Tampere
20 May, Monday
12° C

Proakatemian esseepankki

Apua innovoinnin työkaluillaKirjoittanut: Ava Koskinen - tiimistä Roima.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Apua innovoinnin työkaluilla

Johdanto

Innovointi tiimissä voi olla erittäin tehokasta ja tuottaa merkittäviä tuloksia, kun erilaiset ajatukset ja näkökulmat yhdistetään luovaksi prosessiksi. Tiimit voivat tarjota monipuolista osaamista, joka voi johtaa innovatiivisiin ratkaisuihin ja uusiin ideoihin. Yhteistyöllä on mahdollista löytää synergiaa, joka tehostaa luovaa ajattelua ja edistää uusien konseptien kehittämistä.  Tiimityössä on kuitenkin myös omat haasteensa. Erilaisten persoonallisuuksien ja näkemysten yhteensovittaminen voi olla haastavaa, ja erimielisyydet voivat hidastaa päätöksentekoa tai jopa johtaa konflikteihin, joilta Roimassa on onneksi vältytty.

Roimalla oli juuri 12h innovointi haaste, joka sujui hienosti ja olimme tyytyväisiä ratkaisuihimme. Tästä inspiroituneena tutustuin tarkemmin kolmeen innovoinnin työkaluun: SWOT-analyysiin, viisi kertaa miksi -menetelmään, sekä kuuden ajatteluhatun menetelmään. Innovointiin löytyy myös muita työkaluja ja menetelmiä, joiden avulla aivoriihestä saadaan tehokkaampaa. Nämä kolme työkalua olivat jo minulle jo jokseenkin tuttuja, joten siitä syystä halusin syventyä niihin tarkemmin.

Swot analyysi

SWOT-analyysi on strateginen työkalu, jota käytetään yrityksen, projektin tai idean arvioimiseen neljän päätekijän näkökulmasta: vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Se auttaa organisaatioita hahmottamaan sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan. (Holvipedia n.d.)

Vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä, jotka liittyvät organisaation omiin ominaisuuksiin ja resursseihin, kuten osaamiseen, brändi-imagoon ja taloudellisiin resursseihin. Mahdollisuudet ja uhat puolestaan ovat ulkoisia tekijöitä, jotka liittyvät organisaation toimintaympäristöön ja ulkoisiin tekijöihin, kuten markkinatrendeihin ja kilpailijoiden toimiin. (Holvipedia n.d.)

SWOT-analyysin avulla organisaatio voi tunnistaa mahdollisuuksia, joita se voi hyödyntää vahvuuksiaan käyttämällä, samalla kun se pyrkii minimoimaan uhkia, jotka voivat aiheutua heikkouksista. Analyysin tulosten perusteella organisaatio voi kehittää strategioita ja toimintasuunnitelmia, jotka hyödyntävät sen vahvuuksia ja mahdollisuuksia ja samalla pyrkivät minimoimaan heikkouksien ja uhkien vaikutuksia. SWOT-analyysi tarjoaa siis kattavan kuvan organisaation tilanteesta ja auttaa sen johtoa tekemään parempia päätöksiä tulevaisuuden suunnittelussa. (Holvipedia n.d.)

Viisi kertaa miksi (The five whys)

“Viisi kertaa miksi” -analyysi on yksinkertainen mutta tehokas innovointityökalu, jota käytetään juurisyiden tunnistamiseen ongelmatilanteissa tai haasteissa. Sen perusajatus on kysyä peräkkäin “miksi” viisi kertaa, jotta päästään syvemmälle ongelman juurisyihin. Menetelmän kehitti japanilainen keksijä, sekä Toyotan perustaja Sakichi Toyoda 1930-luvulla. Menetelmästä tuli erityisen suosittu 1970-luvulla ja Toyota käyttää menetelmää ongelmanratkaisussa vielä tänäkin päivänä.

Yleinen prosessi “Viisi kertaa miksi” -analyysille:

 • Määrittele ongelma tai haaste: Aloita tunnistamalla ongelma tai haaste, joka halutaan ratkaista.

 • Kysy ensimmäinen “miksi”: Kysy itseltäsi tai ryhmältäsi, mikä ongelma ilmenee. Esitä tämä kysymys useita kertoja, kunnes pääset syvemmälle juurisyihin.

 • Kysy toinen “miksi”: Kun olet tunnistanut ensimmäisen vastauksen, kysy miksi tämä ongelma esiintyy. Pyri löytämään yksityiskohtaisempi syy.

 • Jatka “miksi” kysymyksiä: Toista prosessi kysymällä “miksi” ja vastaamalla siihen, kunnes olet kysynyt “miksi” viisi kertaa ja saanut selkeän kuvan ongelman juurisyistä.

 • Tunnista ratkaisut: Kun olet tunnistanut ongelman juurisyyn, voit alkaa harkita ratkaisuja, jotka kohdistuvat näihin juurisyihin. Näin varmistetaan, että kehitetyt ratkaisut ovat kohdistettuja ja tehokkaita.

“Viisi kertaa miksi” -analyysi auttaa siis syventämään ymmärrystä ongelmista ja niiden taustalla olevista syistä. Se kannustaa ajattelemaan syvemmälle ongelmien ytimeen ja auttaa löytämään kestäviä ratkaisuja, jotka eivät vain ota huomioon oireita, vaan myös niiden juurisyitä. (Mindtools n.d.)

Kuusi ajatteluhattua

Kuusi ajatteluhattua -menetelmä on ajattelun ja keskustelun apuväline, jonka  Edward de Bono kehitti 1980-luvulla. Se auttaa ryhmää tai yksilöä tarkastelemaan ongelmia ja päätöksiä eri näkökulmista. Jokainen “hattu” edustaa erilaista ajattelutapaa tai näkökulmaa, ja käyttäjä voi vaihtaa hattua tarkastelun aikana. Tämä auttaa monipuolistamaan ajattelua ja löytämään uusia näkökulmia.

Tässä on lyhyt kuvaus kustakin “hatusta” ja niiden merkityksestä:

 • Valkoinen hattu: Tämä hattu edustaa objektiivista ja faktapohjaista ajattelua. Käyttäjä keskittyy tietoihin ja faktoihin, jotka liittyvät ongelmaan tai päätökseen.

 • Punainen hattu: Punainen hattu symboloi tunteita ja intuitiota. Käyttäjä voi ilmaista tunteitaan, vaistojaan ja intuitiotaan ilman, että heidän tarvitsee perustella niitä.

 • Musta hattu: Musta hattu edustaa kriittistä ajattelua ja varovaisuutta. Käyttäjä keskittyy arvioimaan ehdotettuja ratkaisuja tai päätöksiä kriittisesti, pohtien riskejä ja ongelmia.

 • Keltainen hattu: Keltainen hattu symboloi positiivista ajattelua ja mahdollisuuksien näkemistä. Käyttäjä keskittyy etsimään ratkaisuja ja mahdollisuuksia sekä tarkastelee ehdotuksia optimistisesti.

 • Vihreä hattu: Vihreä hattu edustaa luovaa ja innovatiivista ajattelua. Käyttäjä voi esittää uusia ideoita, ratkaisuja ja ajatuksia, jotka poikkeavat perinteisistä lähestymistavoista.

 • Sininen hattu: Sininen hattu toimii valvojana ja prosessin ohjaajana. Käyttäjä voi ohjata keskustelua, määritellä tavoitteet ja pitää huolen siitä, että kaikki “hatut” käytetään tehokkaasti ja tasapainoisesti.

Kuusi ajatteluhattua -menetelmä kannustaa ryhmää tai yksilöä tarkastelemaan ongelmaa tai päätöstä monipuolisesti eri näkökulmista. Sen avulla voidaan välttää yksipuolista ajattelua ja löytää innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat monipuoliseen ajatteluun ja näkemyksiin. (Sabater 2022)

Pohdinta

SWOT-analyysi, “viisi kertaa miksi” -menetelmä ja “kuusi ajatteluhattua” ovat kaikki tehokkaita innovoinnin työkaluja. Jokaisella työkalulla on oma ainutlaatuinen roolinsa ja vahvuutensa, ja niitä voidaan hyödyntää eri vaiheissa strategista suunnittelua ja ongelmanratkaisua.

SWOT-analyysi tarjoaa kattavan kuvan organisaation tilanteesta, auttaen tunnistamaan sisäiset vahvuudet ja heikkoudet sekä ulkoiset mahdollisuudet ja uhat. Analyysin avulla organisaatio voi kehittää strategioita ja toimintasuunnitelmia, jotka hyödyntävät sen vahvuuksia ja mahdollisuuksia ja samalla pyrkivät minimoimaan heikkouksien ja uhkien vaikutuksia.

Toisaalta “viisi kertaa miksi” -menetelmä keskittyy ongelmien juurisyiden tunnistamiseen. Se auttaa syventämään ymmärrystä ongelmista ja niiden taustalla olevista syistä, mikä puolestaan mahdollistaa kestävien ratkaisujen löytämisen. Menetelmä kannustaa ajattelemaan syvemmälle ongelmien ytimeen ja auttaa löytämään ratkaisuja, jotka eivät vain ota huomioon oireita, vaan myös niiden juurisyitä.

“Kuusi ajatteluhattua” -menetelmä puolestaan tarjoaa monipuolisen näkökulman ongelman tarkasteluun. Sen avulla voidaan välttää yksipuolista ajattelua ja löytää innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat monipuoliseen ajatteluun ja näkemyksiin. Menetelmä kannustaa tarkastelemaan ongelmaa tai päätöstä eri näkökulmista ja hyödyntämään erilaisia ajattelutapoja.

Yhdistämällä nämä työkalut voidaan saavuttaa syvällinen ymmärrys omista vahvuuksista ja heikkouksista, ulkoisista mahdollisuuksista ja uhista, sekä ongelmien juurisyistä. Tämä puolestaan auttaa organisaatioita kehittämään strategioita ja toimintasuunnitelmia, jotka ovat kohdennettuja, innovatiivisia ja kestäviä.

SWOT-analyysi. n.d. Holvipedia. Viitattu: 03.03.2024.

https://www.holvi.com/fi/holvipedia/yrityksen-voimavarat/swot-matriisi/

5 Whys. n.d. Mindtools. Viitattu: 03.03.2024

https://www.mindtools.com/a3mi00v/5-whys

Sabater, V. 22.12.2022. Edward de Bonon kuuden ajatteluhatun menetelmä. Viitattu: 03.03.2024.

https://mielenihmeet.fi/edward-de-bonon-kuuden-ajatteluhatun-menetelma/

Kommentoi