Tampere
23 May, Thursday
24° C

Proakatemian esseepankki

30 + 100 = johtajan sisäänajoKirjoittanut: Tony Kalliala - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Toimitusjohtaja
Hannu-Matias Nurmi
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Aloittaessa uutena johtajana organisaatiossa, on tärkeää varautua riittävän hyvin ennen varsinaista aloituspäivää. Hannu-Matias Nurmen kirjan Toimitusjohtaja kappaleessa “Käytä tehokaasti 30 + 100 päivääsi” käsitellään kahta tärkeää ajanjaksoa, 30 päivän valmistautumisvaihetta ja 100 päivän aikaa uuden johtajan tulemisesta näkyväksi organisaatiossa.

 

 

Valmistautumisvaiheen aikana uuden johtajan tulee muodostaa tarkka tilannekuva organisaatiosta. Vaikka johtoryhmä voi auttaa tämän tiedon hankkimisessa, on tärkeää myös ottaa selvää organisaatiosta usealta eri taholta saadakseen mahdollisimman kattavan kuvan. Oman agendan luominen on myös tärkeää ja sen esittäminen muille johtavassa asemassa oleville auttaa vastaamaan tärkeisiin kysymyksiin, kuten mitä tapahtuu nyt ja seuraavaksi, ja mitä nämä asiat tarkoittavat jokaiselle organisaation jäsenelle.

30 päivän valmistautumisvaiheessa uuden johtajan tulee tutustua organisaatioon ja sen strategiaan sekä havainnoida ja kontaktoida organisaation jäseniä. Niin sanotussa analyysivaiheessa uuden johtajan tulee tutustua aineistoon, johon hänellä ei ole ollut pääsyä ennen aloitusta, pitää kokous muiden johtajien kanssa mahdollisimman pian ja tavata kukin yksitellen sekä muut henkilöstöön kuuluvat keskeiset henkilöt. Organisaation avainhenkilöitä tavatessa on kuitenkin hyvä muistaa, ettei tule ryhtyä tulipalojen sammuttajaksi, vaan tärkeämpää on säilyttää perspektiivi ja miettiä, mikä on organisaation kokonaisuutta ajatellen parasta.

100 päivän aikana uuden johtajan tulee tehdä itsensä näkyväksi organisaatiossa ja aloitusvaiheessa on tärkeää tietää, mitä häneltä varsinaisesti odotetaan ja mitä muutoksia tarvitaan. Päätöksiä tulee tehdä vain elintärkeistä asioista, jotka on suunniteltu etukäteen.

30 päivää ovat johtajuuden haltuunottoa ja muutosten toimeenpanoa. Koko organisaation osallistaminen muutoksiin esimerkiksi kokoamalla organisaatio yhteen tapaamiseen on tärkeää.

30 päivän loppupuolella on hyvä kerätä johtoryhmä keskustelemaan keskustelemaan alkutaipaleen havainnoista. Strategiakeskustelu on hyvä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tässä vaiheessa on hyvä luoda myös kuvaa, kuinka johtoryhmä toimii ryhmänä.

Ensimmäisen 30 päivän loppuun mennessä tulee myös syventää yhteyttä organisaation avainpelaajiin sekä avartaa käsitystä organisaation kulttuurista, vahvuuksista ja kehityskohteista. Tässä vaiheessa uuden johtajan tulee määritellä oman muutosohjelmansa keskeisin sisältö.

31-70 päivän ajanjakso on erittäin tärkeä uudelle johtajalle. Tänä aikana uuden johtajan tulee keskittyä muutosten valmisteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että uuden johtajan tulisi tehdä huolellinen analyysi organisaation nykytilanteesta ja suunnitella tarkasti, mitä muutoksia hän haluaa tehdä.

Yksi tärkeimmistä asioista uuden johtajan on tehtävä tämän ajanjakson aikana, on saada vahva käsitys organisaation kulttuurista. Organisaation kulttuuri on tärkeä, sillä se vaikuttaa siihen, miten muutokset otetaan vastaan ja miten niitä voidaan toteuttaa. Uusi johtaja voi oppia organisaation kulttuurista puhumalla henkilöstön kanssa, keskustelemalla johtoryhmän jäsenten kanssa ja tutkimalla organisaation arvoja ja toimintatapoja.

Tämän jälkeen uuden johtajan tulee aloittaa muutosten valmistelu. Muutosten valmistelussa voi käyttää esimerkiksi nelikenttää, jossa arvioidaan muutosten tarve ja vaikutus. Tämä auttaa uutta johtajaa priorisoimaan muutoksia ja arvioimaan niiden vaikutuksia organisaatioon.

Lisäksi uuden johtajan tulisi luoda suunnitelma muutosten toteuttamiseksi. Suunnitelma tulisi sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulun. Suunnitelman avulla uusi johtaja voi varmistaa, että muutokset toteutetaan tehokkaasti ja niiden vaikutukset organisaatioon ovat positiivisia.

On myös tärkeää, että uusi johtaja kommunikoi muutoksista organisaation henkilöstölle avoimesti ja selkeästi. Tämä auttaa henkilöstöä ymmärtämään, miksi muutokset ovat tarpeellisia ja miten ne vaikuttavat heidän työhönsä.

Johtajuuden haltuunotto ja muutosten toimeenpano: 71-100 päivän aikana uusi toimitusjohtaja ottaa vahvan johtajuuden roolin ja aloittaa muutosten toimeenpanon. Tämä voi sisältää esimerkiksi strategian tarkentamista tai organisaation rakenteen uudistamista.

Uuden johtajan on tärkeää saada organisaation jäsenten tuki ja osallistuminen muutoksen toimeenpanossa, ja siksi on oleellista, että uusi johtaja osallistaa koko organisaation muutoksiin esimerkiksi kokoamalla kaikki organisaation jäsenet yhteen tapaamiseen tai workshoppiin, jossa he voivat jakaa ideoitaan ja tuntea olevansa osa muutosta. Tämä auttaa varmistamaan, että organisaation jäsenet ovat sitoutuneet muutokseen ja ymmärtävät sen merkityksen organisaation tulevaisuudelle.

Uuden johtajan tulee myös varmistaa, että organisaation jäsenet ovat tietoisia muutoksen syistä ja sen vaikutuksista organisaatioon. Tämä auttaa varmistamaan, että organisaation jäsenet ovat valmiita muutokseen ja ovat valmiita tekemään tarvittavia muutoksia toiminnassaan.

Uuden johtajan on myös tärkeää kommunikoida selkeästi organisaation tavoitteista ja odotuksista. Johtajan tulee olla läsnä ja helposti lähestyttävissä organisaation jäsenille, jotta he voivat keskustella ongelmista ja esittää ideoita muutoksen toimeenpanon tueksi.

Lopuksi uuden johtajan tulee arvioida muutoksen vaikutuksia organisaation toimintaan ja säätää strategiaa tarvittaessa. Tämä auttaa varmistamaan, että organisaatio saavuttaa tavoitteensa ja että se on valmis tulevaisuuden haasteisiin.

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että uuden johtajan ensimmäiset 30 ja 100 päivää ovat erittäin tärkeitä. Ensimmäiset 30 päivää ovat valmistautumisvaihe, jossa uusi johtaja luo oman agendan, tutustuu organisaatioon ja tilanteeseen, sekä muodostaa käsityksen organisaation tilanteesta ja 100 päivän suunnitelman. 100 päivän aikana uusi johtaja tulee tehdä näkyväksi, aloittaa muutosten valmistelu ja lopulta toimeenpano, sekä ottaa vahva johtajuuden rooli. Tämän kaiken on tapahduttava sujuvasti ja tehokkaasti, jotta organisaatio ei menetä liikaa aikaa ja resursseja uuden johtajan aloitukseen.

 

 

LÄHDE

Nurmi, H. 2021. Toimitusjohtaja. Helsingin seudun kauppakamari. (Sivut 81-103)

Kommentoi