Tampere
30 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

Henkilönsuojainten käyttö rakennustöissäKirjoittanut: Julius Honkanen - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Useita lähteitä
Useita lähteitä
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Essee on kirjoitettu yhteistyössä maanrakennusinsinööri -opiskelija kanssa.

Kirjoittanut: Julius Honkanen ja Olli Dahl

Mitä henkilönsuojainten käytöstä on määritelty laissa

Finlexin työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 ensimmäisen pykälän mukaan “lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.”

23.8.2002/738 §15 sanotaan, että työnantajan on hankittava ja annettava työntekijän käyttöön erikseen säädetyt vaatimukset täyttävät ja tarkoituksenmukaiset henkilönsuojaimet, jollei tapaturman tai sairastumisen vaaraa voida välttää tai riittävästi rajoittaa työhön tai työolosuhteisiin kohdistuvilla toimenpiteillä.

Jos työn luonne, olosuhteet tai työn tarkoituksenmukainen suorittaminen edellyttää apuvälineiden tai muiden varusteiden käyttöä, on työnantaja velvollinen hankkimaan ne työntekijälleen välttämättömän tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi.

1407/1993 sovelletaan henkilönsuojainten valintaan ja käyttöön työturvallisuuslaissa (299/58) tarkoitetussa työssä. Laissa on määritelty mitä henkilönsuojain tarkoittaa ja kuinka niitä käytetään ja huolletaan, sekä laissa on erikseen määritelty myös henkilönsuojainten käytön ohjeistuksesta toimialakohtaisesti.

Henkilönsuojaimet tarkoittavat työntekijän saatavilla olevia turvavarusteita, joita turvallinen työskentely edellyttää. Työvarusteet valitaan vaaratekijöiden perusteella, eli millaisia riskejä ja vaaroja työtehtävässä esiintyy.

Työntekijän on käytettävä suojainta, jos työhön liittyvää vaaraa ei voida poistaa teknisillä ratkaisuilla tai työjärjestelyillä. Eli työnantajan on hankittava tarvittavat varusteet sekä valvottava niiden käyttöä, ja työntekijällä on vastuu käyttää niitä.

 

Valitsimme työtehtäväksi rakennuksen pohjien tekemisen. Alla olevassa taulukossa näkyy työtehtävään tarvittavat henkilönsuojaimet, jotka suojaavat mahdollisilta, ennalta kartoitetuilta vaaratekijöiltä työmaalla. Työvaatteiden on oltava CEE merkittyjä.

Turvakengät
Suojalasit
Kypärä
Huomiovaatteet
Työhanskat
Hengityssuojain
Kuulosuojaimet

Turvakengät, mieluummin korkeavartiset ehkäisevät pohjienteko työmaalla nilkkojen vääntymisiä, hiertymiä, varpaiden väliin jäännin/murskautumisen jos päälle tippuu jotakin, naulan tai muun terävän päälle astumisen turvapohjan ansiosta. Turvakengät vaimentavat myöskin tehokkaasti tärinää, jota saattaa ilmetä esimerkiksi maantiivistäjää käytettäessä.

Suojalasit suojaavat henkilön silmiä mahdollisilta sinkoilevilta kiviltä, kipinöiltä, nesteiltä, lialta ja pölyltä. On myös olemassa aurinkolasi suojalaseja, jotka suojaavat myöskin UV valolta.

Kypärä suojaa päätä tippuvilta esineiltä, sinkoilevilta kiviltä, kipinöiltä ja törmäyksiltä/kolahduksilta. Jos kypärää käytetään oikein, suojaa se myös hyvin kaatuessa.

Huomiovaatteet nimensä mukaan tekevät sinut näkyväksi työmaalla kirkkaiden värien sekä heijasteiden avulla. Tämä ehkäisee esimerkiksi tapaturmia kuorma-autojen ja työkoneiden kanssa. Ajoneuvon kuljettajan on helppo havaita huomiovaatteissa kulkeva henkilö, jolloin yliajot ja muut törmäykset vähenevät. Huomiovaatteet ovat yleisesti myös kestävää materiaalia, joka auttaa ehkäisemään viiltoja, ruhjeita sekä palovammoja. Huomiovaatteita on myös talvi ja kesämalleja, jolloin talveksi on saatavilla lämpimiä vaatteita.

Hanskat suojaavat työntekijän käsiä ruhjeilta, lialta, viilloilta ja hiertymiltä. Hanskoja on myöskin monenlaisia, jolloin esimerkiksi talvella on tarjolla paksumpia hanskoja, jotta kädet pysyvät lämpöisinä. Nesteitä esimerkiksi polttoainetta käsitellessä on suositeltavaa käyttää sellaisia hanskoja, joita neste ei läpäise.

Hengityssuojain on varalta listattuna sitä varten, jos jonkin materiaalin tai koneen käsittely aiheuttaa pölyä, voi tarvittaessa käyttää hengityssuojainta.

Kuulosuojaimet suojaavat työntekijän korvia ensinnäkin melulta, joita esiintyy työmaalla paljon koneiden ja akkutyökalujen johdosta. Kuulosuojaimet suojaavat myöskin hyvin korvia lentäviltä kappaleilta ja kylmältä.

 

Mitä opimme

Opimme kuinka suuri vastuu työnantajalla on työntekijöiden työturvallisuudesta ja henkilönsuojainten käytöstä, hankinnoista, ohjeistuksesta ja opetuksesta. Henkilönsuojainten käyttö rakennustöissä aiheena vaikutti aluksi tylsältä, mutta lainsäädäntöön tutustuminen ja aiheeseen syventyminen tekikin siitä melko mielenkiintoisen. Opimme myös hyödyntämään Finlexin oikeudellisen aineiston kirjastoa, josta voi tulevaisuudessa olla hyötyä monessakin asiassa. Talonrakennukseen liittyvän pohjatyön vaaratekijöiden kartoitus oli todella hyödyllistä, sillä kaikkia työhön kuuluvia riskejä ei aina tule mietittyä etukäteen. Kartoitettuamme nämä vaaratekijät oli helpompi pohtia myös henkilönsuojavarusteita, joita mahdollisesti kyseisessä työtehtävässä tarvitaan.

 

Lähteet:

Finlex 22.12.1993/1407. Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä. Luettu: 13.12.2021

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1993/19931407#a1407-1993

Finlex 205/2009. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Luettu: 13.12.2021

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205

Finlex 28.8.2002/738. Työturvallisuuslaki. Luettu: 13.12.2021

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Työsuojelu.fi 2.8.2021. Suojaimet työssä. Artikkeli. Luettu: 13.12.2021

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/suojaimet-tyossa

Työterveyslaitos. Suojainten lainsäädäntö. Luettu: 12.12.2021

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/henkilonsuojaimet/suojainten-lainsaadanto/

Kommentoi