Tampere
29 May, Wednesday
22° C

Proakatemian esseepankki

Brändäys osana liiketoimintaaKirjoittanut: Veeti Kivistö-Rahnasto - tiimistä Flyyna.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto 

Kilpailu kiristyy ja erottautuminen on yhä tärkeämpää menestyksen kannalta. Vahva brändi voi tässä taistelussa olla ratkaiseva tekijä. Se voi auttaa yritystäsi houkuttelemaan asiakkaita, lisäämään uskollisuutta ja erottumaan massasta. Brändäys on tärkeää varsinkin yritystoiminnassa, lähden kartoittamaan tietoani aiheesta, että voin jatkossa rakentaa projekteilleni vahvaa brändiä, tiedon ja kokemusten pohjalta. Esseessä pyrin syventymään aiheeseen erilaisten lähteiden avulla. 

Mitä on brändäys yritys- ja liiketoiminnassa?  

Brändi on Wikipedian (2023) mukaan tietty asia, jolle on syntynyt laaja tunnettavuus ja se on voitu luoda esimerkiksi markkinoinnin avulla. Tämä tietty asia voi olla tuote, tuotemerkki, yritys tai jopa henkilö. Brändi voidaan arvottaa ja brändin arvo muodostuukin tuotteen tunnettavuudesta. Brändin arvoon vaikuttaa asiakkaiden merkkiuskollisuus, brändin tuoma laadun tunne ja brändin liittyvä mielikuva. Brändillä ja sen luomisella annetaan asiakkaalle mielikuvia ja niitä voidaan muokata brändihallinnalla. Huusko (2024) määrittelee brändin niin, että brändi on yrityksen tai sen tuotteen imago ja maine. Brändi erottaa yrityksen muista kilpailijoista, ja se luo lisäarvoa asiakassuhteille. Brändi on mielikuva, joka asiakkaalla tai kuluttajalla on yrityksestä, sen tuotteesta tai palvelusta. Siihen liittyy myös vahvasti muita tekijöitä, kuten visuaalinen ilme, äänensävy, arvo ja brändilupaus. Tärkeää brändissä on yrityksen nimi, että se eroaa muista ja logo, joka edustaa yritystä visuaalisesti. Brändiin on hyvä keksiä hyvä slogan, joka kiteyttää yrityksen toiminnan. Värit ja äänet ovat tärkeä elementti myös, koska ne auttavat asiakkaita tunnistamaan yrityksen ja viestinnällä voidaan tuoda esiin yrityksen arvoja ja persoonaa.  

Seinäjoen yrittäjien (2023) Vahva yrittäjyys-videosarjassa kerrotaan, että brändi on yrityksestä kertova mielikuva, mihin liittyy yrityksen imagon ja maineen summa sekä brändi, on yritykselle sama asia kuin maine on henkilölle. Brändistä ihmiset saavat mielikuvan mitä he ajattelevat yrityksestä, kun kuulevat esimerkiksi yrityksen nimen. Hyvä brändi auttaa yrityksen tunnettavuudessa ja auttaa tekemään enemmän myyntiä. Brändin rakentaminen lähtee yrityksen arvojen määrittämisestä, identiteetin luomisesta ja mikä on tuotteen perustarkoitus, vasta sen jälkeen lähdetään rakentamaan brändin visuaalista ilmettä. Brändissä on aina tärkeää tunnistaa hyvin tarkkaan ja tuntea mikä on yrityksen asiakas kohderyhmä. Brändillä ei aina tavoitella myyntivoittoa vaan jotain reaktiota kohderyhmässä. Vahva brändi on iso kilpailuvaltti yrityksille erottua joukosta, koska tarjontaa on samanlaisista tuotteista paljon.  

Raussi (2019) kertoo, että yksinkertaistettuna brändi tarkoittaa mielikuvaa, mikä on kuulijan ja asiakkaan ajatuksissa. Brändit ovat yrityksen rahan arvoista pääomaa, ja asiakkaalla brändi on aina lupaus jostakin, mikä helpottaa asiakkaan päätöksentekoa. Brändit ovat asiakkaiden mielleyhtymiä tuotteesta tai yrityksestä.  

Brändin vaikutus ostokäyttäytymiseen 

Vahvan ja suosiollisen brändin rakentaminen on kaikkien yritysten tavoiteltava asia. Esimerkkinä Raussi (2019) kuvaa, kuinka esimerkiksi ruokakauppa Lidl luo brändillään mielikuvaa edullisista tuotteistaan ja kun taas joku luomuun panostava ruokakauppa luo mielikuvaa terveellisesti elämäntavasta. Eli brändillä voidaan luoda asiakkaille erilaisia mielikuvia, jotka edistävät yrityksen myyntiä. Hyvällä brändillä voidaan nostaa tuotteen ja liikevaihdon arvoa yrityksessä merkittävästi, mutta sitten taas vastakohtana on, että brändi saattaa myös heikentyä nopeasti, jos brändissä tapahtuu jotain negatiivista. Raussin (2019) mukaan brändäys lähtee liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista ja sen rakentaminen tulisi olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Raussi (2019) kirjoittaa viisi vinkkiä, miten voi rakentaa vahvaa brändiä. Ensimmäiseksi brändin lähtökohdat tulee olla tiedossa ja ne tulee määritellä selkeästi. Toiseksi on ymmärrettävä kohderyhmä, kuka tuotetta käyttää tai kenelle tuote on merkityksellisin. Kolmanneksi brändi tulee rakentaa vahvaksi ja omanlaiseksi, se ei poukkoile muiden mukaan. Neljäntenä kohtana kuvataan, että brändillä tulee olla sujuva kerronta ja herättää tunteita. Viidentenä kohtana on tunnistettava, että brändi on muutakin kuin yrityksen visuaalinen ilme, se on monien erilaisten asiakas kokemusten summa. Brändin luomisessa ja sen vaikutusvallan kasvattamisessa on perusperiaatteena se, että yritys käyttää brändiään aina johdonmukaisesti kaikissa siihen liittyvissä tekijöissä (Demand Metric Research Corporation, 2016, 3). Systemaattisella brändin ylläpitämisellä ja selkeällä käytöllä yritykset voivat lisätä liikevaihtoaan (6).  

Pohdinta 

Brändäys on monimutkainen ja jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista ja kovaa työtä. Se ei ole pelkkä markkinointityökalu, vaan tapa ajatella yritystä ja sen roolia maailmassa. Hyödyntämällä tietoa ja suunnittelemalla strategisesti voit rakentaa vahvan brändin, joka erottaa yrityksesi kilpailijoista ja johtaa pitkäaikaiseen menestykseen.  

On vaikeaa luoda tyhjästä mahtava brändi, siksi esimerkiksi Proakatemialla aloitetut projektit eivät välttämättä alussa saavuta huippu brändin mainetta. Brändäys on matka, ei määränpää. Jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, brändi kasvaa ja vahvistuu yrityksen matkalla. Matkan varrella yritysten brändit kohtaava haasteita ja epäonnistumisia. Fokus täytyy pitää brändin ydinarvoissa ja tavoitteissa. Brändäys on investointi, joka kannattaa. 

  

Lähteet:  

Demand Metric Research Corporation. 2016. The Impact of Brand Consistency Benchmark Report. Verkkosivu. Viitattu 6.5.2024. https://www.demandmetric.com/content/impact-brand-consistency  

Huusko, A. 2024. Mikä on brändi ja miten se vie yrityksesi menestykseen? Verkkosivu. Viitattu 6.5.2024. https://www.alecom.fi/blogi/mika-on-brandi-ja-miten-se-vie-yrityksesi-menestykseen  

Raussi, H. 2019. Mikä on brändi ja miksi se on tärkeä liiketoiminnalle. Verkkosivu. Viitattu 6.5.2024. https://hyplus.helsinki.fi/mika-on-brandi-ja-miksi-se-on-tarkea-liiketoiminnalle/  

Seinäjoen yrittäjät. 2023. Vahva yrittäjyys -videosarja: Mikä on brändi ja miksi se on tärkeä? Verkkosivu. Viitattu 7.5.2024. https://www.youtube.com/watch?v=Q5JWqAeSvNc   

Wikipedia. 2023. Brändi. Verkkosivu. Viitattu 6.5.2024. https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Br%C3%A4ndi&oldid=21467300. 

Kommentoi