Tampere
25 May, Saturday
23° C

Proakatemian esseepankki

Liiketoimintasuunnitelma osana alkavaa liiketoimintaaKirjoittanut: Tilda Tamminen - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Hyvä liiketoimintasuunnitelma
Johannes Hesso
Esseen arvioitu lukuaika on 10 minuuttia.

Kirjoittanut: Roosa Huhtamäki, Eevi Piipponen ja Tilda Tamminen

 

Johdanto  

Oletko suunnitellut perustavasi kasvavan ja toimivan liikeidean? Moni nuori haaveilee yrittäjyydestä ja sen mukana tulevista eduista, sekä hyödyistä. Vapaus vaikuttaa omaan työskentelyyn ja sen ajankohtaan, sekä siihen kuinka paljon palkkaa kuukaudessa nostaa, herättää usein kiinnostuksen yrittäjyyteen. Usein uudet liikeideat syntyvät nopeasti, mutta toteutus jää herkästi jälkeen ja pahimmillaan idea kuolee jo ennen kuin niille on annettu kunnon mahdollisuutta. Harva jaksaa perehtyä sen syvemmin idean kasvattamiseen, tai selvittää miten sitä tulisi lähteä työstämään oikeaoppisesti. Sanotaan, että hyvällä yritysidealla tulee aina olla kattava liiketoimintasuunnitelma. Mutta mitä liiketoimintasuunnitelma tarkalle ottaen sisältää ja miten sellainen laaditaan? Tässä esseessä kolme nuorta tiimiyrittäjää lähtee selvittämään vastauksia liiketoimintasuunnitelman askarruttaviin kysymyksiin, sekä syventää sen tarkoitusperää.  “Hyvä liiketoimintasuunnitelma on tärkeä jokaiselle uudelle yrittäjälle, sillä se on koko yritystoiminnan perusta. Liiketoimintasuunnitelma kiteyttää yrityksesi tarkoituksen.” (Yrittajat.fi, nd). Tuoreina tiimiyrittäjinä lähtökohtamme liiketoimintasuunnitelman tekemiseen vaihtelivat ja vain yhdellä meistä oli konkreettista kokemusta liiketoimintasuunnitelman rakentamisesta. Tämän vuoksi aihe oli hyvin kiinnostava, sekä ajankohtainen. 

   

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?  

Alkuun lähdimme selvittämään mitä liiketoimintasuunnitelmalla tarkoitetaan. Opiskelemme toista vuotta Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemialla yrittäjyyttä ja tiimijohtamista, joten kiinnostus uusien liikeideoiden kehittämiseen, sekä niiden kasvattamiseen, on meille hyvin ajankohtaista opintojen saralla.  

Ennen kuin lähdimme etsimään eri lähteistä vastauksia liiketoimintasuunnitelman sisältöön, pohdimme keskenämme mitä sana liiketoimintasuunnitelma meidän mielestämme tarkoittaa. Pohtimamme asiat saivat nopeasti vahvistusta, löytäessämme konkreettista tietoa eri lähteistä. Nimensä mukaan Liiketoimintasuunnitelma tukee uuden yritystoiminnan käytänteiden, asiakaskunnan, toiminnan, sekä koko yrityksen rakenteen perusteellista suunnittelua. Liiketoimintasuunnitelman tehtävänä kerrotaan olevan yrityksen liikeidean toteuttaminen käytännössä. ”Siitä nousee esille yrityksesi tuotteet, sekä asiakkaat ja alan hallitseva markkinatilanne.” (Suomi.fi, 2019). Kattavasti ja harkiten tehdyssä liiketoimintasuunnitelmassa nousee myös esiin yrityksen rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat.  

Sanna Olshinin blogitekstissä: Liiketoimintasuunnitelman laatiminen (Mitesbisnekset.fi 9.12.2022) Mainitaan, kuinka liiketoimintasuunnitelman laatiminen ei pakota sinua yrityksen perustamiseen, joten sen laatiminen on täysin turvallista. ”Mikäli suunnitelma osoittaa, ettei liikeidea olekaan perustamiskypsä, aina voi vetäytyä hankkeesta.” Olshin kirjoittaa. Mikäli kyseinen tilanne osuu kohdallesi, Olshin painottaa tällöin rakentamaan liikeideasta entistä paremman, sen hautaamisen sijaan. On myös erittäin tärkeää pitää mielessä, että liiketoimintasuunnitelmalla ei ole tarkkaa määrämuotoa millainen sen tulee olla. ” Useimmiten ensimmäistä liiketoimintasuunnitelmaansa laativaa yritystoiminnan suunnittelijaa helpottaa valmis liiketoimintasuunnitelmapohja, jossa on kansilehti ja sisältö ja joka on jaettu valmiisiin kappaleisiin.” Yleensä liiketoimintasuunnitelma toteutuu kuitenkin samankaltaista runkoa seuraten, jossa edetään liikeideasta aina käytännön toiminnan kuvaukseen ja lopuksi yritystoiminnan laskelmiin. (Olshin, 2022) 

 

Miksi liiketoimintasuunnitelma tehdään? 

Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty. Tämä jokaiselle tuttu sanonta pätee myös uuden yrityksen perustamisessa. Liiketoimintasuunnitelma kirkastaa usein liikeideaa ja sen olemassaolon tarkoitusta. Se auttaa hahmottamaan mitkä ovat yrityksen realistiset tavoitteet ja kuinka sen toimintaa lähdetään toteuttamaan. Tämä poistaa tuoreen yrittäjän epävarmuuksia, sekä ennakkoluuloja ja konkretisoi liikeidean täysin uudelle tasolle. Liiketoimintasuunnitelma on myös avuksi tulevaisuudessa ja sitä kannattaakin päivittää tarvittaessa. Sanna Olshin blogi tekstissä: Liiketoimintasuunnitelman laatiminen (Mitesbisnekset.fi. 9.12.2022) Olshin avaa liiketoimintasuunnitelman perinteisiä tekijöitä. Usein yritysidea on selkeä, mutta sen taustalla piilevät tekijät, kuten: tuotteen tai palvelun hinnoittelu, yritystoiminnan kulut, myynti strategia, sekä perustamislaskelmat ovat usein hankalia hahmottaa. Liiketoimintasuunnitelma auttaa yrittäjää selvittämään vastaukset näihin kaikkiin. Liiketoimintasuunnitelma on myös erinomainen keino kartoittaa liikeidean asiakaskuntaa, sekä suunnittelemaan myynnin ja markkinoinnin menetelmiä käytännön mittareita apuna käyttäen. Mikäli yrittäjä aikoo hakea Suomen valtion myöntämää starttirahaa, on hyvä huomioida, että hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa liiketoimintasuunnitelma, sekä perustamislaskelma. (Olshin, 2022) Kuten huomaamme liiketoimintasuunnitelma on erittäin tärkeä liikeidean kasvun ja kehittymisen kannalta. Se on myös ainoa tapa osoittaa liiketoiminnan kannattavuus ulkopuolisille tahoille erityisesti uusien yrittäjien ja tuoreiden ideoiden kohdalla, koska näiden kohdalla tilinpäätöshistoriaa ei vielä ole kertynyt. (Bisnes.fi. n.d) 

 

Liiketoimintasuunnitelman sisältö 

Kun olimme saaneet selville, mistä liiketoimintasuunnitelmassa on kyse, lähdimme selvittämään tarkemmin sen ominaisuuksia, sekä pureutumaan laajemmin sen sisältöön. On hyvä huomioida, että liiketoimintasuunnitelmia on laidasta laitaan, sekä niiden laajuus vaihtelee huomattavasti. Tämän vuoksi jokainen liiketoimintasuunnitelma on omanlainen yksilö, aivan kuten liikeideatkin.  Selvittäessämme hyvän liiketoimintasuunnitelman elementtejä, kokosimme ylös toistuvat käytänteet ja listasimme ne tähän esseeseen.  

 

Yrityksen perustiedot 

Ensimmäisenä on tärkeä tuoda esille yrityksen perustiedot. Perustiedot sisältävät yrittäjän ja/tai tiimin jäsenten nimet, yrityksen alustavan nimen, osoitteen, päätoimialan, sekä yhtiömuodon tai toimintatavan. Perustiedot luovat uskottavuutta, sekä kasvattavat luotettavuutta. Aivan kuten taideteoksella on signeeraus, myös hyvästä liiketoimintasuunnitelmasta selviää sen kehittäjä.  Mikäli perustiedot-osiosta haluaa tehdä vielä laajemman, voi siihen lisätä tietoa omasta osaamisesta, omista vahvuuksista ja entisistä yrittäjäominaisuuksista. On myös hyvä tarkentaa syy siihen, miksi ylipäätään ryhtyy yrittäjäksi. (Uusyritys.fi. n.d) 

 

Liikeidea ja toiminta-ajatus 

Yrityksen perustietojen jälkeen seuraa yleensä itse liikeidea ja sen toiminta-ajatus. Toiminta-ajatuksella tarkoitetaan yrityksen perustaa, jolle kaikki toiminta rakentuu. Toiminta-ajatuksesta kuuluu saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin; Mikä yritys on kysymyksessä? Mitä varten yritys on olemassa? Mikä on yrityksen toimiala? Mitä tarpeita yritys tyydyttää? Mitä yritys tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi? Hyvä toiminta-ajatus on usein lyhyt ja ytimekäs. Parhaimmillaan se on vain yhden virkkeen mittainen. On erityisen tärkeää huomioida myös, että asiakkaasi ja työntekijäsi tietävät, mikä on yrityksesi toiminta-ajatus. Liikeidean merkitys onkin kertoa konkreettisesti, miten toiminta-ajatus käytännössä toteutetaan. (Yritystulkki.fi. n.d) 

Liikeidea rakentuu kolmesta osasta: Mitä myydään, kenelle ja miten? Lähtökohtana on, että yrityksen tuotteiden ja palveluiden kuuluisi ratkoa ongelmia, eli tuottaa hyötyä kuluttajille. Olisi tärkeää listata ylös, miten tuotteet tai palvelut tuotetaan, millä resursseilla ja kuinka ne aiotaan toimittaa kuluttajille. Nykypäivänä useat yritykset voivat valmistaa samankaltaisia tuotteita ja kilpailuetuna nouseekin esiin vastuullisuus, kestävyys ja hyödyllisyys. Nämä kannattaa nostaa esille, sillä ne saattavat olla valttikortti menestymiseen. Toimintatapaa luotaessa on tuotteen/valmistajan imagon rakentaminen tärkeä osatekijä, sillä haluttavuus syntyy tätä kautta. (Yritystulkki.fi. n.d) 

 

Asiakaskartoitus 

Syvennytään liikeideaan vielä hieman paremmin. Liikeideaa tehdessä on tärkeää nostaa esille asiakkaat. Kenelle tavaroita/palveluja tuotetaan sekä markkinoidaan. Jotta voit menestyä markkinoilla, on sinun tunnettava asiakas. Asiakasryhmät kannattaa rajata mahdollisimman tarkasti ja niitä voi olla esimerkiksi yritykset tai kuluttajat esimerkiksi opiskelijat tai urheilijat. Tämän lisäksi voit jaotella asiakasryhmäsi vieläkin tarkemmin esimerkiksi asuinpaikan, harrastuksen, iän tai koulutuksen myötä. Mikäli asiakkaana toimii yritykset, kuuluisi tämä vielä tarkentaa esimerkiksi tietyn toimialan mukaisesti. Kun tekee asiakaskartoitusta, voi vastata myös seuraaviin kysymyksiin, jotta liiketoimintasuunnitelmasta tulee entistä laajempi ja kattavampi. Miksi, mistä ja miten asiakkaat tällä hetkellä hankkivat tuotteensa/palvelunsa? Ovatko asiakkaat ostouskollisia ja kuka päättää ostosta? Onko asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttumassa? Tämän jälkeen pohjaudutaan entistäkin syvemmin tuotteisiin/palveluun. Millaisia tuotteet ovat, miten tuotteet eroavat kilpailijoista, miten tuotteet tyydyttävät asiakkaiden tarpeita ja miksi kyseisiä tuotteita kannattaa ostaa. Kuten aiemmin mainitsimme, on imagon eli mielikuvan rakentaminen hyvin tärkeää. Eli toisin sanoen täytyy pohtia, millaisen kuvan yrityksestä ja sen tuotteista halutaan luoda ja antaa eli miksi asiakas ostaisi juuri meiltä. Tämän jälkeen perehdytään toimintatapoihin. Miten tuotteet käyvät kaupaksi? Miten asiakkaita houkutellaan (tuotannon, palvelutavan, hinnan perusteella) ja miten luodaan haluttu mielikuva. (Uusyritys.fi. n.d) (Yritystulkki.fi. n.d) 

  

Kilpailijakartoitus 

Kun esille on nostettu, asiakkaat, tuotteet/palvelut, imago ja toimintatavat, on aika hypätä kilpailijoiden pariin. Kun kilpailijoita lähdetään kartoittamaan, täytyy ottaa huomioon, että kilpailija ei välttämättä ole toinen samanlainen yritys, vaan se voi olla myös palvelun korvaava tuote. Samalla kun perehdyt siihen ketkä ovat sinun kilpailijoitasi, on tärkeää muistaa, että myös sinä olet jonkun kilpailija. Usein kilpailevat yritykset reagoivat uusiin tulijoihin ja yrittävät hidastaa menestymistä. Mikäli keksit keinon millä he voisivat tämän tehdä, ja sen päihität, olet jo alkutaipaleella etulyöntiasemassa. Kun alat selvittämään ketkä ovat sinun kilpailijoistasi, aloita näistä; Selvitä markkina alueella toimivat yritykset. Tutustu kilpailijoihin ja hanki niistä kaikki mahdollinen tieto (asiakaskokemukset, tuotenäytteet tai esitteet). Vieraile yrityksissä, mikäli se on mahdollista. Mieti myös mitkä ovat kilpailijanne heikkoudet ja vahvuudet. Perehdy myös heidän hintoihinsa ja siihen onko heidän toimintansa, kasvamassa, supistumassa vai pysymässä ennallaan. Kun tutustut kattavasti kilpailijoihin, selvität samalla minkä kokoiset ja millaiset ovat markkinat toimialalla ja suunnitelulla toiminta-alueella. (Yritystulkki.fi. n.d) 

 

Yrityksen myynti ja markkinointi 

Pureudutaan ensimmäiseksi markkinointiin. Markkinoinnin tarkoitus on tehdä pohjatyötä myyntiä varten ja on oleellista muistaa, että markkinointi ei ole pelkkää ideointia vaan suurimmassa määrin tekemistä. Kun alat suunnittelemaan markkinointia, mieti seuraavia kysymyksiä; Kuinka hyvin tunnet asiakkaidesi tarpeen ja oletko selvittänyt tarpeen tarpeeksi kattavasti? Miten markkinoit tuotteitasi tai palvelujasi ja mitä markkinointikanavia käytät? Kun alat suunnittelemaan markkinointia olisi hyvä luoda erilaisia asiakasprofiileita. Asiakasprofiilien avulla pääset paneutumaan kunnolla siihen, että kenelle markkinoit, miten ja miksi? Näin pääset mahdollisimman lähelle asiakaskuntaasi ja saavutat tehokkaasti lisämyyntiä. Markkinointia täytyy tehdä tasaiseen tahtiin laadukkaalla otteella. Tärkeintä on kuitenkin ensivaikutelman luonti. Väitetään, että ihmisestä muodostuu mielikuva puolen minuutin sisällä tavattaessa, yhtä nopeasti syntyy mielikuva myös yrityksestä. Asioita, jotka näkyvät ulospäin ja joihin kannattaisi panostaa ovat muun muassa yrityksen logo, kotisivut/sosiaalisenmedian kanavat, domain tunnus, pakkaukset, mainosteippaukset ja henkilökunnan vaatetus. Seuraavaksi luettelemme muutamia markkinointikeinoja, joita voit hyödyntää tulevan projektin markkinoinnissa. Kaikista halvin tapa on tietenkin ilmainen markkinointi. Esimerkiksi pienemmillä paikkakunnilla paikallis- ja ilmaisjakelulehdet tekevät yrityksestäsi mielellään uutisia. Mikäli yritykselläsi on luotu budjetti markkinointia varten (tämä olisi syytä löytyä), olisi hyvä hyödyntää ammattilaisia markkinointimateriaalin tuotannossa. Mikäli markkinointi tuntuu haastavalta, voit hyödyntää seuraavia markkinointimenetelmiä: kohdennettu markkinointi, yhteismarkkinointi, kumppanuusmarkkinointi ja vaikuttajamarkkinointi.  

 

Kohdennettu markkinointi 

Mainontaa, joka voidaan kohdistaa tietylle asiakaskunnalle, kutsutaan kohdemarkkinoinniksi. Kohdemarkkinoinnissa asiakaskunta segmentoituu kiinnostuksen kohteen, sekä spesifin mieltymyksen perusteella, sekä sen tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman potentiaalinen asiakasryhmä, joka on kiinnostunut ostamaan yrityksen tuotteita tai palveluita. Tämä markkinoinnin muoto mahdollistaa yrityksille kustannustehokkaan tavan tavoittaa kohderyhmänsä. Sen tarkoituksena on tarjota jokaiselle ostajalle personoidumpaa mainontaa, jonka tuloksena kuluttaja todennäköisemmin saa tunne reaktion aikaan ja kiinnostuu tuotteesta tai palvelusta. (Flocan.fi. n.d.) 

 

Yhteismarkkinointi 

Yhteismarkkinoinnissa yritykset markkinoivat yhdessä, jolloin kustannukset usein jaetaan osallistuvien yritysten kesken ja näin ollen markkinoinnista saatu hyöty jakaantuu. 

Matkailukeskuksissa yhteismarkkinointi on melko yleistä. Useissa Matkailukeskuksissa toimii monia hotelleita, ravintoloita, sekä useita muita palveluita. Näin ollen markkinointia on viisasta toteuttaa yhdessä. Yhteismarkkinointia hyödyntävät myös kaupungit tai seutualueet, jossa palveluita markkinoidaan erityisesti vierailijoille.  “Yhteismarkkinointi soveltuu myös yksittäisille, minkä tahansa alan, yrityksille ja sitä voidaan toteuttaa vaikka vaan kahden yrityksen kesken.” (Fulmore.fi. n.d) 

 

Kumppanuusmarkkinointi 

Kumppanuusmarkkinointi (tai Affliate) on tulokseen perustuva markkinointimuoto. Tässä markkinointimuodossa maksat yritystäsi mainostavalle kumppanille ainoastaan toteutuneista kaupoista, klikeistä tai liideistä. Tämä on usein pitkäjänteistä, mutta palkitsevaa niin mainostajalle, että julkaisijalle.  Kumppanuusmarkkinoinnissa yritys saa vapaat kädet valita itse sopivat julkaisijat oman aihepiirin ympäriltä. Tyypillisiä julkaisijoita ovat mm. bloggaajat, sekä erilaiset mediat. Yleensä julkaisijoilla on ennestään laaja seuraaja/ lukija kunta, mutta kumppanit voivat mainostaa yritystäsi myös esimerkiksi Facebookissa, Google-mainonnalla, taikka sähköpostimarkkinoinnilla. Tämä markkinointimuoto perustuu siis evästeiden käyttöön, sekä kävijöiden seurantaan. Asiakkaiden klikatessa julkaisijan sivulta yrityksesi linkkiä/mainosta, rekisteröityy tämä ylös. Kumppanuusmarkkinoinnissa voi yrittäjä itse päättää maksamansa komission, jonka jälkeen julkaisija päättää haluaako hän mainostaa yrityksesi palveluita tai tuotteita. (Seoosen.fi. n.d) 

 

Vaikuttajamarkkinointi 

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yrityksen ja sisällöntuottajan välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tarkoituksena on tavoittaa kohderyhmä valitun vaikuttajan avulla. Yleisimpiä tavoitteita yritykselle ovat tuotteiden/ palvelujen myynnin kasvattaminen. Vaikuttajamarkkinoinnissa tuodaan usein esille myös puheenaiheita, sekä erilaisia ilmiöitä, kuten ilmastoaiheita tai poliittisia kysymyksiä. Tässä markkinoinninmuodossa vaikuttaja nostaa esille yrityksen tarjoamaa viestiä sovitulla tavalla omissa sosiaalisen median kanavissaan. Hyvin yleistä vaikuttajamarkkinoinnille on, että mainonta on hyvin samaistuttavaa, ja kohderyhmää puhutellaan. Yritykset tarjoavat vaikuttajalle mainonnasta rahaa tai rahanarvoisia etuja, kuten brändin tuotteita, palveluita tai lahjakortteja. Vaikuttajalla on usein valmiiksi hyvin sitoutunut katsojakunta/ seuraajakunta, jolle mainonta kohdennetaan. Vaikuttajalla on suuri mahdollisuus vaikuttaa kuluttajien asenteisiin, toimintaan, sekä ostopäätöksiin.  Kyseinen markkinoinninmuoto on tehokkainta siinä kanavassa, jossa vaikuttajan kohderyhmä, eli seuraajakunta viettää aikaansa. Yleisimpiä alustoja vaikuttajamarkkinoinnissa ovat mm. Instagram, Youtube ja Tiktok. (Heinonen, n.d) 

Seuraavaksi hieman myynnistä. Kun lähdet luomaan strategiaa yrityksesi myyntiä kohden, mieti seuraavia kysymyksiä; Miten ja missä myyt tuotteita tai palvelujasi? Miten tavoitat asiakkaasi? Kuinka asiakkaat löytävät tuotteesi tai palvelusi? Mistä tai miten asiakkaat haluavat ostaa? Kun luot myyntisuunnitelmaa, muista että myynnin täytyy olla suunnitelmallista sekä tavoitteellista työtä. Myyntisuunnitelman pohjana on aina markkina-alueen kysyntä, jota arvioidaan tuotteittain tai tuoteryhmittäin. Tässä täytyy ottaa huomioon se, että asiakkaat pystyvät mahdollisesti hankkimaan tuotteita oman alueen ulkopuolelta. Ulkopuolella olevat pystyvät hankkimaan tuotteitaan myös meidän alueeltamme. Kun luot myyntistrategiaa, tee selkeä ja tavoitteellinen suunnitelma. Valmistaudu henkilökuntasi koulutukseen tai voit myös ulkoistaa myyntityön mahdolliselle edustajalle, edustusliikkeelle tai ketjulle. (Yritystulkki.fi. n.d) 

  

Liiketoiminnan tavoitteet 

Kun lähdet perustamaan yritystä, täytyy sinun miettiä konkreettisia tavoitteita mitä kohden edetä. Yritykselläsi voi olla pieniä tai isoja tavoitteita ja niiden aikavälit voivat vaihdella. Voit esimerkiksi miettiä millaisia konkreettisia tavoitteita asetat liiketoiminnallesi esimerkiksi seuraavan 3–5 vuoden aikana. Yrityksesi tavoitteet voivat koskea esimerkiksi henkilöstömäärää, liikevaihtoa, kannattavuutta, asiakasmäärää tai yrityksen asemaa markkinoilla. (Uusyritys.fi. n.d) 

  

Taloushallinto ja laskelmat 

Liiketoimintaasi suunnitellessa on erittäin tärkeää huomioida taloushallinto, sekä muut kannattavat laskelmat. Kun suunnittelet taloushallinnollisia puolia, tulee sinun pohtia seuraavia kysymyksiä; Miten hoidat kirjanpidon ja laskutuksen? Miten järjestät yritystoiminnan alkuvaiheen rahoituksen? Tarvitsetko kenties ulkopuolista rahoitusta? Pohdi myös millaisia erilaisia sopimuksia yrityksesi tekee, eli esimerkiksi vuokrasopimus, vuokratuolisopimus, yhteistyösopimus tai alihankintasopimus. Kun olet luonut taloussuunnitelman, olisi hyvä kehittää oman liiketoimintaan soveltuva ”mittarit”, jotka aktiivisesti näyttävät esimerkiksi myynnin määrän, myyntikatteen ja ainekäytön. (Uusyritys.fi. n.d) 

Kuten aiemmin mainitsimme, perusteellisesti toteutettu liiketoimintasuunnitelma sisältää myös laskelmia, joissa arvioidaan yritystoiminnan kuluja, sekä selvitetään paljonko myyntiä tulee olla. Yleisimpiä laskelmia ovat: Kannattavuuslaskelma, rahoituslaskelma, sekä myyntilaskelma.  Nämä laskelmat auttavat hahmottamaan liiketoiminnalle asetettuja konkreettisia tavoitteita. Lähdimme selvittämään laskelmien hyötyjä seuraavasti: (Yrittajat.fi. n.d) 

Rahoituslaskelma 

Rahoituslaskema on rahoitusta varten tehtävä laskelma, joka on syytä tehdä aina, kun hakee ulkopuolista rahoitusta. Esimerkiksi pankit ja rahoitusyhtiöt kysyvät rahoituslaskelmaa rahoitusta hakiessa. Rahoituslaskelman tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat:  

  • Mihin rahaa haetaan? 
  • Paljonko investointi maksaa, sekä miten se aiotaan rahoittaa? 
  • Millä aikataululla investointi aiotaan suorittaa ja miten? 
  • Mikä on yrityksen käyttöpääoma ja kassavirta? 
  • Milloin investointi alkaa tuottamaan takaisin ja kuinka paljon? 

(Yrittajat.fi. n.d) 

Kannattavuuslaskelma 

Kannattavuuslaskelman avulla hahmotetaan liiketoiminnan kannattavuutta, sekä mitä kaikkia kuluja yritystoimintaan kuuluu ja kuinka paljon myyntiä täytyy tapahtua, jotta kaikki kulut katetaan. Yrityksen alkutaipaleella tehty kannattavuuslaskelma voi toimia myös budjettina. Kannattavuuslaskelma sisältää kaikki yrityksen menot ja tuotot. Menoja ovat kiinteät kustannukset, muuttuvat kustannukset, verot sekä mahdolliset lainat. (Yrittajat.fi. n.d) 

Myyntilaskelma 

Myyntilaskelma kertoo mistä raha yritykseen tulee. Myyntilaskelmasta löytyy eriteltynä mitä myydään, millä hinnalla ja kuinka paljon. Myyntilaskelman kertoo kuinka paljon myyntiä pitää tapahtua ja sen avulla voidaan laatia realistisia tavoitteita liiketoiminnan kannalta.  (Yrittajat.fi. n.d)  

Kassavirtalaskelma 

Kassavirtalaskelma kertoo yrityksen maksuvalmiuden ennakkoon. Laskelmaa voi käyttää myös apuna myynnissä, sillä se kertoo kuinka paljon myyntiä pitää tapahtua, jotta menot saadaan kuitattua. Kassavirtalaskelma koostuu myyntisaamisista, kassatuloista sekä jatkuvista kassamenoista. (Visma.fi. n.d.) 

 

Riskien hallinta  

Seuraavaksi yrityksen riskit. Millaisia riskejä liiketoimintaasi voi liittyä? Kuinka vakavia seuraamuksia kustakin riskistä on liiketoiminnallesi? Kuinka todennäköisesti riskit toteutuvat? (Yritystulkki.fi. n.d)  

Riskien kartoittaminen on tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa. Mahdolliset riskit olisi hyvä tuoda esille ja selventää miten niihin on varauduttu. Kun on käyty läpi mahdolliset riskit, pystytään vaikeissakin olosuhteissa toimimaan suunnitelman mukaan ja minimoimaan riskien realisoitumisen vaikutukset. Osa riskeistä voidaan siirtää muiden vastuulle, esimerkiksi hyödyntämällä vakuutuksia, mutta osan riskeistä yritys kantaa itse. Liiketoimintasuunnitelman riskit voidaan jakaa seuraaviin luokkiin: 

Liikeriskit 

Liikeriskit ovat luonteeltaan vaihtelevia ja liittyvät aina yritystoimintaan kilpailullisilla markkinoilla. Esimerkiksi talouskriisin sattuessa, riskeinä saattaa olla mm. asiakkaiden maksuvaikeudet ja yrityksen kannattavuuden äkillinen laskeminen. Liikeriskejä pystyy parhaiten ehkäisemään tekemällä mahdollisimman kattavan liiketoimintasuunnitelman sekä yrityksen olevan innovatiivinen ja sopeutuvainen tilanteeseen liikeriskin sattuessa. 

Vahinkoriskit 

Vahinkoriskit kohdistuvat realisoituessaan johonkin tiettyyn yrityksen toiminnan osa-alueeseen. Liiketoimintasuunnitelmassa on hyvä tuoda esille riskien todennäköisyydet, ja mitkä ovat riskien realisoitumisen vaikutukset yrityksen toimintaan. Vahinkoriskejä voivat olla esimerkiksi rikokset, henkilöriskit ja omaisuusvahingot. 

Aloittelevan yrittäjän kannattaa käydä riskejä yhdessä läpi esimerkiksi mentoripalvelua hyödyntämällä. Varmoja keinoja riskien välttämiseksi on esimerkiksi lakimiehen kanssa sopimuksien läpikäyminen, mahdollisten tilojen tarkistaminen ammattilaisen kanssa sekä käydä läpi myös oman yrityksen toimialaa koskevat säädökset tilan suhteen liiton konsultin kanssa. (Hesso, J. 2015) 

 

SWOT-analyysi 

SWOT-analyysi tarkoittaa analyysia, jossa pohditaan yrityksen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Kyseistä menetelmää voi hyödyntää riskien hallinnan pohdiskelussa. SWOT-analyysi on myös erinomainen työkalu esimerkiksi markkinointia suunniteltaessa. (Yritystulkki.fi. n.d) 

  

Oma yrityksesi 

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, tuomme esille vielä muutamia kysymyksiä, joista on hyötyä liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa. Kysymykset ovat hieman irrallisia, joten niitä voi sijoittaa sinne, minne itse parhaaksi näkee. Mitä nämä kysymykset sitten oikein ovat; Mitä hankintoja tai investointeja sinulla on alkuvaiheessa? Mitä lupia yrityksesi tarvitsee?  Mitä ilmoituksia pitää tehdä esimerkiksi viranomaisille? Miten huolehdit yrityksesi aineettomista oikeuksista eli esimerkiksi yrityksen nimen rekisteröinnistä, tavaramerkistä, patentista ja mallisuojasta? Millaisen YEL, sosiaali- ja työttömyys turvan yrittäjänä tarvitset? Aiotko hakea starttirahaa TE-toimistosta? Tämän listauksen avulla pääset toteuttamaan loogisen, kattavan ja ammattimaisen liiketoimintasuunnitelman. (Yritystulkki.fi. n.d) 

 

Pohdinta 

Tuoreina tiimiyrittäjinä, sekä osuuskunnan jäseninä liiketoimintamallin tarkoitusperään ja sen sisältöön laajemmin syventyminen oli todella opettavaista ja avartavaa. Liiketoimintasuunnitelman tärkeys nousi yllättävän paljon esille esimerkiksi rahoitusta hakiessa ja siksi sen tekoon kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Suunnitelman tekoon saattaa helposti hurahtaa parikymmentäkin tuntia, riippuen toki suunnitelman laajuudesta. Liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä heti mahdollisimman huolellisesti ja laajasti, koska se toimii yrityksen toiminnan pohjana ja siihen on helppo palata. Liiketoimintasuunnitelman täytyy olla myös kattava mahdollisten yhteistyökumppaneiden kannalta, mutta sen ei tarvitse olla täydellinen ja sitä voi muokata ajan kuluessa. Liiketoimintasuunnitelma toimii myös hyvänä pohjana yrityksen tavoitteille, ja suunnitelmaan liittyvät taloudelliset laskelmat toimivat hyvänä alustana tulosten tarkasteluun myös tulevaisuudessa. Liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä pääsee myös harjoittelemaan taloudellisten laskelmien tekemistä ja ymmärrystä, mikä on mielestämme tärkeää erityisesti tuoreiden yrittäjien arjessa, vaikka lopulta päätyisikin ulkoistamaan kirjanpidon. Esseetä kirjoittaessa oli myös mielenkiintoista pureutua liiketoimintasuunnitelman ympärille rakentuviin erilaisiin riskeihin ja miettiä ja selvittää, millä keinoilla riskejä voidaan minimoida oman toiminnan ja ennakoinnin avulla. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen tuntui aluksi olevan ajatuksena haastava, mutta tämän esseen avulla olemme päässeet perehtymään siihen tarkemmin ja pystymme varmasti hyödyntämään seuraavia oppeja ja oivalluksia tulevissa projekteissamme. 

 

Lähteet 

Hesso, J. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. 2015. Kauppakamari. 

 Liiketoimintasuunnitelma. Uusyritys.fi. n.d. Verkkosivu. Viitattu 22.11.2023. https://uusyrityskeskus.fi/yrityksen-suunnittelu/liiketoimintasuunnitelma/ 

Liiketoimintasuunnitelmat. Yritystulkki.fi. n.d. Verkkosivu. Viitattu 23.11.2023. https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulu/aloittava-yrittaja/suunnittelu/liiketoimintasuunnitelmat/ 

Liiketoimintasuunnitelma. 2019. Suomi.fi. Verkkosivu. Viitattu 22.11.2023. https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustaminen/yritystoiminnan-suunnittelu/opas/yritysideasta-liiketoiminnaksi/liiketoimintasuunnitelma#:~:text=Liiketoimintasuunnitelma%20on%20yrityksesi%20liikeideaa%20k%C3%A4sittelev%C3%A4%20kirjallinen%20suunnitelma.%20Se,keskeisen%20osaamisesi%2C%20yrityksesi%20asiakkaat%2C%20kilpailutilanteen%20ja%20yritystoimintasi%20riskit.   

Liiketoimintasuunnitelma. n.d. Yrittajat.fi. Verkkosivu. Viitattu 23.11.2023. https://www.yrittajat.fi/tietopankki/yrittajaksi-ryhtyminen/liiketoimintasuunnitelma 

Olshin, S. 2022. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Blogi. Viitattu 23.11.2023. www.mitesbisnekset.fi 

Kohdennettu mainonta. n.d. Flocan.fi. Verkkosivu. Viitattu 27.11.2023. https://folcan.fi/kohdennettu-mainonta/ 

Yhteismarkkinointi. n.d. Fylmore.fi. Verkkosivu. Viitattu 27.11.2023. 

https://materiaalit.fulmore.fi/markkinointiblogi/uncategorized/yhteismarkkinointi-hyvia-tuloksia-vahilla-kustannuksilla#:~:text=Yhteismarkkinointi%20tarkoittaa%20juuri%20sit%C3%A4%20milt%C3%A4%20se%20kuulostaa%3A%20yritykset,joissa%20toimii%20monia%20hotelleita%2C%20ravintoloita%20ja%20muita%20palveluita. 

Kumppanuusmarkkinointi. n.d. Seoseon.fi. verkkosivu. Viitattu 27.11.2023 

https://seoseon.fi/opiskele/affiliate-markkinointi/ 

Heinonen, M. n.d. Mitä on vaikuttajamarkkinointi ja miksi sitä kannattaa hyödyntää. Viitattu 27.11.2023. https://blog.kuulu.fi/vaikuttajamarkkinointi 

Kommentoi