka perustuu ilmaiseen näkyvyyteen. Tätä on esimerkiksi näkyvyys, joka syntyy seuraajiesi kommenttien ja tykkäyksien johdosta tileille, jotka eivät vielä seuraa sinua. Maksettu näkyvyys taas puolestaan tarkoittaa näkyvyyttä, joka perustuu maksulliseen markkinointiin ja sen tuomaan näkyvyyteen. Oleellisin ero näiden kahden välillä on se, että orgaaninen näkyvyys lähtökohtaisesti tarvitsee seuraajiasi osakseen, kun taas maksettu näkyvyys ei.

Koska näkyvyydet poikkeavat toisistaan, molemmissa on nähtävissä niiden hyvät, mutta myös huonot puolensa. Aloitetaan orgaanisesta näkyvyydestä. Hyvä puoli orgaanisessa näkyvyydessä on ehdottomasti sen taloudellinen puoli. Instagramissa on mahdollista saavuttaa todella iso näkyvyys täysin ilmaiseksi. Tähän vaikuttaa hyvin oleellisesti vuorovaikutus tilin ja seuraajien välillä. Mitä enemmän tili tuottaa reaktioita, jakoja erityisesti seuraajien keskuudessa, sitä parempi orgaaninen näkyvyys tilillä on. Orgaaninen näkyvyys edellyttää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä, jotta se tuottaa halutun tuloksen. Tämän edellä mainitun seikan voi lukea myös orgaanisen näkyvyyden heikkouksiin. Maksetusta näkyvyydestä poiketen, orgaaninen näkyvyys vaatii tililtä jatkuvaa työtä, jotta se toimii.

Orgaanisesta näkyvyydestä poiketen, maksettu näkyvyys ei edellytä pitkäjänteistä työtä onnistuakseen. Maksettu näkyvyys ei myöskään sitouta julkaisuiden jatkuvuuteen samalla tavalla kuin orgaanisessa ja tämä jos joku kuuluu sen hyviin puoliin. Maksetulla näkyvyydellä eli markkinoinnilla on mahdollista myös kiilata orgaanisen näkyvyyden ohi kertaklikkauksella. Tämä tekee siitä myös huomattavasti tehokkaamman näkyvyyden suhteen. Kuten arvata saattaa, huomattavin ero näiden kahden välillä on raha ja tämä puolestaan lukeutuu maksetun näkyvyyden huonoihin puoliin. Mikäli yrityksellä ei ole mahdollisuutta panostaa rahallisesti jatkuvaan maksettuun näkyvyyteen, haluttu jatkuvuus näkyvyydessä on mahdotonta. Orgaanisesta näkyvyydestä poiketen, maksullinen näkyvyys nimensä mukaisesta vaatii yritykseltä taloudellista sitoutumista. (Simone. Digimarkkinointi. N.d.)

Eroavaisuuksiin pohjaten, on mahdotonta sanoa tältä istumalta, kumpi keinoista on tehokkaampi. Harhaluuloisesti voisi kuvitella, että maksettu näkyvyys. Mikäli maksettu näkyvyys ei kuitenkaan tuo mukanaan tarvittavaa määrää maksavia asiakkaita, toiminta on ollut toistaiseksi yritykselle tappiollista eikä se yritystoiminnassa ole pidemmän päälle kannattavaa. Orgaanisessa näkyvyydessä taas on puolensa sen pitkäjänteisyyden osalta. Vaikkei se yritykseltä vaadi rahallista panostusta, se puolestaan vie työaikaa huomattavasti enemmän. Tämän vuoksi yrityksen on suositeltavaa hyödyntää molempia näkyvyyksiä toiminnassaan, koska mitä monipuolisempi toimina, sitä varmempi on mahdollisuus yltää haluttuihin tavoitteisiin.

Omat vinkkini Instagramin käyttöön

Itse olen aloittanut Instagramin käytön useita vuosia sitten ja huomaan, että käyttötavassani on tapahtunut huomattavia muutoksia vuosien varrella. Alkutaipaleesta poiketen, oma toimintani on huomattavasti harkitumpaa nykypäivänä. Aiemmin saatoin lisätä kuvia Instagramiin hetken mielijohteesta niitä sen enempää muokkaamatta, kun taas nykyään keskityn huomattavasti enemmän kokonaisuuden luomiseen ja samankaltaisen värimaailman ylläpitoon.

Kuvien laadun lisäksi olen ottanut niiden muokkaukseen avuksi erillisiä sovelluksia, joilla pystyn muokkaamaan niiden värimaailmaa helposti. Aiemmin käytin ainoastaan Instagramin omia työkaluja kuvien muokkaukseen, mutta olen todennut esimerkiksi Lightroom- nimisen sovelluksen huomattavasti paremmaksi lopputuloksen suhteen. Lighroom-sovellus on mainio työkalu kuvien muokkausta ajatellen, koska sinne on mahdollista tallentaa erilaiset muokkaukset ja näin ollen niitä on mahdollista käyttää myös muiden kuvien muokkaukseen myöhemmin. Tallennetuista muokkauksista käytetään nimitystä presetit, joita on mahdollista myös ostaa kyseisestä sovelluksesta.

Tämän lisäksi olen kiinnittänyt huomattavasti enemmän huomiotani siihen, mitä haluan sanoa tekstien avulla. Olen nykyään tuonut teksteissäni esille huomattavasti enemmän esille omia kokemuksiani sekä ajatusmaailmaani ja olen huomannut, että se toimii seuraajilleni. Esimerkkinä nostan esille tapauksen, joka tapahtui vuosi sitten. Asuin vuokra-asunnossa, jossa ilmeni kosteutta. Tarinan jakamisessa hyödynsin silloin paljon story-ominaisuutta ja jaoin hyvin avoimesti ja rehellisesti tilanteen seuraajilleni. Tämän seurauksena sain paljon yhteydenottoja viestitse ja ymmärsin, että tämänkaltainen sisältö voisi toimia seuraajilleni. Ideana on siis jakaa haasteita omasta elämästäni, joihin myös muut pystyvät samaistumaan. Jakamalla myös omat ratkaisuni haasteisiin olen luonut kokonaisuuden, joka toimii seuraajilleni.

Olen kiinnittänyt myös huomiotani huomattavasti enemmän juurikin siihen, kuinka olen vuorovaikutteisempi sekä seuraajieni mutta myös seurattavien tilien suhteen. Tätä olen pitänyt yllä päivittäisellä toiminnallani, johon kuuluu muiden kuvista tykkääminen, kommentointi sekä sisällön tuottaminen. Mikäli en ole julkaissut profiiliini pysyvää julkaisua, olen tehnyt sen storin puolelle. Sekä storeissa ja julkaisuissa olen ottanut aktiivisempaan käyttöön myös muiden tilien merkitsemisen, jolla luon helppoa näkyvyyttä omalle tililleni. Mikäli olemme esimerkiksi ystävieni kanssa ulkona ja jaan storin siitä, merkitsemällä heidät siihen, heidän on helppoa jakaa julkaisuni omaan tiliinsä merkkauksen avulla ja tämä taas luo näkyvyyttä omalle tililleni.

Tärkeimpänä vinkkinä korostaisin kuitenkin kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä, mikäli oma toimintasi Instagramissa on tavoitteellista. Nykypäivänä yhä useampi pyrkii suuriin seuraaja- ja tykkäyslukuihin Instagramissa ja useat heistä odottavat sen tapahtuvan hyvin lyhyessä ajassa. Tämä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole mahdollista orgaanisesti nopealla aikataululla, koska kuten esseeni alussa mainitsin, päivittäisiä käyttäjiä pelkästään suomessa on yli 2 miljoonaa. Tämä tuo mukanaan yli 2 miljoonan käyttäjän sisällön ja samalla haasteen oman sisällön näkyvyyteen. Tämän vuoksi suosittelen kiinnittämään huomiota seuraajalukujen sijasta siihen, ketkä julkaisuihisi sitoutuvat ja minkälaisiin julkaisuihin he sitoutuvat ja reagoivat tykkäyksien ja kommenttien avulla. Julkaisuiden suhteen rohkaisenkin kokeilemaan sisältöä laidasta laitaan, jotta juuri se toimivin sisältö juuri sinulle ja seuraajillesi löytyy.

Lähteet:

Anssi. Digimarkkinointi. N.d. Yritys, vaikuta Instagramissa. Blogi. Luettu 14.4.2020. https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/yritys-vaikuta-instagramissa

Simone. Digimarkkinointi. N.d. Instagram-markkinointi – tehokkaaseen käyttöön + (Case-esimerkki). Blogi. Luettu 14.4.2020.

Instagram-markkinointi – Tehokkaaseen käyttöön + [Case-esimerkki]

Sari. Somelemon. 22.9.2016. 10 vinkkiä yritykselle Instagramin hyödyntämiseen. Luettu 15.4.2020.

10 vinkkiä yritykselle Instagramin hyödyntämiseen

Laaksonen. Emine. 20.5.2019. 4 vinkkiä, miten rakentaa vaikuttavampi Instagram-yritystili. Luettu 15.4.2020.

4 vinkkiä, miten rakentaa vaikuttavampi Instagram-yritystili

Kataja. Zoner. 6.9.2019. Perusta menestyvä Instagram-yritystili. Luettu 15.4.2020.

Perusta menestyvä Instagram-yritystili

Kommentoi