Tampere
19 May, Sunday
14° C

Proakatemian esseepankki

Franchising-yrittäjyysKirjoittanut: Erika Niemi - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Franchising-yrittäjyys

 

Johdanto

Tässä esseessä tarkastelemme franchisingin monimutkaista maailmaa, pureudumme sen etuihin ja haasteisiin sekä arvioimme sen vaikutusta yrittäjyyteen ja talouteen laajemmin.

Yrittäjyys on aina ollut yksi talouden keskeisistä moottoreista, mutta viime vuosikymmeninä on noussut esiin erityinen liiketoimintamalli, joka on muuttanut perinteisiä käsityksiä yrittäjyydestä, eli franchising. Franchising on kasvanut voimakkaasti maailmanlaajuisesti tarjoten yrittäjille mahdollisuuden omistaa ja operoida yritystä, samalla kun he hyödyntävät tunnetun brändin ja liiketoimintamallin voimaa. Tämä järjestelmä on synnyttänyt menestyviä tarinoita, mutta samalla se kohtaa myös monia haasteita.

 

Franchising on liiketoimintaa, jossa yritys myöntää oikeuden toiselle osapuolelle toimia sen brändin alla ja käyttää sen liiketoimintamallia. Tämä onkin houkutellut monia yrittäjiä mahdollisuudellaan aloittaa oma yritys vähäisemmällä riskillä ja vakiintuneen brändin tuella. Tämä liiketoimintamalli ei kuitenkaan ole pelkkää ruusuilla tanssimista, sen takana piilee joukko monimutkaisia kiemuroita, jotka vaikuttavat sekä franchise-antajan että -ottajan menestykseen.

 

Yksi franchisingin houkuttelevimmista piirteistä on mahdollisuus hyödyntää jo tunnettua brändiä ja testattua liiketoimintamallia, tämä tarjoaa yrittäjälle etulyöntiaseman markkinoilla ja voi merkittävästi vähentää liiketoiminnan käynnistämiseen liittyviä riskejä. Kuitenkin menestyminen franchisingissa edellyttää tarkkaa ymmärrystä sekä franchise-antajan odotuksista sekä liiketoimintaympäristöstä.

 

Toisaalta franchisingin haasteisiin kuuluu se, että paikallisten markkinoiden erot voivat vaikuttaa merkittävästi liiketoiminnan menestymiseen. Yrityksen on sopeuduttava paikallisiin kulttuureihin, lainsäädäntöihin ja kuluttajien tarpeisiin säilyttääkseen kilpailukykynsä. Lisäksi franchise-ottajan on noudatettava tiukkoja standardeja ja sääntöjä, mikä voi rajoittaa liiketoiminnan joustavuutta.

 

 

Franchising-yrittäjyyden Perusteet ja liiketoiminnan Dynamiikka

Franchising-yrittäjyyden perusta lepää liiketoimintamallissa, jossa liiketoiminnan omistaja, eli franchising-antaja, myöntää oikeuden käyttää omaa liiketoimintakonseptiaan ja brändiään toiselle yrittäjälle, jota kutsutaan franchising-yrittäjäksi. Tämä liiketoimintamalli on kiteytys vastuun ja hyötyjen jakamisesta, jossa molemmat osapuolet pyrkivät saavuttamaan yhteisen menestyksen.

 

Franchising-yrittäjyys rakentuu ensisijaisesti liiketoiminnan omistajan ja yrittäjän väliseen sopimukseen, joka säätelee oikeuksien ja velvollisuuksien jakamista. Yrittäjä sitoutuu maksamaan alkusijoitusmaksun ja mahdollisesti myös jatkuvia rojaltimaksuja saadakseen käyttöoikeuden franchising-antajan brändiin ja liiketoimintakonseptiin. Tämä oikeus mahdollistaa yrittäjälle liiketoiminnan käynnistämisen tietyllä alueella ja antaa samalla mahdollisuuden hyödyntää franchising-antajan tukea.

 

Franchising-antajan vastuulla on tarjota kattava tuki, kuten koulutusta, markkinointitukea, ja operatiivista ohjausta. Varmistaen samalla, että yrittäjä noudattaa tietyt standardit ja liiketoimintaprosessit. Tämä kahdensuuntainen vuorovaikutus luo vahvan kumppanuuden, jossa kumpikin osapuoli osallistuu liiketoiminnan menestykseen omalla panoksellaan.

Franchising-yrittäjyyden toimintaperiaate perustuu siis yhteiseen päämäärään ja vastuunjakoon, luoden samalla vahvan perustan pitkäaikaiselle yhteistyölle. Tämä malli ei ainoastaan tarjoa mahdollisuutta yrittäjälle omistaa ja operoida liiketoimintaa, vaan se myös hyödyntää franchising-antajan jo vakiintunutta brändiä ja liiketoimintamallia. Tällainen vuorovaikutus luo keskinäistä luottamusta ja vähentää liiketoimintaan liittyviä riskejä.

 

Franchising-yrittäjyyden dynamiikkaa ohjaa myös yhteisen brändin voima. Toimiminen tunnetun brändin alla antaa yrittäjälle merkittävän kilpailuedun markkinoilla, missä asiakkaat tunnistavat brändin ja sen arvot, luoden luottamusta ja houkutellen uutta asiakaskuntaa. Brändin yhtenäisyys kaikkien franchising-yksiköiden välillä on välttämätöntä, jotta asiakkaat voivat odottaa samanlaista palvelua ja laatua riippumatta siitä, missä päin maailmaa he asioivat.

 

Toinen merkittävä osa liiketoiminnan dynamiikkaa on yhteistyö franchising-antajan kanssa. Franchising-antaja tarjoaa usein koulutusta yrittäjille, jotta nämä voivat omaksua ja toteuttaa liiketoimintamallin tehokkaasti. Lisäksi franchising-antajan tarjoama markkinointituki auttaa lisäämään näkyvyyttä ja houkuttelemaan uusia asiakkaita. Tämä yhteistyö perustuu vahvaan kommunikaatioon ja avoimeen vuorovaikutukseen, mikä on välttämätöntä molemminpuoliselle menestykselle.

 

Kokonaisuutena franchising-yrittäjyyden liiketoiminnan dynamiikka tarjoaa tasapainon itsenäisyyden ja tuen välillä. Yrittäjät voivat hyödyntää vakiintuneen brändin etuja samalla kun heillä on vapaus muokata liiketoimintaa alueellisiin tarpeisiin sopivaksi. Yhteistyö franchising-antajan kanssa varmistaa, että liiketoimintamallia noudatetaan tarkasti, samalla kun se mahdollistaa joustavuuden paikallisten markkinoiden haasteisiin vastaamiseksi. Tämä liiketoiminnan dynamiikka on osoittautunut menestyksekkääksi useilla toimialoilla ja tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden yrittäjille liiketoiminnan laajentamiseen ja menestykseen.

 

Franchising-antajan ja Yrittäjän Välinen Suhde

 

Franchising-yrittäjyyden ytimessä on vahva ja vastavuoroinen suhde franchising-antajan ja yrittäjän välillä. Tämä suhde perustuu syvään yhteistyöhön, tukiin ja vastuunjakoon, luoden vankan perustan pitkäaikaiselle kumppanuudelle, jonka on tarkoitus edistää molempien osapuolten menestystä. Suhde perustuu avoimeen kommunikaatioon ja säännölliseen vuorovaikutukseen. Franchising-antajan ja yrittäjän välillä tapahtuva jatkuva keskustelu mahdollistaa ongelmien nopean ratkaisun ja mahdollistaa molempien osapuolten pysymisen ajan tasalla liiketoiminnan kehityksestä. Tämä avoimuus on keskeistä, jotta voidaan varmistaa, että molempien osapuolten odotukset täyttyvät ja mahdolliset haasteet käsitellään välittömästi.

 

Yhteinen tavoite luo vahvan pohjan suhteelle. Franchising-antajan ja yrittäjän tulee jakaa samat liiketoimintatavoitteet ja visiot menestyksestä. Tämä yhteinen päämäärä motivoi molempia osapuolia työskentelemään yhdessä kohti menestystä, ja se luo myös perustan pitkäaikaiselle sitoutumiselle yhteiseen liiketoimintaprosessiin.

 

Vastuunjakaminen on keskeinen osa suhdetta. Franchising-antajan vastuulla on tarjota vahva brändi, toimiva liiketoimintamalli ja jatkuva tuki, kun taas yrittäjä vastaa oman yksikkönsä päivittäisestä operoinnista ja paikallisten markkinoiden ymmärtämisestä. Tämä vastuunjakaminen luo tasapainon itsenäisyyden ja yhteistyön välille, mikä on keskeistä suhteen kestävyydelle.

 

Franchising-antajan ja yrittäjän välinen suhde ei ole vain sopimus liiketoiminnan harjoittamisesta, vaan se on kumppanuus, joka perustuu luottamukseen, yhteiseen visioon ja avoimeen kommunikaatioon. Menestyvä suhde tuottaa voittoja sekä franchising-antajalle että yrittäjälle, ja se osoittaa, kuinka vahva yhteistyö voi olla avain menestyksekkääseen franchising-yrittäjyyteen.

 

Franchising-yrittäjyyden Keskeiset Tekijät

Franchising-yrittäjyyden menestyksessä korostuu useita keskeisiä tekijöitä, jotka muokkaavat liiketoimintamallin toimivuutta ja houkuttelevuutta yrittäjille. Näiden tekijöiden ymmärtäminen on ratkaisevaa sekä franchising-antajille että yrittäjille, kun he hakevat pitkäaikaista ja vastavuoroista menestystä.

 

Brändin voima on yksi keskeisimmistä tekijöistä. Menestyvä franchising edellyttää, että brändi on vahva, tunnistettava ja luotettava. Yhteisen brändin alla toimiminen tarjoaa yrittäjälle valmiin asiakaskunnan ja markkinointietua. Brändin yhtenäisyys kaikkien franchising-yksiköiden välillä varmistaa sen, että asiakkaat voivat odottaa samanlaista laatua ja palvelua riippumatta siitä, missä päin maailmaa he asioivat.

 

Liiketoimintamallin toimivuus on ratkaisevaa. Franchising-yrittäjyyden menestys perustuu toimivaan ja helposti toistettavaan liiketoimintamalliin. Tämä malli tarjoaa yrittäjälle selkeän reitin menestykseen ja vähentää oppimiskäyrää. Kattava koulutus ja ohjeistus varmistavat, että jokainen yksikkö noudattaa samaa liiketoimintamallia, luoden yhtenäisen asiakaskokemuksen.

 

Yhteenvetona, nämä keskeiset tekijät muodostavat vahvan perustan franchising-yrittäjyydelle. Menestyksekäs brändi, toimiva liiketoimintamalli ja yhteinen tavoite luovat suotuisan ympäristön, jossa sekä franchising-antaja että yrittäjä voivat kukoistaa. Nämä tekijät ovat avainasemassa yrittäjän menestyksessä, samalla kun ne varmistavat franchising-antajan brändin jatkuvan kasvun ja maineen vahvistumisen markkinoilla.

 

Franchising-yrittäjyyden Edut ja Haasteet

Edut

Franchising-yrittäjyyden houkuttelevuus piilee monissa eduissa, jotka tarjoavat yrittäjille mahdollisuuden omistaa ja operoida liiketoimintaa tehokkaasti ja vähemmällä riskillä verrattuna itsenäiseen liiketoiminnan aloittamiseen. Näiden etujen ymmärtäminen on avainasemassa yrittäjän päätöksessä valita franchising-yrittäjyys liiketoimintamuotonaan.

 

Riskien Jakaminen: franchising tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden omistaa liiketoiminta ilman täyttä vastuuta kaikista riskeistä. Vaikka yrittäjä toimii itsenäisenä toimijana, hän voi jakaa liiketoimintaan liittyviä riskejä franchising-antajan kanssa. Tämä sisältää niin taloudellisia riskejä kuin liiketoimintamallin toimivuuteen liittyviä riskejä.

 

Valmiit Liiketoimintaprosessit: Yrittäjä saa käyttöönsä valmiin liiketoimintamallin ja prosessit, mikä vähentää oppimiskäyrää ja mahdollistaa nopeamman käynnistymisen. Franchising-antaja tarjoaa yrittäjälle kattavan koulutuksen ja ohjeistuksen, jotta tämä voi omaksua tehokkaasti liiketoimintamallin ja varmistaa, että kaikki yksiköt toimivat samojen standardien mukaisesti.

Nämä edut tarjoavat yrittäjälle vankan pohjan menestyä franchising-yrittäjänä. Riskien jakaminen vähentää taloudellista painetta ja luo turvallisuudentunnetta liiketoiminnan aloittamisessa. Valmiit liiketoimintaprosessit säästävät aikaa ja vaivaa, mikä mahdollistaa nopeamman kasvun ja paremman asiakaspalvelun tarjoamisen. Näin ollen franchising-yrittäjyys tarjoaa yrittäjälle optimaalisen tasapainon itsenäisyyden ja tukirakenteen välillä, mikä on avain menestykseen liiketoiminnassa.

 

Haasteet

Vaikka franchising-yrittäjyys tarjoaa monia etuja, se ei ole vailla haasteita, jotka yrittäjän on otettava huomioon päätöstä tehdessään. Ymmärtäminen näistä haasteista on kriittistä, jotta yrittäjä voi valmistautua ja kehittää strategioita niiden hallitsemiseksi tehokkaasti.

 

Rajoitettu Luovuus: Franchising-yrittäjyys saattaa rajoittaa yrittäjän luovuutta ja päätöksentekovaltaa. Koska liiketoiminta perustuu tietyille brändin ja liiketoimintamallin standardeille, yrittäjällä voi olla vähemmän liikkumavaraa omien ideoiden toteuttamiseen. Tämä voi aiheuttaa haasteita yrittäjän omien visioiden sovittamisessa franchising-konseptiin.

 

Riippuvuus Franchising-antajasta: Menestys franchising-yrittäjänä voi olla vahvasti riippuvainen franchising-antajan strategisista päätöksistä. Yrittäjä ei voi täysin kontrolloida esimerkiksi brändin kehitystä tai markkinointikampanjoita. Tämä riippuvuus voi olla haasteellista, etenkin jos franchising-antaja tekee päätöksiä, jotka eivät ole linjassa yrittäjän näkemysten kanssa.

 

Vaikka nämä haasteet voivat olla merkittäviä, ne eivät ole ylitsepääsemättömiä. Yrittäjät voivat käsitellä rajoitettua luovuutta aktiivisella kommunikaatiolla franchising-antajan kanssa ja etsimällä neuvotteluratkaisuja. Riippuvuutta franchising-antajasta voi lieventää valitsemalla huolellisesti sellainen franchising-konsepti, jonka arvot ja tavoitteet vastaavat omia. Näin yrittäjä voi tasapainoilla franchising-konseptin vakiintuneisuuden ja oman luovuuden tarpeen välillä.

 

Yhteenvetona, haasteiden tunnistaminen on ensimmäinen askel niiden voittamiseen. Franchising-yrittäjyys voi olla menestyksekäs liiketoimintamalli, kun yrittäjä on tietoinen haasteista ja valmistautunut käsittelemään niitä tehokkaasti.

 

Franchising ketjut Suomessa

Suomessa toimii yhteensä noin 250–300 franchising ketjua, joista vanhimmat ovat toimineet franchising mallilla yli 40 vuoden ajan. Vuosittain useat uudet ketjut ja satoja uusia franchising yrittäjiä aloittaa toimintansa. Lisäksi maailmalta saapuu jatkuvasti uusia ketjuja, ja suomalaiset ketjut laajentavat toimintaansa kansainvälisesti.

TOIMIPISTEIDEN LUKUMÄÄRÄ KETJUISSA – TOP10

Suomessa toimivissa franchising ketjuissa on arvioitu olevan kaikkiaan noin 9.000 toimipistettä, joista noin 70 % on yrittäjävetoisia. Toimialoittain toimipisteet jakautuvat suurin piirtein seuraavasti: HoReCa 45 %, Kauppa 25 %, B-to-C-palvelut 15 % ja B-to-B-palvelut 15 %.

Suurimmat ketjut toimipisteitten lukumäärällä mitattuna:

 1. R-kioski 450
 2. Sibylla 290
 3. Hesburger 279
 4. Kotipizza 300
 5. Subway   186
 6. Instrumentarium 148
 7. Kiinteistömaailma   110
 8. Laatutakuu   109
 9. Rolls   100
 10. Hertz 86

 

 

YRITTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ KETJUISSA – TOP10

Suomessa toimivissa franchising ketjuissa on arvioitu olevan kaikkiaan noin 5.000 yrittäjää, joista noin joka neljäs omistaa useamman kuin yhden toimipisteen. Toimialoittain yrittäjät jakautuvat suurin piirtein seuraavasti: HoReCa 35 %, Kauppa 20 %, B-to-C-palvelut 30 % ja B-to-B-palvelut 15 %.

Suurimmat ketjut yrittäjien lukumäärällä mitattuna:

 1. R-kioski 325
 2. Kotipizza 280
 3. Sibylla   200
 4. Kiinteistömaailma   113
 5. Laatutakuu 109
 6. Rolls   95
 7. Subway     90
 8. RE/MAX     75
 9. Scanburger   73
 10. Specsavers     67

 

(franchisenews.fi)

 

 

Suomalaiset franchising-ketjut ovat osoittaneet, että franchising-malli voi olla menestyksekäs tapa laajentua ja tarjota palveluita eri puolilla maata. Näiden ketjujen menestys perustuu vahvaan brändiin, toimivaan liiketoimintamalliin ja yhteistyöhön franchising-yrittäjien kanssa.

 

 

Pohdinta

Tässä esseessä olemme sukeltaneet franchising-yrittäjyyden maailmaan, tutkien sen keskeisiä piirteitä, etuja ja haasteita. Franchising-yrittäjyys on osoittautunut voimakkaaksi liiketoimintamalliksi, joka perustuu vahvaan kumppanuuteen franchising-antajan ja yrittäjän välillä. Keskittyessämme määritelmään, liiketoiminnan dynamiikkaan, keskeisiin tekijöihin, eduihin ja haasteisiin olemme hahmotelleet franchising-yrittäjyyden moniulotteista luonnetta.

 

Yksi tärkeimmistä huomioista on, että franchising-yrittäjyys tarjoaa ainutlaatuisen tavan jakaa vastuuta. Franchising-antaja tuo mukanaan vakiintuneen brändin, liiketoimintamallin ja tuen, kun taas yrittäjä tuo paikallisen markkinatuntemuksen ja operatiivisen sitoutumuksen. Tämä vastuunjakaminen ei ainoastaan vähennä yrittäjän taloudellista painetta, vaan myös luo tilaa yhteistyölle ja molemminpuoliselle menestykselle.

 

Kumppanuuden perustana on myös yhteinen tavoite. Franchising-antajan ja yrittäjän on jaettava visio menestyksestä, ja tämä yhteinen päämäärä toimii liimana, joka yhdistää kaksi osapuolta. Yhteinen tavoite ei ainoastaan ohjaa päivittäistä toimintaa, vaan myös motivoi yrittäjää ja franchising-antajaa kehittämään liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä.

 

Vaikka etuja on paljon, olemme myös tarkastelleet haasteita, kuten rajoitettua luovuutta ja riippuvuutta franchising-antajasta. Nämä haasteet ovat osa franchising-yrittäjyyden dynamiikkaa, mutta ne eivät ole esteitä menestykselle. Niiden voittamiseksi tarvitaan aktiivista kommunikaatiota, neuvotteluvalmiutta ja valikoivan franchising-konseptin huolellista valintaa.

 

Loppukaneetiksi voimme todeta, että franchising-yrittäjyys on tarina vastuunjaosta ja kumppanuudesta. Se on malli, joka on osoittanut, että menestys voi syntyä, kun vahvuudet yhdistetään ja vastuuta jaetaan tasapuolisesti. Franchising-yrittäjyys ei ole pelkästään liiketoimintamalli, vaan se on tarina menestyksestä, joka rakentuu yhteistyölle ja kumppanuudelle. Se on matka, jonka aikana yrittäjä ei ole yksin, vaan jakaa matkansa toisen kanssa, ja juuri tämä tekee siitä voimakkaan ja houkuttelevan liiketoimintavaihtoehdon monille yrittäjille maailmanlaajuisesti.

 

Lähteet

 

https://www.emi.fi/blogi/ketjuyrittaminen-eli-franchising-yrittajyys

https://www.yrittajat.fi/tietopankki/yrittajaksi-ryhtyminen/yritysmuodot/franchising/

Gabriel, V. Rank Books. 2016. Success In Franchising

 

Kommentoi