Tampere
27 May, Monday
23° C

Proakatemian esseepankki

Hyvän esimiehen ominaisuudetKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Kokemus hyvästä esimiehestä voi vaihdella työntekijöiden kesken voimakkaastikin riippuen siitä, miten esimiehen ominaisuudet ja toimintatavat vastaavat omiin toiveisiin ja odotuksiin. Erilaiset ihmiset kaipaavat esimieheltä erilaisia ominaisuuksia, joku arvostaa vahvaa johtajaa, joku toinen vapauksia toteuttaa itseään ja joku toivoo esimieheltä kannustusta ja rohkaisua. Alla on listattuna kymmenen ominaisuutta tai asiaa, joiden itse koen olevan tärkeä osa esimiestyötä ja jotka minä koen, että esimiehen olisi hyvä ottaa huomioon. Kymmenen kohtaa eivät ole tärkeysjärjestyksessä, vaan satunnaisessa järjestyksessä lueteltuna.

 

  1. Hyvä esimies on puolueeton ja tasavertainen kaikille

Hyvä esimies suhtautuu kaikkiin ihmisiin työyhteisössä tasavertaisesti, riippumatta siitä, missä asemassa tai työtehtävässä kukin työskentelee. Tasavertaisuuden tulee ilmentyä muun muassa viestinnässä ja olemuksessa. Tasavertainen esimies ei myöskään suosi ketään, kuten myöskään syrji tai aseta epätasa-arvoiseen asemaan. Kun esimies on tasavertainen, voidaan häntä pitää myös puolueettomana, mikä helpottaa esimerkiksi esimieheen lähestymistä.

Hyvä esimies ottaa erilaiset persoonallisuudet huomioon omassa johtamisessaan. Vaikka reilu kohtelu ja jokaisen huomiointi kantaa jo pitkälle, täytyy esimiehen ymmärtää työntekijöiden yksilölliset piirteet, toimintatavat ja tavoitteet ja hyödyntää niitä esimiestyössään. Jokainen yksilö tarvitsee erilaista johtamista. Kun erilaisten persoonallisuuksien vahvuudet ja heikkoudet tunnetaan, voidaan niiden avulla esimerkiksi jakaa työtehtäviä. Esimiehelle erilaisten persoonallisuuksien ymmärtäminen on siksikin tärkeää, että osataan ottaa huomioon ja ymmärtää erilaiset toimintatavat ja ajattelumallit (Kuusela 2013.)

 

  1. Hyvä esimies johtaa esimerkillä

Hyvä esimies ei jaa käskyjä norsunluutornista, vaan on samalla tasolla alaistensa kanssa. Hyvän esimiehen tulee ymmärtää alaistensa työtehtävät ja työnkuva, jotta hän voi ylipäänsä johtaa kyseistä työntekoa. Parhaassa tapauksessa esimies on itse ollut samassa työtehtävässä ennen esimies -asemaan pääsyä, jolloin hänen on helppo ymmärtää alaisiaan. Hyvä esimies vaikuttaa siltä, että hän pitää itseään ”yhtenä meistä”, minkä myötä esimiestä on helppoa lähestyä missä tahansa tilanteessa.

 

  1. Hyvä esimies on läsnä

Esimiehen tulee olla läsnä ja saatavilla silloin, kun työntekijä esimiestä tarvitsee. Hyvällä esimiehellä on aina aikaa alaisilleen, eikä hän aseta rajoja sille, millaisilla asioilla häntä saa häiritä. Hyvä esimies on myös kiinnostunut alaisistaan aidosti, on heihin kontaktissa ja kysyy kuulumisia. Hyvää esimiestä saa lähestyä asiassa kuin asiassa.

 

  1. Hyvä esimies edistää palautekulttuuria

Hyvä esimies kiinnittää huomiota palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Hyvän esimiehen tulee edistää avointa palautekulttuuria ja rohkaista jokaista työyhteisön jäsentä antamaan palautetta aina, kun sille on aihetta. Palautteen antamiselle paras ajankohta on heti, kun jokin tilanne syntyy, jolloin palaute ja sen aiheuttanut tapahtuma on vielä tuoreessa muistissa. Palautteenantokulttuurin tulee olla sellainen, että se toimii joka suuntaan. Palautetta pitää osata antaa ja vastaanottaa ja sen tulee kulkea niin työntekijältä esimiehelle, kuin esimieheltä työntekijällekin. Tämän lisäksi työntekijöiden välinen palaute on myös suotavaa. Hyvin tehdystä työstä tulee muistaa kiittää, mutta rakentavan palautteen antamista ei saa välttää. Rakentava palaute mahdollistaa ihmisten kehittymisen, kunhan se perustuu todelliseen havaintoon, ei tunteeseen.

 

  1. Hyvä esimies auttaa menestymään

Hyvä esimies on se, joka auttaa alaisiaan menestymään. Hyvän esimiehen tarkoitus on luoda puitteet, jotka mahdollistavat työntekijöiden menestymisen ja uralla etenemisen. Hyvä esimies osaa luopua työntekijöistä ja kannustaa heitä kehittymään työntekijöinä, vaikka se edellyttäisi työpaikan vaihtamista. Hyvän esimiehen tulee mahdollistaa työntekijöille asianmukainen koulutus ja puitteet kehittymiselle.

 

  1. Hyvä esimies huolehtii hyvinvoinnista

Hyvän esimiehen tulee tuntea työntekijät yksilöinä ja tunnistaa heidän tarpeensa. Esimiehen tulee huomata työntekijöissä tapahtuvat muutokset ja pyrkiä reagoimaan niihin. Esimerkiksi jos jollakulla työntekijällä on vaikea tilanne henkilökohtaisessa elämässään, voi esimies vähentää työn kuormittavuutta ja työtehtävien vaativuutta. Hyvä esimies on ennen kaikkea kiinnostunut alaistensa hyvinvoinnista ja keinoista, joilla hän voi sitä edesauttaa.

 

  1. Hyvä esimies antaa vastuuta

Hyvä esimies saa laisensa kokemaan olevansa tärkeitä ja työn tuntumaan merkitykselliseltä. Hyvä esimies ei väheksy työtehtäviä kuten ei työntekijöitäkään. Hyvä esimies arvostaa jokaisen työtä ja luottaa alaisiinsa. Luottamuksen myötä hyvä esimies jakaa vastuuta ja antaa työntekijöiden vaikuttaa omaan työhönsä. Hyvä esimies osallistaa työntekijöitä vaikuttamaan työyhteisön asioihin ja ilmapiiriin.

 

  1. Hyvä esimies edistää avointa ja aktiivista viestintää

Hyvä esimies huolehtii, että työyhteisössä on toimivat viestintäkanavat ja tiedon jakaminen on avointa ja aktiivista sekä tasavertaista. Viestinnän tulee olla helppoa ja vaivatonta sekä kaikkien saatavilla. Viestinnän häiriöt ovat monessa tapauksessa syy konfliktitilanteille, kun tieto ei ole saavuttanut vastaanottajaansa tai se on ehtinyt muuttua matkalla. Hyvä viestintä ei rasita työyhteisöä, vaan edistää vuorovaikutusta ja työntekoa.

 

  1. Hyvä esimies edistää työyhteisösuhteita

Hyvä esimies pyrkii edistämään ihmisten välisiä suhteita ja vuorovaikutusta, mikä vaikuttaa positiivisesti yhteistyöhön ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Esimiehen tulee järjestää alaisilleen aikaa, jossa ihmiset kohtaavat toisiaan. Toimiva yhteistyö edellyttää luottamusta, mikä voi rakentua vain, mikäli muiden kanssa ollaan kontaktissa ja ihmisiä kohdataan kasvokkain.

Työpaikan ihmissuhteiden toimivuus ei ole samantekevää. Kun työpaikalla tehdään yhteistyötä ja kohdataan ihmisiä, vaikuttaa se positiivisesti esimerkiksi työssä viihtymiseen sekä siihen, millaisia tuloksia erilaisissa tiimeissä saadaan aikaan. Jos ihmiset asetetaan jatkuvasti kilpailevaan asemaan keskenään, voi eri henkilöt kokea itsensä eriarvoisiksi ja voi olla, että esimerkiksi apua ei mennä pyytämään, sillä koetaan sen osoittavan heikkoutta. Lisäksi kanssakäymisestä voi tulla välttelevää, eikä yhteistyötä synny. (Kuusela 2013.)

 

  1. Hyvä esimies kantaa vastuunsa

Hyvä esimies puuttuu työyhteisön epäkohtiin, eikä lakaise ongelmia maton alle. Esimiehen velvollisuus on tehdä työympäristöstä jokaiselle turvallinen paikka työskennellä ja tuntea olonsa turvalliseksi. Esimiehen tehtävä on huolehtia, että kukaan ei tule kiusatuksi ja työyhteisössä kukaan ei joudu syrjityksi.

Hyvä esimies kantaa vastuun paitsi omista virheistään, mutta usein myös tiiminsä huonosta tuloksesta. Jos esimies ei kanna vastuutaan, ei hän voi odottaa sitä myöskään alaisiltaan. Vastuunkanto edellyttää esimieheltä muun muassa nopeaa ongelmanratkaisukykyä vaikeassa tilanteessa. (Reinikainen 2018.)

 

Yllä listaamani ominaisuudet ovat sellaisia, joita itse arvostan esimiehessä. Hyvä esimies on ihmisenä miellyttävä ja helposti lähestyttävä sekä muut huomioon ottava. Hyvä esimies on myös empatiakykyinen ja tuntee alaisensa niin hyvin, että pystyy ymmärtämään heitä, heidän toimintatapojaan ja ajatuksiaan. Hyvä esimies ennen kaikkea suhtautuu asioihin avoimesti ja antaa kaikille mahdollisuuden. Listaamani kohdat kuulostavat omaan korvaani kovin luontevilta, mutta kun pohdin aiempia esimiehiäni, on muutaman heistä kohdalla tähän listaan peilaten paljonkin puutteita. Nyt kun joulukuussa valmistuu ja siirtyy opiskelusta työelämään, kiinnittää varmasti paljon huomiota erilaisiin tekijöihin työympäristössä. Vaikka meillä Proakatemialla katse on hyvin vahvasti tulevaisuuden osaamisessa ja olemme ikään kuin aallon harjalla, tulee myös meidän jokaisen muistaa nöyryys ja se, että toimintatapoja on monia ja välttämättä se oma tapa ei aina ole se oikea tai ainakaan ainoa sellainen. Avoimuus uusille asioille kantaa tässäkin pitkälle.

 

 

LÄHTEET

 

Kuusela S. 2013. Esimiehen Vuorovaikutustaidot. SanomaPro

Työsopimuslaki (2001/55) (käytetty pohdinnan tukena)

Reinikainen P. 2018. Täytätkö nämä kuusi kriittistä ominaisuutta? Jos täytät, olet hyvä johtaja. Suomen Yrittäjät, https://www.yrittajat.fi/uutiset/572100-taytatko-nama-kuusi-kriittista-ominaisuutta-jos-taytat-olet-hyva-johtaja

Kommentoi