Tampere
29 May, Wednesday
11° C

Proakatemian esseepankki

Asiaa omavaraisuusasteestaKirjoittanut: Erika Niemi - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Omavaraisuusaste

 

Johdanto

Omavaraisuusaste (equity ratio) kertoo yrityksen oman pääoman osuuden suhteessa sen kokonaisvaroihin. Se mittaa yrityksen kykyä kattaa velat omilla varoillaan ja kuvastaa siten taloudellista itsenäisyyttä, sekä tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä Mittarina se tarjoaa arvokasta tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta, riskeistä ja mahdollisuuksista. Samalla se on keskeinen osa sijoittajien ja sidosryhmien arviointia, jotka etsivät pitkäaikaista sijoituskohdetta tai arvioivat yrityksen luotettavuutta yhteistyökumppanina.

Esseen tarkoituksena on tarkastella omavaraisuusasteen käsitettä, perehtyä sen laskukaavaan ja merkitystä yrityksen taloushallinnossa sekä tutkia, miten omavaraisuusaste voi vaikuttaa esimerkiksi yrityksen kilpailukykyyn markkinoilla. Lisäämme ymmärrystä siitä, miten omavaraisuusaste heijastaa yrityksen taloudellista terveyttä, mikä voi auttaa yritystä optimoimaan rahoitusrakennettaan ja saavuttamaan pitkän aikavälin menestystä.

 

Omavaraisuusasteen merkitys

 

Omavaraisuusasteen laskeminen

Laskusääntö
  • Omavaraisuusaste-% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma – tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut)
  • Omat varat = taseen oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero verovelalla vähennettynä + oman pääoman ehtoiset pääomalainat osittain*
  • *) Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan pääomalainaa oikaistaan omaan pääomaan vain siihen määrään asti, että sidottu oma pääoma tulee katetuksi. Muu osa pääomalainasta jätetään vieraaseen pääomaan. (Alma talent, omavaraisuusaste n.d)

 

Prosenttilukujen tulkinnat menevät seuraavasti:

Erinomainen yli 50 %

Hyvä 35–50 %

Tyydyttävä 25–35 %

Välttävä 15–25 %

Heikko alle 15 %

 

Omavaraisuusasteen viitteelliset ohjearvot eri aloilla

Teollisuus 30-40%

Kauppa 20-30%

Palvelut 15-25%

Rahoitus 8-12%

(Rahavinkit n.d)

 

Omavaraisuusaste negatiivisena

Yrityksen omavaraisuusaste voi mennä miinuksen puolelle, jos yrityksen oma pääoma on negatiivinen. Omavaraisuusasteen ollessa negatiivinen yrityksellä on enemmän velkaa kuin omaisuutta, tällöin yrityksellä ei ole riittävästi varoja vastatakseen kaikista valoistaan, jolloin tilanne saattaa johtaa konkurssiin.

Tilanteeseen ajautuminen ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteistä, sillä siihen voi johtaa useammat syyt.

Jos omavaraisuusaste on negatiivinen, se tarkoittaa, että oma pääoma ei riitä kattamaan yrityksen velkoja. Tämä tilanne viittaa siihen, että yritys on vieraan pääoman varassa eikä omista tarpeeksi omia varoja suhteessa velkamäärään. Negatiivinen omavaraisuusaste voi olla huolestuttava merkki taloudellisesta epävarmuudesta, yritys voi kohdata vaikeuksia selviytyä velvoitteistaan ilman lisärahoitusta tai muutoksia talouden rakenteessa. Tämä voi heikentää yrityksen kykyä vastata odottamattomiin tilanteisiin ja lisätä riippuvuutta ulkopuolisista rahoituslähteistä.

On tärkeää huomata, että negatiivinen omavaraisuusaste ei välttämättä ole aina kielteinen asia. Joissakin tilanteissa se voi olla lyhytaikainen ilmiö esimerkiksi investointien seurauksena. Kuitenkin pitkäaikainen ja jatkuva negatiivinen omavaraisuusaste voi viitata vakavampiin taloudellisiin haasteisiin, ja se vaatii huolellista analyysia ja toimenpiteitä yrityksen talouden vakauttamiseksi.

Yritys, jonka omavaraisuusaste on miinuksella, voi tehdä useita asioita parantaakseen tilannettaan. Tärkeimpiä ovat:

  1. Kustannusten leikkaaminen: Yrityksen tulee tarkastella kaikkia kustannuksiaan ja etsiä mahdollisuuksia niiden leikkaamiseen.
  2. Myyntitulojen kasvattaminen: Yrityksen tulee keskittyä myyntitulojen kasvattamiseen esimerkiksi lisäämällä myyntiä tai parantamalla tuotteiden tai palveluiden laatua.
  3. Rahoituksen hankkiminen: Yritys voi hankkia lisärahoitusta esimerkiksi pankkilainan tai investointirahoituksen avulla.
  4. Omaisuuden myynti: Yritys voi myydä tarpeettomia omaisuuseriä tai osa omaisuudestaan saadakseen rahaa.
  5. Liiketoiminnan muutokset: Yritys voi harkita liiketoiminnan muutoksia, kuten uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraamista tai yrityskauppaa, jotta se voi parantaa tulostaan. (rahavinkit n.d)

 

 

Pörssi yhtiöiden omavaraisuusaste

Pörssiyhtiön omavaraisuusasteen pitäisi asettua tiettyihin rajoihin. Liian alhainen omavaraisuusaste on hälyttävää.

Liian korkea omavaraisuusaste taas kertoo yhtiön varojen olevan tehottomassa käytössä. Yhtiö saattaa esimerkiksi toimia hyvin kannattavalla alalla, mutta kasvumahdollisuudet ovat rajalliset. Silloin uusia investointeja kapasiteetin lisäämiseksi ei tehdä eikä toisaalta olemassa olevia kilpailijoita ole mielekästä ostaa pois markkinoilta. Näin yhtiön omavaraisuusaste nousee korkeaksi. Usein tällaiset yhtiöt ovat hyviä osingonmaksajia. Esimerkiksi Orionin omavaraisuusaste on 68,9 prosenttia. (Salo 2022)

Omavaraisuusasteen Merkitys Kilpailukykyyn Markkinoilla

Omavaraisuusasteen lukemat vaikuttavat yrityksen kilpailukykyyn, koska sillä on vaikutus luottamuksen rakentamiseen sidosryhmien kesken kuten asiakkaisiin, sijoittajiin ja velkojiin. Korkea omavaraisuusaste antaa signaalin yrityksen vakaasta taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä selviytyä vaikeista ajanjaksoista ilman suurta riippuvuutta ulkopuolisesta rahoituksesta. Tämä voi lisätä asiakkaiden luottamusta yritykseen ja vahvistaa sen brändiä luotettavana ja kestävänä toimijana markkinoilla. Sijoittajat ja velkojat arvostavat korkeaa omavaraisuusastetta, mikä voi parantaa yrityksen mahdollisuuksia saada rahoitusta edullisilla ehdoilla ja houkutella uusia sijoittajia lähtemään toimintaan mukaan.

Matala omavaraisuusaste voikin heikentää yrityksen kilpailukykyä. Riippuvuus ulkopuolisesta rahoituksesta voi altistaa yrityksen riskeille, kuten korkojen nousulle tai rahoitusvaikeuksille talouden taantuessa. Tällaiset riskit voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen maineeseen ja luottamukseen markkinoilla sekä vaikeuttaa sen kykyä houkutella uusia asiakkaita ja investointeja.

Omavaraisuusasteen merkitys kilpailukyvyn kannalta korostuu erityisesti kilpailluilla markkinoilla, joilla toimivat yritykset joutuvat jatkuvasti sopeutumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin ja kilpailijoiden paineeseen. Vahva omavaraisuusaste antaa yritykselle vakaan perustan, jolta se voi kehittää pitkäjänteisiä strategioita ja investointeja, mitkä tukevat sen kilpailuasemaa ja kasvua markkinoilla.

 

Esimerkki anonyymi yrityksen taloustiedoista ja omavaraisuusasteesta, mitkä ovat erittäin huolestuttavat

Liikevaihto                             Liikevoitto                  Omavaraisuus %

2019: 347 000 €                   2019: -37 000 €         2019: -50 %

2020: 646 000 €                   2020: -6 000 €           2020: -105 %

2021: 859 000 €                   2021: -14 000 €         2021: -171 %

2022: 1 450 000 €                2022: -37 000 €         2022: -1111 %

 

Esimerkki anonyymi yrityksen taloustiedoista ja omavaraisuusasteesta, mitkä ovat hyvällä pohjalla

Liikevaihto                             Liikevoitto                      Omavaraisuus %

2019: 1 107 000 €                2019: 193 000 €              2019: 81 %

2020: 1 162 000 €                2020: 153 000 €              2020: 82 %

2021: 1 036 000 €                2021: 60 000 €              2021: 74 %

2022: 1 192 000 €                2022: 184 000 €              2022: 76 %

2023: 1 368 000 €                2023: 155 000 €              2023: 85 %

(asiakastieto.fi)

Ensimmäisenä olevalla esimerkki yrityksellä omavaraisuusaste on ollut useamman vuoden negatiivisen puolella, mikä tarkoittaa, että yrityksellä on reilusti enemmän velkaa kuin omaisuutta. Tällöin heillä ei välttämättä ole mahdollisuuksia vastata veloista ja kuluistaan, mikä mahdollisesti johtaa jossain kohtaa konkurssiin.

Toisen esimerkkitietojen yritys lukujen perusteella on vakaalla pohjalla, sekä selviäisi useammastakin tappiollisesta vuodesta ilman konkurssin uhkaa.

 

Pohdinta

Omavaraisuusaste on keskeinen mittari, jota käytetään yrityksen taloudellisen tilan arvioinnissa. Sen merkitys ulottuu laajasti sekä yritysjohdon päätöksentekoon että sijoittajien ja velkojien riskejä arvioitaessa.

Omavaraisuusaste olisi aina hyvä tarkistaa ennen yhteistyön aloittamista, niin yksityishenkilönä kuin b2b yhteistyössä, lukujen ollessa kunnossa voidaan olettaa, että lähettämäsi laskut tulevat maksetuksi ja myöskin ajallaan. Olisi myös hyvä tarkastella useamman vuoden lukuja, sillä satunnaiset yhden vuoden heitot ovat talouslukemissa yleisiä, isommalla otannalla saat tarkemman tiedon yrityksen varallisuudesta ja maksuvalmiudesta.

 

 

Lähteet:

https://rahavinkit.com/saastaminen/omavaraisuusaste-miinuksella/

https://www.almatalent.fi/tunnuslukuopas/vakavaraisuus/omavaraisuusaste-prosentti/

https://viisasraha.fi/Markkinat/Osa-4-Sijoittajan-sixpack-auttaa-erottelemaan-jyv%C3%A4t-akanoista-Mit%C3%A4-kertoo-yhti%C3%B6n-omavaraisuusaste

https://www.asiakastieto.fi/web/fi/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiArLyuBhA7EiwA-qo80KS7fg877ahZ6JrO4QLqcwTeobhkgODjgXx00XhROXLuUwsBWk1J5BoCR-EQAvD_BwE

 

 

 

Kommentoi