Tampere
21 May, Tuesday
17° C

Proakatemian esseepankki

“Yrityskulttuuri on yrityksen kaikki”Kirjoittanut: Iiris Sorri - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityskulttuuri on kunigas
Panu Luukka
Esseen arvioitu lukuaika on 6 minuuttia.

Tämän esseen ovat kirjoittaneet Iiris Sorri & Susanna Kankaanpää


Empiria sai pajaansa eräs syksyinen perjantaiaamu erittäin inspiroivan vierailijan, joka kertoi meille kattavasti kaikenlaista yrityskulttuurista. Aihe ei olisi voinut olla ajankohtaisempi, sillä olimme tiimin kesken keskustelleet paljon siitä, millainen kulttuuri tiimissämme vallitsee, vai onko sellaista olemassa ollenkaan. Saimme pajan aikana selvyyttä muun muassa siihen, mitä yrityskulttuurilla tarkoitetaan, mitkä asiat siihen vaikuttavat ja miksi sillä on merkitystä. Silmiä avaavat keskustelut auttoivat meitä myös hahmottamaan millaista yrityskulttuuria haluamme Empiriassa luoda ja mitä muutoksia meidän tulisi tehdä. Näitä aiheita haluamme avata esseessämme lisää ja perehtyä syvemmin yrityskulttuurin maailmaan.

Mikä ihmeen yrityskulttuuri?

Yrityskulttuuria on vaikea määrittää ja ymmärtää, sillä määritelmiä voi olla yhtä paljon kuin yrityksessä on ihmisiä, koska jokainen kokee sen eri tavoin. Yrityskulttuuri on kaikkea sitä, mitä tapahtuu ja tehdään kun kukaan ei ole näkemässä. Se on siis kaikkea, kaikkialla ja läsnä kaikessa tekemisessä. Ajateltaessa yrityksen kulttuuria, voidaan todeta, että se on asia, millä luodaan tekemiselle ja toiminnalle sellainen perusta, jota organisaatiot tarvitsevat menestyäkseen. Kulttuuri on muun muassa jaettuja perusolettamuksia, uskomuksia, tietoja, oppeja ja erilaisia merkityksiä.  Yrityksen kulttuuriin kuuluu myös tiedostetut ja tiedostamattomat arvot, rakenteet sekä toimintatavat. Nämä ohjaavat yrityksessä olevien ihmisten käyttäytymistä ja ajattelua. (Luukka 2019, 8–13.)

Yrityskulttuurin pohjana toimii sen toimintaympäristö, rakenne sekä yrityksen päätehtävä eli mitä tehdään ja miksi. Toisin sanoen kulttuuri on osa yrityksen isoa kuvaa. Yrityskulttuurissa tärkeintä olisi keskittyä ihmisiin ja heidän kykyihinsä, työtapoihin, merkityksellisyyteen ja tietenkin arvoihin. Sen tarkoituksena on parantaa yrityksien ihmissuhteita, luoda yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta, ohjata toimintaa oikeaan suuntaan, auttaa saavuttamaan yhteisiä tavoitteita sekä erottamaan tärkeät asiat vähemmän tärkeistä, eli keskittymään olennaiseen. (Leiniö 2022, 7.)

“LAATU TARKOITTAA ASIOIDEN TEKEMISTÄ OIKEIN JA KULTTUURI OIKEIDEN ASIOIDEN TEKEMISTÄ SILLOIN, KUN KUKAAN EI OLE KATSOMASSA.”
– HENRY FORD

Kulttuuri muodostuu pienten tekojen kautta. Monet pienet asiat voivat vaikuttaa kulttuuriin, niin hyvässä kuin pahassa. Luukka sanoi hyvin kirjassaan, Yrityskulttuuri on kuningas (2019), että “Kulttuurissa, kuten monessa muussakin asiassa, paholainen on yksityiskohdissa”. Pienillä seikoilla on siis todella iso merkitys. Negatiivisena esimerkkinä voisi olla ilkeät kommentit, huonon ilmapiirin luominen ja sen ylläpitäminen. Kun taas positiivisena esimerkkinä voidaan ottaa kiitoksen jakaminen pienemmistäkin asioista ja isoa kuvaa ajateltaessa, nämä ovat niitä “isoja-pieniä” kulttuuritekoja. Yrityskulttuuria ei voi kopioida muilta, sillä se on yrityksen omistajien, johtajien, työntekijöiden sekä historian, eri tilanteiden ja sattumusten summa. Kulttuurin kopioiminen on siis lähes mahdotonta, koska se muodostuu aina yrityksessä olevista ihmisistä, heidän olemuksistaan ja tekemisistään. Oscar Wild onkin sanonut hyvin “Ole oma itsesi, kaikki muut ovat jo varattuja.” (Luukka 2019, 61.)

“HE VOIVAT KOPIOIDA MITÄ TEEMME, MUTTA EIVÄT SITÄ, KEITÄ ME OLEMME, MIHIN ME USKOMME, JA ILMAN NIITÄ SE EI VAIN RIITÄ.” – PANU LUUKKA

Yrityskulttuurin ominaisuudet ja kerrokset

Yrityskulttuuriin kuuluu kuusi keskeistä ominaisuutta, jotka tulisi ymmärtää kulttuuria rakentaessa.

 1. “Kulttuuri on aina ryhmään liittyvä ominaisuus.”
 2. “Kulttuuri luodaan yhdessä, ryhmän sisällä.”
 3. “Kulttuuri opitaan ja se on opetettavissa.”
 4. “Kulttuuri on jaettu: se yhdistää ryhmän jäseniä ja erottaa heidät muista ryhmistä.”
 5. “Kulttuuri vaikuttaa ja yhdistää ryhmää oletusten, arvojen ja käyttäytymisen tasolla.”
 6. “Kulttuuri on aina yksilöä vahvempi.” (Luukka 2019, 14–16.)

Kun nämä kuusi ominaisuutta on ymmärretty ja sisäistetty, ollaan jo huomattavasti lähempänä hyvän yrityskulttuurin luomista. Luukka kuvaa kirjassaan Yrityskulttuuri on kuningas (2019), yrityskulttuurin kerroksia Edgar Scheinin kulttuurijäävuori -mallilla. Se on jaettu ulospäin ja sisälle näkyviin kerroksiin.  Jäävuori sopii kuvaamaan tätä täydellisesti, sillä vuoren huippu on ulospäin näkyvät kulttuurin alueet, ja pinnan alle jäävät ovat vain yrityksen sisälle näkyviä asioita. Jäävuoren huippuna on yrityskulttuurin ilmentymät eli tuotteet, käyttäytymis- ja toimintatavat, perinteet, yrityksen visuaalinen ilme sekä prosessit. (Luukka 2019, 16.) (Leiniö 2022, 10.)

Kyseisen mallin mukaan sisälle näkyviä kulttuurin kerroksia ovat arvot ja perusoletukset. Arvoihin lukeutuvat asiat, jotka ohjaavat syitä ihmisten tekemisen taustalla. Näin ollen arvoihin linkittyy visio, näkemykset, strategiat, tavoitteet, ymmärrys, ajattelu ja tunteet. Perusoletukset ovat kulttuurin perusta, jotka yrityksen henkilöstö jakaa tiedostamattaan, sillä ne ovat juurtuneet vahvasti ihmisten toimintaan. Tällaisia perusoletuksia voivat olla muun muassa maailmankuva, olettamukset, ajattelutapa, ideologia sekä konsensus eli kaikki huomioonottava päätöksentekoprosessi. (Luukka 2019, 16.) (Leiniö 2022, 11.) Mielestämme tämä malli näyttää hyvin sen, mitkä asiat vaikuttavat kulttuurissa mihinkin kerrokseen ja miten ne näkyvät yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa.

Yrityskulttuurin kulmakivet
Ihmiskäsitys

Kaikki mikä liittyy yrityskulttuuriin, muodostuu yrityksen johdon ihmiskäsityksestä, sillä niistä heijastuu muun muassa yrityksen arvomaailma, rakenteet ja toimintamallit. Ihmiskäsityksen ollessa negatiivinen, vaikutus ilmapiiriin sekä kulttuuriin on vahingollinen. Jatkuva työn valvominen ja luottamuksen puute työntekijöitä kohtaan, laskee motivaatiota sekä psykologisen turvallisuuden tunnetta, jopa niin dramaattisesti, että ihmiset eivät enää halua olla osana organisaatiota. Positiivisen ihmiskäsityksen seuraukset ovat taas täysin vastakkaiset. Tällöin johto on yhteisymmärryksessä henkilöstönsä kanssa ja kulttuurin ytimenä on luottamus, avoin kommunikaatio sekä rehellisyys. Näiden seikkojen avulla luodun ilmapiirin kautta, myös yrityskulttuuri on motivoiva ja innostava. (Luukka 2019, 130.)

Empirian alkusyksy kallistuikin enemmän negatiivisen puolelle. Kesällä tiimin täyden hiljaiselon jälkeen oli vaikea palata takaisin siihen hyvään fiilikseen, jonka olimme kevään aikana luoneet. Kevätlukukaudella keskityimme tiimiytymiseen, joten kesälaitumilta palattuamme tuntui kuin olisimme erkaantuneet toisistamme. Syksy alkoi vauhdilla ja painoarvo ei enää ollutkaan tiimiytymisessä, vaan muissa yritystä koskevissa asioissa. Jälkeenpäin huomasimme, että tällä oli suuri vaikutus yrityskulttuuriimme. Nyt tilanne on parempi, sillä olemme pyrkineet olemaan avoimia toisillemme sekä viettämään enemmän aikaa toistemme kanssa. Empirian tiimipyötään istahtaessa kuuluukin nykyään usein kuuluisat sanat: “Jaaha, täällä ollaan luomassa yrityskulttuuria!”.

Arvot

Mitä arvot ovat? Yrityksen arvot ovat eräänlainen ohjenuora yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Arvojen tulisi olla läsnä sekä työntekijöiden, että johtoasemassa olevien henkilöiden keskuudessa. On melkein itsestäänselvyys, että yritys valitsee arvot, mutta mitä hyötyä niistä on? Tosiasiassa valituilla arvoilla ei ole mitään merkitystä, ellei niiden mukaan toimita. Usein arvot saattavat valikoitua sen mukaan, mikä kuulostaa ulospäin hyvältä ja miltä haluaisit yrityksesi vaikuttavan. (Yrityksen-perustaminen.net n.d.) Esimerkiksi vastuullisuus tuntuu olevan niin sanotusti trendikäs arvo, mutta tekojen on osoitettava arvo todeksi. Yrityksen arvot kuitenkin näyttäytyvät maailmalle juuri niin kuin sen henkilöstö ja johto sitä ulospäin tekemisellään heijastavat. Yrityskulttuuria ajatellen on tärkeää, että yrityksen työntekijät ovat ymmärtäneet ja sisäistäneet yhteiset arvot, jotta arvojen mukaan todella toimittaisiin. Arvot eivät ole pelkkä lista sanoja toimiston seinällä, vaan arvojen takana pitäisi pystyä seisomaan ja toimimaan niiden mukaan yrityksen päivittäisessä toiminnassa.

Esimerkkinä halusimme mainita yrityksen, jonka arvot mielestämme tukevat sen toimintaa. Tämä yritys on Marimekko. Marimekon sivuilla yrityksen arvoja kuvaillaan “Marihenki” -sanalla. Nämä arvot ovat:

 • Elämää, ei esittämistä
 • Rehtiyttä kaikkia ja kaikkea kohtaan
 • Maalaisjärkeä
 • Yhdessä tekemistä
 • Rohkeutta epäonnistumisen uhallakin
 • Iloa (Marimekko N.d.)
Missio ja visio

“Luomme tulevaisuuden menestyjiä – yhdessä.” Tämä on Empirian missio, mutta mitä missio tarkoittaa? Lyhyesti selitettynä missio on syy yrityksen olemassaolon taustalla ja siihen mitä se haluaa saavuttaa. Sen avulla voidaan kertoa yrityksen tehtävästä yhteiskunnassa ja toimintaympäristössään. (Yrityksen-perustaminen.net n.d.) Ilman missiota on vaikeaa määrittää yrityksen arvoja, sillä kaikki saa alkunsa yrityksen missiosta eli tarkoituksesta. Ilman tarkoitusta on vaikeaa rakentaa vahvaa yrityskulttuuria, joka on innostava ja ohjaa tekemistä oikeaan suuntaan. (Luukka 2019, 164.)

Yrityksen visiolla tarkoitetaan tulevaisuuden tavoitetilaa, johon halutaan päästä tietyn ajan kuluessa. Sen tulisi olla sellainen, mitä kohti työntekijät haluavat pyrkiä ja mihin he haluavat aidosti sitoutua. (Yrityksen-perustaminen.net n.d.) Empirian visioksi valikoitui kymmenien tuntien pohdinnan jälkeen: “Empiria Oy, tiimiyrittäjyyden suunnannäyttäjä.” Visio ei välttämättä kuulosta ulkopuoliselle kovin selkeältä, mutta tiimiläisillemme sen merkitys on todella suuri. Se kertoo meille, mitä haluamme olla tulevaisuudessa ja miten sinne pääsemme. Näin olemme taas askeleen lähempänä parempaa yrityskulttuuria. On mielenkiintoista nähdä miten tiimimme missio ja visio tulevaisuudessa muokkaavat tekemistämme. Tällä hetkellä näiden vaikutus näkyy enimmäkseen yhteisenä tahtotilana.

Miksi yrityskulttuurilla on väliä?

Yrityskulttuuri on äärimmäisen tärkeä, sillä sen avulla luodaan innostavaa ja motivoivaa ilmapiiriä, mikä taas nostaa tehokkuutta johtaen parempiin tuloksiin. Tulos ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, vaan on tärkeää, että henkilöstö haluaa sitoutua yrityksen toimintaan, ei pakosta, vaan aidosta halusta. Tähän vaikuttaa erittäin paljon se, että omalla työpanoksella on merkitys ja että sitä arvostetaan.

Yrityskulttuuri on siitä haastava, että jokainen kokee sen omalla tavallaan. Joku voi kokea kulttuurin aivan loistavana, kun taas toinen ahdistavana. Syynä tähän voin olla esimerkiksi entisten työpaikkojen toimintatapojen, olettamusten sekä ilmapiirin jättämät jäljet yksilöön. Henkilöstön jakaessa kokemuksiaan hyvästä yrityskulttuurista, toimivat he samalla ikään kuin yrityksen mainoksena. Tämä voi houkuttaa potentiaalisia työntekijöitä hakemaan yritykseen töihin tai auttaa saamaan uusia yhteistyökumppaneita. Yrityskulttuurissa on siis tärkeää keskittyä ihmisiin, koska ilman ihmisiä ei ole kulttuuria. Kulttuuri on joukkuelaji, eikä sitä peliä voiteta yksilöinä.

Pohdintaa

Kipinä tähän esseeseen syttyi jo johdannossa mainitsemassamme pajassa. Aiheen moniulotteisuus ja laajuus yllätti meidät, sillä yrityskulttuuriin vaikuttavat niin monet tekijät. Halusimme syventyä meille Empirialaisina merkityksellisimpiin osa-alueisiin. Esseetä kirjoittaessa huomasimme, kuinka Empirian yrityskulttuuri oli aikaisemmin ollut enimmäkseen tiedostamattomien asioiden summa. Tällä hetkellä rakennamme kulttuuriamme askel askeleelta. Syksyn suurin harppaus tiimillemme yrityskulttuurin saralla on ollut se, kun saimme vihdoin luotua yhteisen, kaikkia innostavan suunnan eli vision ja mission. Opimme, että arvoja valitessa tulisi mission olla kirkkaana kaikkien mielessä, sillä missio vastaa kysymykseen miksi tiimiyrityksemme ylipäätään on olemassa. Siitä heräsikin ajatus, tulisiko meidän tarkastella yrityksemme arvoja, jotka päätimme, kun missiostamme ei ollut vielä tietoakaan. Eräs asia, jossa olemme myös tiiminä tänä syksynä kehittyneet, on palautteenanto. Tämän myötä avoimuus tiimissämme on lisääntynyt ja uskallamme puhua asioista niiden oikeilla nimillä.

Me olemme saaneet tiimiläisiltämme sekä muilta yhteisön jäseniltä palautetta siitä, kuinka vaikutamme positiivisesti Empirian yrityskulttuuriin, olemalla aina paikalla akatemialla. Keväällä kun Susannasta tulee yrityksemme uusi team leader, toivoo hän voivansa jatkaa esimerkin näyttämistä yhteisön aktiivisena jäsenenä ja samalla olla vaikuttamassa Empirian yrityskulttuuriin. Pohdimme miten muuten, kuin olemalla läsnä, me pystyisimme vaikuttamaan tiimimme kulttuuriin. Muistelimme kysymystä “Mitä tuon tilaan, kun saavun paikalle?”. Päätimme yrittää olla mahdollisimman positiivisia tilanteessa kuin tilanteessa ja näin luoda hyvää energiaa tilaan sekä tuoda hymyn tiimiläistemme kasvoille.

 

“YRITYSKULTTUURI TAPAHTUU, JOS SITÄ EI JOHDATA. TOIVOTUNLAINEN KULTTUURI SEN SIJAAN SAADAAN VAIN JOHTAMALLA. VOIDAANKIN SANOA, ETTÄ SAAT JUURI SELLAISEN KULTTUURIN, KUIN TEOILLASI ANSAITSET”
– PANU LUUKKA

 

 

Lähteet:

Leiniö, J. 2022. Muutoksen kohtaaminen Yritys X:n kehittyvässä yrityskulttuurissa. Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö. Viitattu 7.12.2022.
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022082519644

Luukka, P. 2019. Yrityskulttuuri on kuningas: Mikä, miksi ja miten? Helsinki: Alma Talent. Äänikirja & E-kirja: Storytel. Viitattu 5.12.2022.

Marimekko. N.d. Marihenki. Viitattu 7.12.2022.
https://company.marimekko.com/fi/me-yrityksena/arvot/

Yrityksen-perustaminen.net. N.d. Yrityksen arvot, missio ja visio. Viitattu 7.12.2022.
https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-arvot/#arvot

 

Kommentit
 • Ville Leino

  Hyvin kirjoitettu essee! Empirian yrityskulttuurin pioneerit Iiris ja Sussu.

  16.1.2023
Kommentoi