Tampere
19 May, Sunday
21° C

Proakatemian esseepankki

Tiimiroolit osana tiimiäKirjoittanut: Timo Myöhänen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

 

Belbinin tiimiroolitesti on varmasti jokaiselle tätä tekstiä lukevalle enemmän tai vähemmän tuttu. Uskoakseni jokainen akatemialla opiskeleva on pääsyt kyseisen testin tekemään kerran tai jopa useamminkin. Mitä kyseisessä testissä oikein tapahtuu ja mitä hyötyä siitä oikeastaan on? Tulen hieman avaamaan tiimiroolien merkitystä tässä tekstissä ja sitä, millaisilla työkaluilla tiimirooleja on mahdollista hyödyntää projektien tai tiimihaasteiden roolittamisissa.

Belbinin tiimiroolien toimintaa on avattu Raymon Meredith Belbinin kirjassa Team roles at Work. Ennenkun syvennyn tiimirooleihin tarkemmin, haluan hieman avata, millainen herra Raymond Meredith Belbin oikeastaan oli. Herra Belbin on brittiläinen tutkija, jonka kuuluisimmat tutkielmansa liittyvät tiimityöskentelyyn. Tiimityöskentelyn saralla Belbin on kehittänyt maailmalla laajastikin johtoportaiden käytössä olevan tiimirooli työkalun, jossa ihmisen tiimirooli voidaan saada selville erityisen tiimiroolitestin avulla.

Belbin on jaotellut tiimiroolit kahdeksaan eri piirteeseen. Tiimin jäsenellä käsitetään olevan useita eri tiimiroolitestin piirteitä, mutta tiimiroolitestillä on mahdollisuutta seuloa vahvimmat ja eniten vaikutusta tuovat tiimiroolin piirteet esiin. Tiimirooleja ymmärtämällä on mahdollisuus luoda erilaisia tiimejä, jotka toimivat keskenään tehokkaasti ja kitkattomasti. Tiimiroolien avulla on myös mahdollista ymmärtää miksi jokin tiimi toimii juuri sellaisella tavalla, kun se toimiikaan. Alla Belbinin tiimiroolitestin kahdeksan erilaista tiimiroolia ja niiden yleisimmät piirteet:

Shaper:

Ydinpiirteet: Kärsimätön, dominoiva, ulospäin suuntautunut

Muokkaaja, muovaaja. Tehtäväorientoitunut johtaja.

Täynnä energiaa, emotionaalinen ja impulsiivinen.

Nauttivat haasteista.

Pyrkivät yhdistämään tietoa ja toimimaan sen pohjalta.

Vain tulokset voivat vakuuttaa shaperin.

Kilpailuhenkinen ja tulkitaan joskus ylimieliseksi.

 

Implementer:

Ydinpiirteet: Tasapainoinen ja asiat hallitseva

Käytännöllinen organisoija

Muuttaa päätökset ja suunnitelmat toiminnaksi.

Looginen

Vahva luonne ja kurinalainen ote työhön.

Tarvitsevat vakaita rakenteita toimiakseen ja rakentavat niitä itse

Erittäin kilpailuhenkinen

 

Completer Finisher:

Ydinpiirteet: Kärsimätön, sisään päin kääntynyt

Huolehtii siitä, mikä voi mennä pieleen.

Tarkistaa henkilökohtaisesti, että kaikki on kunnossa.

Hyvä itsekontorolli.

Pitää huolen siitä, että aikataulussa pysytään.

Saattavat negatiivisuudellaan lannistaa muita

Tärkeitä tiimin jäseniä, sillä he saattavat asiat loppuun                                                                                                                                                                                     

Coordinator:

Ydinpiirteet: Tasapainoinen, dominoiva, ulos päin suuntautunut

Sosiaalinen johtaja

Pitää huolen siitä, että tavoitteet asetetaan ja niihin tähdätään

Korkea itsekuri, karismaattinen luonne

Muodostaa tiimiin roolit ja ohjaa ihmisiä oikeille pelipaikoille

Helppo lähestyä ja keskustella

 

Team Worker:                                                 

Ydinpiirteet: Tasapainoinen, ulospäin suuntautunut, alhainen dominointi

Herkkä tiimin toiminnalle, emotionaalinen tarkkailija

Kiinnostunut ihmisistä ja heidän taustoistaan

Sisäisen viestinnän mestari, helposti tykättävä ja suosittu

Lojaali tiimille

Kyky empatisoida on tärkeä tiimille kriisitilanteessa – TW auttaa tässä!

Epäkilpailuhenkinen ja pyrkii välttämään kitkatilanteita

 

Resource Investigator:

Ydinpiirteet: Tasapainoinen, dominoiva, ulospäin suuntautunut

Tiimin “mukavin kaveri” – pidetty ja suosittu

Positiivinen

Saa helposti ystäviä ja rakentaa verkostoja

Tarvitsevat yhteisöä pitääkseen yllä motivaatiotasoaan

Lyhytjännitteisiä

 

Plant:

Ydinpiirteet: Dominoiva, erittäin korkea älykkyys, sisäänpäin kääntynyt

Kehittää ideoita ja ehdotuksia – ideapersoona

Mielikuvitusrikas, löytää uusia ratkaisuja

Ajattelevat isoja asioita – pikkuasiat eivät kiinnosta

Vaarana on, että he vain ideoivat mutta eivät tee mitään

Tarvitsevat paljon mielistelyä ja kehuja toimiakseen

Suuttuvat jos heidän ideoidaan kritisoidaan                                                                                                                                                                               

 

Monitor Evaluator:

Ydinpiirteet: Korkea älykkyys, sisäänpäin kääntynyt

“Kylmä kala” – objektiivinen ja puntaroiva

Kriitikko

Ei innostu ulkoisesti

Tehokkaita analysoimaan ongelmia

Eivät kovin suosittuja tiimin jäseniä

Helposti ruokkivat negatiivisuutta tahtomattaan

 

Tiimiroolitestin tulosten piirteitä tarkastelemalla saattaa löytää itseään hyvin kuvaavia ominaisuuksia tekemättä edes itse testiä. Testi on kuitenkin kannattava tehdä, jotta saa tarkemman kuvan omista ominaisuuksista tiimin jäsenenä.

 

Työkalu apuna tiimiä kasattaessa

Tiimiroolitestistä on hyötyä paitsi yksilölle itselleen, myös tiimin vetäjälle/ tiimin kokoajalle. Olemme saaneet firmallemme käyttöön työkalun, minkä avulla on helpompi muodostaa erilaisia tiimejä ja ymmärtää yksilöiden tuoman hyödyn kokonaisvaltaisesti. Työkalu muuttaa tiimiroolit numeraaliseen muotoon, jolloin niitä on mahdollista käsitellä taulukkotyökalun avulla visuaalisesti ja näppärästi. Ohessa hieman selvennettynä työkalun toimintaperiaatetta.

Tiimin jokaisen jäsenen on tehtävä ensin Belbinin tiimiroolitesti. Tiimiroolitesti antaa oheisen esimerkkitaulukon mukaisesti tuloksen yksilön omasta tiimiroolista. Belbinin tiimiroolitesti pisteyttää erilaisten kysymysten avulla vastaajan tiimiroolin kahdeksan tiimiroolin välille. Mitä enemmän pisteitä vastaaja saa tietylle tiimiroolille, sitä vahvemmin kyseinen tiimirooli ilmenee vastaajassa.

Ylläolevassa kuvassa on esimerkki tiimiroolitestin tuloksesta. Tuloksien perusteella huomataan, että vastaaja on saanut eniten pistetä Implementer kohtaan. Vastaajan tiimirooli on siis vahvimmin implementer, eli hän on tasapainoinen ja asiat hallitseva, sekä käytännöllinen organisoija. Hän muuttaa päätökset ja suunnitelmat helposti toiminnaksi ja kykenee loogiseen päättelyyn ongelmatilanteissa. Implementerillä on vahva luonne ja kurinalainen ote työhön. Implementerin luonteen omaava tiimipelaaja tarvitsee vakaita rakenteita tai rakentaa niitä itse. Vastauksen perusteella ryhmän/ tiimin rakentaja voi siis ymmärtää paremmin kyseisen yksilön käytöstä ja ominaisuuksia erilaisissa tilanteissa.

Kun tulevan tiimin jokainen jäsen on tehnyt Belbinin tiimiroolitestin, on aika siirtää ryhmän jäsenten tulokset visuaaliselle työkalulle. Työkalulle tallennetaan jokaisen vastaajan kaikkien piirteiden pisteet.

Työkalu toimii Excelissä, jolloin on mahdollista käyttää lukuisia erilaisia suodatustyökaluja. Ylläolevassa taulukossa on annettu tiimiroolitestin tuottamille arvoille värimääritys. Mitä tummemman vihreä arvo on, sitä vahvemmin tiimiläinen edustaa kyseistä tiimiroolia. Puolestaan mitä tummemman punainen arvo on, sitä vähemmän tiimiläinen edustaa kyseistä tiimiroolia. Taulukon avulla on siis helppo ja nopea nähdä, kuinka tiimiläiset täydentävät toistensa vahvuuksia ja heikkouksia. Riittää, kun vilkaisee nopeasti haluamansa rivin väriskaalaa.

Visuaalinen työkalu rakentaa taulukon lisäksi myös graafisen kuvaajan, minkä avulla on mahdollista vertailla tiimin jäsenten ominaisuuksia kokonaisvaltaisesti keskenään.

Kuvaaja määrittää tiimiroolitestin tulosten arvojen perusteella pisteet. Pisteiden sijainti kuvaajalla edustaa  yksilön tiimiroolin sijoittumista muihin tiimiläisiin. Tiimin vetäjä/ tiimiä rakentava henkilö pystyy näinollen helposti tarkistamaan, millaisia ominaisuuksia tuleva tiimi sisältää ja millaisista ominaisuuksista on vielä pulaa. Ylläolevaa kuvaajaa tarkastelemalla voidaan todeta, että mitä lähempänä pisteet ovat tiimin toisten jäsenten pisteitä, sitä enemmän hellä on yhtäläisyyttä kyseisessä tiimiroolissa. Puolestaan taas jos pisteillä on suuri välimatka, sitä enemmän jäsenillä on eroavaisuutta ja näinollen heillä on mahdollisuus täydentää toisiaan.

Työkalu on sitä parempi, mitä enemmän tiimiläisiä on lisättynä tietokantaan. Silloin on mahdollisuus valita tiimiin juuri ne henkilöt, jotka täydentävät tiimiä omilla ominaisuuksillaan. Belbinin tiimiroolitesti on myös syytä tehdä uudelleen säännöllisin väliajoin, koska tiimiroolit kehittyvät kokemuksen myötä. Voi olla yllättävää, kuinka erilaisia tuloksia saakaan, kun tekee tiimiroolitestin uudelleen vuoden välein.

 

Mikäli kiinnostuksesi heräsi Belbinin tiimiroolitestin työkalua kohtaan, autan mielelläni asiassa. Työkalua on hyvä käyttää hyödyksi esimerkiksi erilaisten tiimihaasteiden ja näyttöjen sekä projektien projektitiimien valmisteluissa.

 

 

 

 

 

Kommentoi