Tampere
27 May, Monday
21° C

Proakatemian esseepankki

Digitalisaatiosta liiketoimintaaKirjoittanut: Eeva Haapamäki - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Välillä tuntuu, että digitalisaatio ja siihen liittyvät ilmiöt ovat niin arkipäiväisiä ja itsestäänselviä, että koko käsite on kaikille selvä. Kuitenkin digitalisaatio on paljon enemmän kuin mitä ensimmäisenä ajatellaan, eli se ei tarkoita pelkästään esimerkiksi somea ja verkkokauppoja. Digitalisaatio tulisi nähdä yritystoiminnan uudistumisen välineenä ja mahdollisuutena kasvuun, kilpailykykyyn ja kannattavauuteen.

Digitalisaatio tarkoittaa Ihmisten käyttäytymisen, yritysten ydintoiminnan ja markkinoiden dynamiikan muutosta. Muutosvoimana tässä kehityksessä toimii digitalisoituminen, eli asioiden muuttuminen analogisesta digitaaliseksi. Digitalisaatiota voidaan tarkastella mikro- ja makrotasolla sekä muutoksena, jota ajavat murrokset teknologiassa, markkinoilla ja ihmisten käyttäytymisessä

Digitalisaatio mikrotasolla tarkoittaa yhteiskunnan talouden rakenteiden, markkinoiden dynamiikan ja ihmisten käyttäytymisen muutosta ja sen selittämistä digitalisoitumisen avulla. Makrotasolla digitalisaatio on yksittäisten toimijoiden näkökulma esimerkiksi yrityksen näkökulma ja se, miten digitaalisuus muuttaa strategioita, ansaintamalleja, tuotteita ja palveluita. Mikro- ja makrotaso ovat tiivisti liitoksissa toisiinsa. Esimerkiksi yhteiskunnan säätely vaikuttaa yritystoimintaan ja yritysten toimet muuttavat markkinadynamiikkaa eli esimerkiksi kysyntää ja tarjontaa.

Digitalisaation yhteydessä puhutaan murroksista, joiden kautta sen kehitys etenee. Yksi murros on teknologian murros eli uudet innovaatiot ja niiden sovellukset. Uusien innovaatioiden lisäksi digitalisaatiota edistää jo olemassa olevien teknologioiden älykkyyden ja nopeuden kasvu.

Markkinoiden murros tapahtuu esimerkiksi silloin, kun yksittäiset yritykset pystyvät muuttamaan digitaalisilla toimintamalleillaan markkinoilla vakiintuneita käytäntöjä. Tästä esimerkkinä ovat niin sanotut markkinahäiriköt, jotka tietyllä toimialalla alkavat tehdä asioita eri tavalla ja menestyvät siinä vieden asiakkaita saman toimialan perinteisemmiltä toimijoilta. Toinen murros markkinoilla voi olla toimialarajojen liukuminen kun yritykset muuttavat ansaintamallejaan esimerkiksi puhtaasta tuotteiden valmistajasta erilaisten digitaalisten palveluiden tarjoamiseen. Uudet toimijat lähtevät liikkeelle saman tien käyttäen digitaalisia toimintamalleja ja vanhojen toimijoiden kannattaa miettiä, miten tähän kehitykseen pääsisi mukaan sen sijaan, että esimerkiksi vain sopeutuu tilanteeseen ja tekee vain sen, mikä on välttämätöntä. Voisi yrittää ajatella isosti ja miettiä, mitä etuja digitalisoitumisen mahdollistava markkinoiden laajentaminen voisi tarjota. Yritysten on mahdollista luoda uusia liiketoimintamalleja tai vähintäänkin virtaviivaistaa omia liiketoimintamallejaan. Hyvä esimerkki uuden liiketoimintamallin luomisesta digitalisaation avulla on Kemppi oy, joka on kehittänyt laitteen, jolla pystytään jäljittämään ja keräämään kaikki tieto hitsaussaumoista. Omalla toimialallaan Kemppi on siis täysin eri viivalla sellaisten firmojen kanssa, joilla ei tällaista keksintöä ole käytössä.

Suurin digitalisaatiota ajava murros on asiakaskäyttäytymisen murros. Se tarkoittaa siis sitä, miten asiakkaat ostavat, kuluttavat, jakavat mielipiteitä ja hankkivat tietoa. Yrityksien tulee tuntea asiakkaan tavat toimia digimaailmassa, jotta ne osaavat vastata asiakkaiden tarpeisiin. Haastetta peliin tuo se, että asiakkaiden tapoja ja vaatimuksia ei määritä pelkästään kotimaisten yritysten tarjonta, vaan globaalisti minkä tahansa maalainen yritys, joka onnistuu palvelemaan asiakkaitaan ajan vaatimalla tasolla. Sen lisäksi, että asiakkaat kannattaa tuntea mahdollisimman hyvin, suhdetta heihin kannattaa kehittää. Esimerkiksi joukkoistamisella on mahdollista antaa vaikutusvaltaa asiakkaille ja samalla kerätä yritykselle hyödyllistä tietoa vaikkapa tuotekehitystä varten.

Digitalisaatio –kirjassa yrityksen keinoiksi ottaa digitalisaatio haltuun tarjotaan useita vaihtoehtoja Nämä keinot ovat erityisen kiinnostavia Valuelle, koska olemme Valuessa ajatelleet, että voisimme koettaa erikoistua digitalisaatioon. Idea tämän teeman ottamiseen tuli 12H-toimeksiannon aiheesta ja siitä millaisia projektitarjouksia Proakatemialle tulee tarjolle. Ne tuntuvat pyörivän tavalla tai toisella digitalisaation ympärillä, erityisesti sen, miten digitaalisia kanavia voisi hyödyntää paremmin brändäämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa. Monilla meidän tiimissä on halu auttaa muita ja tähän tarpeeseen voisi vastata se, että auttaisimme muita yrittäjiä digitalisaatiossa. Meidän tiimillämme kuitenkin on jo osaamista monissa tähän teemaan liittyvissä asioissa ja halu opiskella ja oppia asioita lisää on kova. Digitalisaatio –kirjan yksi keinoista pysyä kehityksessä mukana onkin juuri digitaalisten kanavien hyödyntäminen myynnissä ja markkinoinnissa. Muut keinot ovat asiakassuhteen syventäminen, liiketoimintaprosessien virtaviivaistaminen ja uusien liiketoimintamallien luominen. Näiden keinojen tunteminen on olennaista, mikäli haluamme erikoistua digitalisaatioon ja luoda liiketoimintaa sen alle. Konkreettisena toimenpiteenä yrityksen kannattaa tehdä digiagenda, jossa se määrittelee

Voisimmeko me Valuessa auttaa muita yrityksiä luomaan digiagendan, eli määrittelemään päämäärät, keinot ja toimenpiteet, kuinka yritys voisi digitalisaatiota hyödyntää? Ainakin meidän tulisi ensin määritellä itsellemme sama agenda sille, kuinka saavutamme ne osaamiset, mitä liiketoiminnan synnyttäminen digitalisaation ympärille vaatii. Kirjassa esitelty digiagenda näyttä todellakin hyvin yksinkertaiselta kaaviolta, mutta olisi vaikuttava työkalu mittareineen tiimimme osaamisen johtamiseen.

Kommentit
  • elina merviö

    Miten Valuen oma digistrategia edistyy? Miten lukemaasi voisi hyödyntää tässä asiassa?

    15.3.2018
Kommentoi