Tampere
24 May, Friday
18° C

Esseeohjeistus

Proakatemian esseekäytänteet 1.4.2024 alkaen 

Proakatemian esseekäytänteitä on uudistettu vastaamaan paremmin tutkinto-ohjelman tarpeita jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Esseiden tuottamisessa halutaan jatkossa painottaa luovuutta, nykyaikaisia sisällöntuotantotapoja, analyyttisuutta, reflektointia ja jatkuvaa oppimista.  

Pisteitä kerrytetään HOPSiin sen mukaan, kun esseitä julkaistaan. Esseiltä vaaditaan informatiivisuutta, laadukasta sisältöä, sujuvaa kielioppia sekä käytännön esimerkkejä.  

Nämä ohjeet ovat suuntaa antavia, ja tilannekohtaisista linjauksista vastaavat valmentajat tiimin tarpeiden mukaisesti! 

Esseiden kategoriat: 

 • noin 50 % esseepisteistä koostuu esseistä/reflektoivista tuotoksista, joista saa 1–2 esseepistettä.  
 • noin 50 % esseepisteistä koostuu akateemisista esseistä, joista saa 3 esseepistettä  

Esseepisteet: 

Proakatemialla suoritetun tutkinnon aikana tulee saada vähintään 100 esseepistettä seuraavasti: 

Esseepisteet  Syksy  Kevät 
1. vuosi  0  15 
2. vuosi  20  20 
3. vuosi  20  20 
4. vuosi  5   

 

Kirjaamisen ja julkaisemisen ohjeet 

Kaikki esseet julkaistaan Proakatemian Esseepankissa. Proakatemialla omista opeista, kopeista ja virheistä halutaan viestiä avoimesti ja tuoda oppeja koko yhteisölle. Suojatun esseen voi kirjoittaa poikkeusluvalla, jos sille on hyvät perustelut ja siitä on etukäteen valmentajan kanssa erikseen sovittu. Suojatut esseet palautetaan suoraan valmentajalle.  

Esseepankissa valitaan esseelle pisteluokitus (1,2 tai 3 pisteen essee). Esseepisteet kirjataan HOPSiin Esseet-välilehdelle.  

 

Tarkentavia ohjeita 

Esseiden tarkoituksena on osoittaa oppimista opetussuunnitelman mukaisesti ja siksi jokaisen esseen tulee sisältää kirjoittajan omaa reflektiota.  

Kunkin kirjoittajan oma tiimivalmentaja lukee ja arvioi akateemisen esseen sekä antaa niistä palautetta joko tarvittaessa tai esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Sen sijaan 1–2 pisteen esseet arvioidaan oman tiimin kesken. Tiimit voivat käsitellä jäsentensä tuotoksia esimerkiksi pajoissa tai viikkopalavereissa sekä vertaisarvioida ja relfektoida oppimaansa yhdessä. Tiimi voi yhteisellä päätöksellä myös vaihtaa tuotoksista saatujen pisteiden määrää laadun tai laajuuden perusteella.  

Kaikissa esseissä tai reflektoivissa tuotoksissa on oltava lähde ja käytetyt lähteet merkittyinä. 

Yhden pisteen essee / reflektoiva tuotos 

 • esseellä tulee olla vähintään yksi lähde. Lähde voi olla kirjan tai artikkelin lisäksi myös vaikkapa seminaari, luento, paja, solu, tms. 
 • esseen pituus on noin 1–2 sivun (A4) mittainen. Lukuaika esseepankissa noin 2–3 min. 
 • ensimmäisenä vuonna keskitytään kirjoitettuihin esseisiin, jatkossa esseen voi toteuttaa myös vaikkapa podcastina, lautapelinä, videona/elokuvana, LinkedIn-julkaisuna tms. 
 • myös kattava palaute toisen tiimiyrittäjän esseeseen luokitellaan yhden pisteen esseeksi 
 • yhden pisteen esseet kirjoitetaan yksin, podcastissa voi olla useampi henkilö 

Kahden pisteen essee / reflektoiva tuotos 

 • yksin kirjoitettu, vähintään 3–5 sivun (A4) mittainen. Lukuaika esseepankissa noin 4-6 min. 
 • ainakin kaksi lähdettä, joista toisen täytyy olla kirja  
 • ensimmäisenä vuonna keskitytään kirjoitettuihin esseisiin, jatkossa toteutus voi olla myös vaikkapa podcast, lautapeli, esitelmä tai näytelmä, tms., kunhan teoria sekä aiheeseen syventyminen nousee esiin ammattimaisesti 
 • esseen/tuotoksen tulee olla informatiivinen, sujuvasti kirjoitettu ja sisältää reflektointia liittyen kirjoittajan omaan, tiimin tai yhteisön oppimiseen, projekteihin tai yrittäjyyteen 

Kolmen pisteen essee / akateeminen essee 

 • kirjoittajina voi olla 1–3 tiimiyrittäjää 
 • sivumääräsuositus riippuu kirjoittajien lukumäärästä; yksin kirjoitettu on noin 6–10 sivua, kaksin kirjoitettu noin 8–12, kolmistaan kirjoitettu noin 10–13 sivua. Akateemisen esseen lukuaika on minimissään 7 minuuttia. 
 • yhden kirjoittajan akateemisen esseen tulee sisältää vähintään kolme lähdettä ja ainakin yhden niistä tulee olla kirja, 2–3 kirjoittajan esseissä lähteitä tulee olla vähintään 4–5 
 • esseeltä edellytetään asiasisältöä, konkreettisia oppeja ja selkeää, loogista kieltä 
 • esseessä voi hyödyntää esimerkiksi erilaisia tutkimustuloksia 
 • akateeminen essee luo hyvää pohjaa opinnäytetyölle 
 • väliotsikointi suositeltavaa ja lähde- sekä tekstiviitteissä noudatetaan TAMKin ohjeita: https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/tamk/opiskelu-0/kirjallisen-raportoinnin-opas/kirjallisen-raportoinnin-opas-e-lahdeluettelo 

Esseiden hylkääminen 

Heikkotasoiset tai selkeästi puutteelliset (ks. lähde-, julkaisu- ym. linjaukset) esseet tulee ottaa puheeksi tiimin tai valmentajan kanssa. Tällaiset esseet hylätään viimeistään kehityskeskustelujen yhteydessä. HOPSiin kirjatut pisteet poistetaan ja hylätyt esseet joko korjataan tai kirjoitetaan kokonaan uudestaan. Korjausten jälkeen asiasta lähetetään valmentajalle kirjallinen tieto, jonka jälkeen esseepisteet voidaan valmentajan hyväksymisen jälkeen palauttaa HOPSiin.  

Mikäli esseekäytänteissä tulee vastaan epäkohtia, olethan yhteydessä Proakatemian johtoryhmään ja/tai valmentajiin. HUOMIO! Proakatemian opintojen aikana käydyillä erillisillä kursseilla tehdyt esseet eivät oikeuta esseepisteiden kerryttämiseen HOPSissa.