Tampere
25 May, Saturday
25° C

Proakatemian esseepankki

ArvojohtaminenKirjoittanut: Tilda Tamminen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Henkinen johtajuus
Henrikki Tikkanen
Kietäväinen,T
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Kirjoittanut: Otto Nilsson ja Tilda Tamminen 

 

Johdanto 

Arvot ohjaavat jokapäiväistä elämäämme niin yritystoiminnassa kuin henkilökohtaisessa elämässä. Yritystä perustaessa tai kehittäessä kannattaa yrityksen arvot miettiä huolellisesti. Arvot ovat hyvinä ja tavoiteltuina asioina pidettyjä ominaisuuksia ja ne näkyvät tavallaan kahdessa kerroksessa. Pohjimmaisessa kerroksessa on asioita mitkä toteutuvat ja näkyvät teoissamme ja toiminnassamme. Ylemmässä kerroksessa on arvomme, joita emme ole vielä onnistuneet saavuttamaan toivomallamme tavalla. Yrityksen arvot pohditaan yleensä samassa yhteydessä mission ja vision kanssa, jolloin saadaan selkeämpi kuva yrityksen identiteetistä, tavasta ajatella sekä yhteinen ymmärrys. Arvojohtaminen puolestaan on sitä, että johtotehtävässä oleva toteuttaa esimiestyössään eettisiä sekä organisaation mukaisia arvoja. (Lehtonen 2023.) 

Arvot ovat tärkeä asia, mutta niihin kiinnittää harvemmin huomiota ja niiden selittäminen on välillä hyvinkin haastavaa. Arvot kertovat mihin yrityksessä uskotaan ja arvojohtaminen lähtee liikkeelle niiden tiedostamisesta. Arvojohtamisen ei ole tarkoitus olla erillinen käsite organisaatiossa vaan sen pitäisi näkyä johtamisessa melkein jokaisella osa-alueella. Arvojohtaminen tuo johtamiskulttuuriin uusia tuulia ja se kasvattaa taitoja esimiehillä sekä vaatii uusia käytäntöjä ja mittareita. Arvojohtamisen tarkoitus on tuoda johtamiseen mukaan ihmiset ja luoda uudenlaista sitoutumista sekä kestomotivaatiota. (Kauppinen 2020.) 

Arvojohtaminen näkyy siinä, miten ihmiset kohdataan jokapäiväisessä työelämässä. Jos se toteutetaan hyvin työntekijät viihtyvät ja saadaan rakennettua oikeanlaista ja haluttua yrityskulttuuria. Arvojen lisäksi kannattaa pohtia yrityksen tavoitteita, koska ne ovat paljon kytköksissä yrityksen arvoihin. Erityisesti, kun puhutaan ylemmän kerroksen arvoista, joita ei ole vielä saavutettu. Arvojen toteuttaminen lähtee ylhäältä alaspäin eli jos esimiehet toteuttavat arvojohtamista se heijastaa pitkälti työntekijöihin sekä asiakkaisiin. Arvojen tulisi olla osana ohjaamassa yrityksen jokapäiväistä toimintaa. 

 

Arvojohtamisen haasteita 

Jotta arvojohtaminen toimisi, täytyy johtajan ajatella johtamistapansa uudestaan. Uusille johtamistavoille täytyy luoda oikea aika ja paikka, mutta arvojohtamisen oleelliset osat vaikuttavat eniten ryhmätilanteissa. Ihmiset haluavat seurata johtajaa, joka on rehellinen ja jonka sanaan voi luottaa, että jos on sanottu, että jokin muuttuu, niin se myös tapahtuu. Johtajuutta ei ole se, että johtoasemassa oleva ei tiedä mihin suuntaan on joukkoaan viemässä, vaan täytyy olla selkeä suunta päämäärää kohti. Johtajan täytyy löytää yhteiset arvot ei niinkään kenenkään henkilökohtaisia arvoja. Täytyy myös osata punnita, onko kyseessä vaan rutiinit vai oikeasti arvot. (Kauppinen 2020.) 

Kun mietitään perinteistä yrityskulttuuria, siellä ei juurikaan ole puhetta arvoista. Harvempi johtaja ottaa niitä esille johtamisessaan tai muistuttaisi yrityksen arvoista työntekijöille säännöllisesti. Kaikki työntekijät eivät edes tiedä yrityksen arvoja, jossa työskentelee. 

Monilla yrityksillä voi olla melko samat arvot, jotka eivät välttämättä kuvasta yritystä ollenkaan. Ne ovat vain hienoja sanoja kirjoitettuna paperille kuten vastuullisuus, luotettavuus ja rehellisyys. Arvojen tulisi ohjata yrityksen toimintaa, mutta tyhjänpäiväiset sanat eivät kerro yrityksen arjesta mitään. Kunnolla määriteltyjen arvojen avulla voidaan oikeasti vaikuttaa yrityksen työntekijöiden pysyvyyteen, rekrytointiin sekä asiakastyytyväisyyteen. (Tuominiemi 2020.) 

Arvojen miettiminen voi olla todella haastavaa, mutta monesti paperille laitetaan vaan ne mitä ensimmäisenä mieleen tulee miettimättä niiden syvempää tarkoitusta ollenkaan. Arvoja tehdessä olisi hyvä kirjottaa ne kunnolla auki ja laittaa ne näkyväksi niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. On eduksi niin yksilölle kuin organisaatiolle, että arvot ja niistä luodut ihanteet ovat realistisia ja oikeasti tavoitettavissa eli tekemissä paistaa aitous (Lehtonen 2023). 

Ongelma on yleensä siinä, miten prosessi arvoja pohtiessa tai niitä hyödyntäessä toteutetaan. Arvoja ei voi vain määrätä ylemmältä taholta vaan ne täytyy löytyä yhdessä työskennellessä. Myös organisaation historia määrittää arvoperustaa ja voi olla hyvä innoituksen lähde arvotyöskentelylle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että täytyisi luoda uusi pitkä listaus arvoista vaan tärkeämpää on pohtia ydinarvot, jotka auttavat yritystä käytännön toiminnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi avoimeen kommunikaatioon panostaminen. (Kietäväinen & Tikkanen 2009, 76–77.) 

 

Mahdollisuudet 

 

Arvojohtaminen mahdollistaa ja helpottaa yrityksen johtamista todella paljon. Arvojohtamisen avulla yrityksen toiminta on eettistä ja yrityksen arvojen mukaista. Jokainen työntekijä on perillä yrityksen arvoista ja pyrkii työskentelemään niiden pohjalta. Arvojohtamisen avulla on mahdollista rakentaa hyvä työkulttuuri, johon kaikki yrityksen jäsenet sitoutuvat. Hyvä työkulttuuri mahdollistaa paremman tiimityön ja sitoutumisen työtehtäviin, joka taas näkyy paremmissa tuloksissa. Arvojohtaminen on myös tärkeää, koska tutkimusten mukaan on tiettyjä piirteitä, joita työntekijät arvostavat johtajissa. Esimerkiksi luotettavuus ja sanansa pitäminen ovat piirteitä, joita johtajissa arvostetaan ja myös luo halua työskennellä heidän alaisinaan. Näin ollen johtajan on helpompi säilyttää auktoriteettinsä ja työntekijöidensä arvostus arvojohtamisen avulla. 

Arvojohtaminen edistää myös yrityksen kestävää ja vastuullista yrittäjyyttä. Jos yrityksen johtajat painottavat kestävyyttä yrityksen arvoissa, se näkyy heidän tuloksissaan ja työntekijöiden työskentely tavassa. Kestävä yrittäminen on nykyisessä maailman tilanteessa todella tärkeä arvo monelle yritykselle ja jos kyseisissä yrityksissä arvojohtaminen on hyvällä mallilla, heidän työnsä ja työskentely tapansa on kestävää. 

Arvojohtaminen voi myös näkyä positiivisesti esimerkiksi innovoinnissa ja luoda yrityksille kilpailuetua. Yrityksen vahvat arvot sekä visio voi houkutella todella hyviä työntekijöitä yritykseen, joka näkyy suoranaisesti kilpailuedun luomisessa.  

 

 

Miten kehittää arvojohtamista? 

Jos haluaa lähteä kehittämään arvojohtamista, kannattaa ensin miettiä mitä yrityksen arvot tarkoittavat yrityksen johdolle, työntekijöille tai asiakkaille, Olisiko niitä syytä päivittää ja vastaako arki yrityksessä arvojen mukaista toimintaa? (Martimo 2020). Jos haluaa lähteä kehittämään arvojohtamista johtajana, on varmastikin syytä katsoa peiliin ja pohtia miten itse tuo arvoja esille omassa toiminnassaan. Mielestämme johtajan täytyy pystyä vajoamaan työntekijöiden tasolle ja kohtaamaan heidät ihmisinä. Arvot ovat helposti pelkkää sanahelinää, jos johtajat eivät välitä niistä itse ollenkaan. 

Toinen asia, jolla voi kehittää arvojohtamista on kartoittaa yrityksen arvoja, sekä myös missiota ja visiota. On todella paljon helpompi johtaa yritystä, kun työntekijät näkevät suoranaisesti miksi he tekevät työtänsä. Tällä tavalla he saavat myös merkityksellisyyden tunnetta, joka taas kehittää jokaisen työpanosta ja tuloksia.  

Toinen hyvä tapa ylläpitää yrityksen hyvää arvojohtamista on jatkuva koulutus ja valmennus. Laadukkaalla ja jatkuvalla koulutuksella on helppo ylläpitää työpaikan kulttuuria ja huolehtia siitä, että kaikki ovat perillä yrityksen arvoista ja visiosta. Koulutukset ovat myös hyvä paikka päivittää yrityksen arvoja ja visiota, jos se tuntuu ajankohtaiselta.  

Tärkeä osa arvojohtamisen kehittämisessä on jatkuva kommunikaatio. Yleisesti yrityksen johto määrittävät yrityksen arvot, mission ja vision. Näiden päättämisen jälkeen on todella tärkeää, että kyseiset asiat viestitään alaspäin niin, että ne ovat kaikille yrityksessä työskenteleville selviä ja ymmärrettäviä. On myös yrityksen. johdon tehtävä painottaa sitä, kuinka tärkeitä kyseiset arvot ja toimintatavat ovat yritykselle.  

Yrityksen johdon olisi hyvä myös muistaa palkita työntekijöitään, jos arvojen mukainen työskentely onnistuu hyvin. Tällä tavalla kannustat työntekijöitäsi jatkuvasti toimimaan johdon asettamien arvojen mukaan.  

Yksi asia mikä monella yrityksellä jää huomaamatta on se, että heidän arvojen ei tulisi koskea pelkästään omia organisaationsa jäseniä, vaan myös esimerkiksi heidän asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan ja muita heidän sidosryhmiä. Yritysten hankkiessa yhteistyökumppaneita, tulisi heidän pitää huoli siitä, että he jakavat samat arvot.  

 

 

Arvojohtaminen Hurmoksessa. 

 

Hurmoksessa näkyy jonkin verran arvojohtamista, mutta sitä voisi näkyä paljon enemmän. Arvomme eivät välttämättä ohjaa suoraan kaikkea tekemistä, mutta arvojamme näkyy kuitenkin paljon arjessamme. Yksi arvoistamme, joka näkyy paljon Hurmoksen arjessa, on asiakaslähtöisyys. Pyrimme aina toteuttamaan parhaamme mukaan asiakkaiden toiveet ja pystymme joustamaan työskentelyssämme sen mukaan mitä asiakas pyytää. Tämä näkyi vahvasti esimerkiksi Rukan pipolätkä tapahtumassa, jossa lähes koko Hurmos oli mukana. Pystyimme tapahtuman aikana sopeutumaan tehtävänantoihin ja pyyntöihin, joita asiakas pyysi ja lopputuloksena asiakkaamme oli todella tyytyväinen tiimimme työskentelyyn ja pyysi meitä jatkamaan myös ensi vuoden tapahtumassa. Yksi asia missä arvot voisivat näkyä paremmin, on jokapäiväinen arjen tekeminen. Omassa arkisessa työskentelyssämme ei tule tarpeeksi Hurmoksen arvot näkyviin ja se on asia, johon kaikkien tulisi hieman panostaa. Hurmoksen tämän hetkiset johtajat ovat luotettavia ja läpinäkyviä toiminnassaan, joka luo työntekijöiden kesken vahvaa luottoa heihin.  

 

 

Pohdinta 

Tekstiä kirjoittaessa huomasimme, kuinka tärkeää arvojohtaminen on yrityksen sisällä. Arvojohtamisella varmistetaan, että kaikki tietävät mitä he tekevät ja miksi. Arvojohtaminen varmistaa myös, että yrityksen jäsenet työskentelevät yhteisten arvojen mukaisesti. Tulimme siihen tulokseen, että arvojohtaminen on jollain tasolla välttämätöntä, jos haluaa liiketoimintansa menestyvän. Kun luot hyvät ja selkeät arvot, on helpompi alkaa panostamaan esimerkiksi rekrytointiin, perehdyttämiseen ja yrityksen kehittämiseen, sekä työkulttuurin rakentamiseen.  

Kuten aiemmassa kappaleessa pohdimme, omassa arjessamme arvojohtaminen on näkyvissä osittain, mutta siihen tulisi panostaa vielä enemmän. Osa arvoistamme tulee hyvin näkyviin, kun taas jotkut näkyvät hieman heikommin.  

 

 

Lähteet:  

Tässä esseessä on hyödynnetty vähän chatGPT sivustoa. 

Kauppinen, T. 2020. Arvojohtaminen. Kansalaisyhteiskunta. Verkkosivu. Viitattu 29.2.2024. 

https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/arvojohtaminen/ 

Kietäväinen, T. & Tikkanen, H. 2009. Henkinen johtajuus. Helsinki: Kirjapaja. 

Lehtonen, T. 2023. Arvot ja arvojohtaminen. Vaasan yliopisto. Verkkosivu. Viitattu 29.2024.  

https://www.uvaasaexed.fi/arvot-ja-arvojohtaminen/ 

Martimo, M. 2020. Arvojohtamisen työkalupakki. Balentor. Verkkosivu. Viitattu 29.2.2024. 

https://www.balentor.fi/arvojohtamisen-tyokalupakki 

Tuominiemi, S. 2020. 5 kysymystä arvojohtamisesta – Johtaja kannattaisiko miettiä? Balentor. Verkkosivu. Viitattu 29.2.2024. 

https://www.balentor.fi/5-kysymysta-arvojohtamisesta-johtaja-kannattaisiko-miettia 

 

Kommentoi