Tampere
26 May, Sunday
13° C

Proakatemian esseepankki

Arvot ovat valintojaKirjoittanut: Salla Vaittinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Arvot ovat valintoja. Kiinnitetäänkö tiimiyrityksessä huomiota menneeseen, nykyhetkeen vai tulevaan? Millä perusteella päätöksiä tehdään? Arvot voidaan tunnistaa esimerkiksi kysymällä mihin yksilö tai tiimi on valmis uhraamaan niukkoja voimavarojaan, kuten esimerkiksi minkä eteen tai minkä takia ponnistellaan, entä mihin käytetään aikaa ja rahaa. Menestyminen ja voittoa tuottavat projektit ovat yleensä tähtäimessä, mutta millä hinnalla ja millä tavalla voittoa lähdetään tavoittelemaan. Mikä on tärkeää?

Arvo on merkitys, jonka jokin asia tai tekeminen saa. Se voi olla myöskin tiimiyrityksen yhteinen tahtotila, mitä halutaan olla ja minkä halutaan kuvaavan yritystä. Tunnekokemukset vaikuttavat myöskin vahvasti arvomaailmaan. Kuka tai ketkä määrittää tiimiyrityksen todelliset arvot? Vastaavatko ne nimettyjä arvoja?

 

 

Tiimiyrityksemme voivat kasvaa ”henkisesti kypsiksi” tiimiyrityksiksi. Sen jäsenet pitkälti määrittelevät kasvuvauhdin ja millaisia asioita hyväksytään ja millaisia ei. Siihen myös kuuluu, miten pystytään ottaa palautetta vastaan ja miten sitä annetaan. Monissa tiimiyrityksissä on nimetyt arvot, jotka kuvaavat millä tavalla toimitaan ja antavat päätöksenteoille raameja. Mutta on myös olemassa niin sanottuja piiloarvoja. Niistä ei olla puhuttu ääneen, mutta ne pystytään tunnistamaan tiimiyrityksen tavasta toimia tai käsitellä ja keskustella asioista. Tiimissä pitäisi pystyä käymään dialogia ilman rangaistuksen pelkoa. Ei mikään ihme, että yrityskulttuuri, arvot ja visio ovat mediassakin pinnalla, koska ne kaikki vaikuttavat toisiinsa.

 

Arvoja voidaan tarkastella kolmesta eri näkökulmasta; näkyvät arvot, ilmaistut arvot ja pohjimmaiset perusoletukset.

Näkyvät arvot tarkoittavat kaikkea sitä, mitä voidaan havainnoida, kuulla ja nähdä. Esimerkiksi millaista dialogia pajoissa käydään, millaiset ovat viikkopalaverit tai tiimiyrityksen johtoryhmän kokoukset. Nämä tarkastelut ovat vasta havaintoja, eikä vielä pystytä sanomaan millaiset arvot vallitsevat. Yrityskulttuurista saadaan kuitenkin jo otetta.

Ilmaistut arvot vastaavat kysymyksiin miksi yrityksessä toimitaan niin kuin toimitaan ja esimerkiksi laaditut arvot saattavat olla esillä tiimipöydillä. Tällä tarkastelun tasolla voidaan myös huomata mahdolliset ristiriidat käytännön ja kirjoitettujen arvojen välillä.

Pohjimmaisissa perusoletuksissa päästään asian ytimeen ja todellisuuteen siitä, mikä ohjaa tiimiyrityksen toimintaa. Nämä ovat todennäköisesti syntyneet yrityksen perustamisen alussa tiimiläisten omista arvoista. Ollaanko pystytty kehittämään sellaiset arvot jossa kaikki tiimiläiset uskovat samaan asiaan? Arvoja tulisikin muuttaa jos se koetaan ajankohtaiseksi tai tärkeäksi, ja jos ne ovat ristiriidassa arjen kanssa. Tiimin vahvuus ei aina löydy ensimmäisillä kuukausilla.

 

Yksilön henkilökohtaiset arvot tulisi jollain tavalla sopia yrityksen arvomaailmaan, jotta työskentely olisi mielekästä ja jotta pystytään tekemään huippusuorituksia. Jokaisen tiimiläisen olisi pystyttävä samaistumaan, allekirjoittamaan sekä tunnistamaan arvot omasta toiminnastaan. Joskus tiimin sisällä saattaa olla väsymystä, niin kuin missä tahansa yrityksessä jos omat arvot ovat ristiriidassa yrityksen arvojen kanssa ja joutuu päivittäin kohtaamaan raskailta tuntuvia asioita.

Ristiriidat saattavat aiheuttaa myrskyvaiheen, kun ei vielä tunneta toistemme perimmäisiä perusmotiiveja ja prioriteetteja. Kun ymmärretään näissäkin asioissa erilaisuus, niitä pystytään hyödyntämään eri tilanteissa.

 

 

Proakatemian arvot ovat luottamus, rohkeus, teot, oppiminen ja menestys. Ne ovat moniulotteiset, ja niitä pystytään tarkastelemaan tiimi -ja yksilötasolla. Tiimissä pitää vallita luottamus toisia tiimiläisiä kohtaan, jotta uskalletaan tehdä entistä rohkeampia tekoja. Luottamuksen ilmapiirin vallitessa jokainen uskaltaa sanoa omat mielipiteensä ja näkemyksensä asiasta, olla oma itsensä. Rohkeammat teot ovat suora syy-seuraus suhde oppimiseen ja oppimisen kautta pystytään menestymään. Yksilötasolla pitää ensin luottaa itseensä ja kokea, että pärjää ja luottaa että saa apua kysyessä. Näin pystytään tekemään rohkeita päätöksiä, joista seuraa teot ja oppiminen. Menestys on molemmissa kuitenkin vain hetkellistä ja mahdollisesti yhteen tai kahteen asiaan suoraan yhteydessä. Menestyminen ei ole pysyvä tila, vaan pystytään ketterästikin liukumaan oppimisen ja menestymisen rajamaastossa.

 

Menestyvissä yrityksissä on yleensä vahvat arvot, ja niistä puhutaan arjessa. Ne ohjaavat toimintaa samaan suuntaan. Proakatemialla arvot ovat kaikkien nähtävillä seinätauluna ja niistä puhutaan yhteisesti kerran vuodessa Proakatemiapäivänä. Jos yrityksessä haetaan kulttuurinmuutosta, se kannattaa tehdä arvojen, tahtotilan kautta. Yrityksen arvojen merkitystä on paljon tutkittu, ja mitä paremmin kaikki tuntevat ne, sen yhtenäisempi on myös yrityskulttuuri.

 

 

Kommentoi